گام 1 - اژدهای واقعی، جشنواره ای

اژدهای واقعی، جشنواره ای

آموزش نقاشی اژدهای واقعی، جشنواره ای

مکعبی همانند شکل برای پوزه ی اژدها رسم کنید.

اژدهای واقعی، جشنواره ای

تکمیل سر

پایین مکعب اولی و چسبیده به آن مکعبی دیگری رسم کنید.

اژدهای واقعی، جشنواره ای

شاخ اژدها

شاخ اژدها را چسبده به مکعب بالایی همانطور که در شکل نشان داده شده، بکسید.

اژدهای واقعی، جشنواره ای

اسکلت بدن

چارچوب و اسکلت اصلی بدن تا دم منحنی را با خط منحنی رسم کنید.

اژدهای واقعی، جشنواره ای

رسم دست و پا

خطوط اصلی دست و پا و زبان اژدها را بکشید.

اژدهای واقعی، جشنواره ای

تکمیل اژدها

با دقت در تصویر و با استفاده از خطوط راهنما، اژدهای خود را کامل کنید.

اژدهای واقعی، جشنواره ای

پاک کردن خطوط اضافی

خطوط غیر ضروری و اضافی اژدهای خود را پاک نمایید.

اژدهای واقعی، جشنواره ای

آتش اژدها

از بالای خط منحنی بدن و در راستای آن، منحنی دیکری را با فاصله و برای کشیدن شعله های آتش رسم کنید.

اژدهای واقعی، جشنواره ای

از منحنی کشیده شده، شعله های آتش را رسم کنید.

اژدهای واقعی، جشنواره ای

رنگ آمیزی اژدها

اژدهای خود را رنگ آمیزی نمایید. از نقاشی اژدهای خیالی و افسانه ای خود لذت ببرید.

 

چگونه اژدهای افسانه ای نقاشی کنیم؟(سری اول)

گام 2 - اژدهای کارتونی

اژدهای کارتونی

آموزش نقاشی اژدهای کارتونی:

یک بیضی متوسط برای بینی اژدها رسم کنید.

 

دو بیضی چسبیده به هم بالای بینی برای چشم ها و منحنی هاییی برای شاخ ها رسم کنید.