گام 1 - برای هر هدف برنامه اجرایی تهیه کنید.

برای هر هدف برنامه اجرایی تهیه کنید.

هر هدفی یه مقصد است. دستیابی به یک هدف مستلزم انجام بسیاری از اقدامات جداگانه و مجزاست. تمام این اقدامات میبایستی یک به یک و به توالی به منصه عمل درآید تا هدفی به واقعیتی ملموس تبدیل شود

اهداف شما به منزله تخته پرشهایی به سوی رویاهای شماست. هر مرحله از هدف به مثابه نورافکنی است که در مسیر دستیابی به مقصود را نورافشانی میکند. با تبلور هر مرحله ای از هدف، یک قدم به مقصود نهایی نزدیکتر می شوید.

گام 2 - اولین گام برنامه اجرایی خود را تعیین کنید.

اولین گام برنامه اجرایی خود را تعیین کنید.

ضرب المثلی معروف میگوید: ” طولانی ترین سفر با نخستین قدم آغاز میشود.” این نکته درباره ی سفری که به اهداف شما می انجامد نیز صادق است. تفاوت بزرگ افراد اهل عمل و کسانی که به حرف و کلام بسنده میکنند، حرکت اولیه و برداشتن نخستین گام است. پس از آن که هدف خود را بر روی برنامه اجرایی پیاده کردید، نخستین اقدام را برای پیشبرد آن به اختصار شرح دهید. برای غالب مردم، دشوارترین بخش دستیابی به اهداف، مقابله با سستی و ایجاد حرکت اولیه است. ذکر شرح کوتاهی کم و کیف اولین قدم، نه تنها سمت و جهت مقصود را نشان میدهد بلکه قوت و نیروی فزاینده ای برای شتاب گرفتن در این راستا فراهم می آورد.