ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

یک × 4 =

بستن
بستن

چگونه انواع نمایشگاهها را بشناسیم؟

چگونه انواع نمایشگاهها را بشناسیم؟

معرفی انواع نمایشگاه ها

نمایشگاهها باتوجه به نوع و کاربرد آن به چند دسته تقسیم میشوند که هر کدام از آنان میتواند بصورت بین المللی و یا داخلی برگزار گردد. در این مقاله توضیحی بر این رویداد ها آورده شده تا شما را در انتخاب بهترین تصمیم راهنمایی کنیم.

 

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چگونگی انجام کار

مطالب مرتبط


گام 1 - انواع نمایشگاهها

انواع نمایشگاهها

نمايشگاههاي بازرگاني (عمومي) Fair Trade:

اين نوع نمايشگاهها در برخي از كشورها سابقه برگزاري بيش از يك قرن را دارد و بيانگر اهميت ، قدمت و سابقه كشور مربوطه درامر برگزاري نمايشـگاه مـيباشـد، در نمايشـگاههاي عمومي، كليه گروههاي كالايي و خدماتي ميتوانند شركت كنند و به واسطه گسـتردگي آن و تنوع گروههاي كالايي در آن، معمولاً درسـطح وسـيع برگـزار مـيشـود، و غالبـاً بـا تفكيـك گروههاي كالايي و تجمع آن در يك سالن و يا منطقه، موجبات سهولت در دستيابي اطلاعات جهت بازديدكنندگان را فراهم ميآورند. در صورت بين المللـي بـودن ايـن نـوع از نمايشـگاه، گروه كشورهاي حاضر درنمايشگاه بدون تفكيك كالايي در يك گروهبندي قرار ميگيرند، ايـن نمايشگاهها را تحت عنوان نمايشگاه بين المللي بازرگاني و يا نمايشگاه بازرگاني ميشناسند، و معمولاً غالب مردم از آن بازديد ميكنند. نمايشگاههاي تجاري همراه با رويدادهاي ديگر مانند سخنراني، سمينار، كنگره، شو لباس و رويدادهاي خاص برگزار ميشوند. فروش مستقيم و روزانه در اين گونه نمايشگاهها به شرايطي كه از سـوي برگـزار كننـده تعيين ميگردد بسـتگي دارد و در مـواقعي كـه فـروش كـالا در ايـام برگـزاري نمايشـگاه بـا محدوديت همراه باشد، فروش كالا و تحويل آن در پس از اتمام كار نمايشگاه و يـا درآخـرين روز كار نمايشگاه بلامانع مي باشد . از نمايشگاههاي معروفي كه در اين زمينه ميتوان نام برد نمايشگاه كانتون چـين اسـت كه از سال 1975 تاكنون دوبار در سال برگزار ميشـود. ايـن نمايشـگاه بزرگتـرين نمايشـگاه تجاري چين محسوب ميشود كه انواع كالاها را به نمايش ميگـذارد و بيشـترين مشـاركت و بازدهي تجاري را به همراه دارد. در نمايشگاه 2005 كانتون حدود 200 هزار مشاركت كننـده از 210 كشور و منطقه حضور داشتند و حجم معاملات آن بالغ بر 23/29 بيليون دلار آمريكـا بود.

 

انواع نمایشگاهها

نمايشگاههاي تخصصي Show Trade Specialized :

اين نمايشگاهها رويدادهاي b2b هستند و به آنها show trade نيز گفته ميشـود كـه با حضور صاحبان صنايع و تجاري كه صرفاً دريك زمينه كاري فعاليت دارند تشكيل ميگـردد و به لحاظ عدم حضور ديگر كالاهاي تجاري درآن باعث صرفه جويي در وقت و هزينـه بازديـد كننده گشته و بهره وري حضـور غرفـه داران را بيشـتر مـيكنـد، ماننـد نمايشـگاه مبلمـان و ماشين آلات مربوطه و نمايشگاههاي مشابه آن درخارج ازكشور، با توسعه فنون نمايشـگاهي و كاربردي شدن نمايشگاهها زيرگروههايي از نمايشگاههاي تخصصي تفكيك شده و خود تبديل به نمايشگاه تخصصي گرديده اند مانند نمايشگاه تخصصي ساختمان با حضور تمامي گروههاي كالايي مرتبط با امر ساخت و ساز از جمله كاشي و سـراميك، كـه بعـدها و بـا توجـه بـه نيـاز وكشش بازار، گروه كالايي كاشي و سراميك خود تبديل به يك نمايشگاه تخصصي بـا همـين عنوان گرديده و از نمايشگاه ساختمان جدا شده است. هرچند كه برخي از شركتها به منظـور حفظ بازار و تثبيت خود، حضور درنمايشگاههاي عمومي را در برنامه كـاري قـرار مـيدهنـد، ليكن به لحاظ استقبال اكثر بازديدكنندگان و تجار و صاحبان صنايع بـه شـركت در اينگونـه نمايشگاهها، برگزاري و مشاركت در نمايشگاههاي تخصصي در غالب كشورها از رونق بيشتري برخوردار اسـت. نمايشـگاههاي تخصصـي داراي ويژگـيهـاي خاصـي هسـتند كـه آنهـا را از نمايشگاههاي مصرفي و عمومي متمايز ميسازد و براي شركتها ابزارهاي ارتباطي هستند كه نقش تبليغات و نمايش را ايفا ميكنند. نمايشگاههاي تخصصي در بهترين حالت خود مشتري واجد شرايط ايجاد ميكنند و پيگيريهاي بعدي پس پايان كـار نمايشـگاه صـورت مـيگيـرد. اكنون محققان اعتقاد دارند شركتها بايد از چنـين نمايشـگاههايي اسـتفاده كننـد تـا اهـداف متعدد خود را فراتـر از برقـراري ارتبـاط و فـروش پـيگيـري نماينـد. مـدت زمـان برگـزاري نمايشگاههاي تخصصي با توجه به بازار محل برگزاري معمولاً 4 تـا 6 روز تعيـين مـيگـردد و دوره برگزاري آنان سالانه و دو سالانه برنامه ريزي ميگردد. نمايشگاههاي تخصصي نيز ماننـد نمايشگاههاي بازرگاني همراه با رويدادهاي ديگر مانند سخنراني، سمينار، كنگره، شو لبـاس و رويدادهاي خاص برگزار ميشوند. اين تلفيق جلب توجه بيشتري ميكند و تقاضا براي تبـادل اطلاعات بالا ميرود و متخصصان بيشتري حضور خواهند داشت. غالباً فروش كالا در اينگونه نمايشگاهها متداول نمـيباشـد لـيكن تحويـل كالاهـايي كـه فروخته شده و يا به عنوان نمونه واگذارگرديده در پس از اتمام كار نمايشـگاه و يـا درآخـرين روز كار نمايشگاه بلامانع مي باشد .

 

انواع نمایشگاهها

نمايشگاههاي اختصاصي Exhibition Solo:

اين نوع نمايشگاهها كه خود به دو دسته تخصصي و بازرگاني تقسيم ميشوند به عرضـه كالاهاي يك گروه خاص در يك محيط نمايشگاهي ميپردازد، به عبـارت ديگـر نـوعي عرضـه كالا در ايامي غير از ايامي كه نمايشگاههاي بازرگاني و بازرگاني بين المللي برگزار شده اسـت، ميباشد و همانطور كه اشاره شد ميتواند بينالمللـي و يـا داخلـي باشـد، مثـل عرضـه انـواع كالاهاي كشورمان ايران در يك كشور خارجي و يا ديگر كشورها در ايران كـه بـه آن، عنـوان نمايشگاه اختصاصي بازرگاني اتلاق مـيگـردد، و يـا عــرضه يــك گـروه كـالايي از توليـدات كشورمـان در يـك كشور خـارجي و يـا ديگـركشورها در ايران كه به آن نمايشگاه اختصاصي تخصصي با ذكر عنوان گروه كـالايي اتـلاق مـيگـردد، ( نمايشـگاههاي اختصاصـي تخصصـي بندرت با استقبال روبرو ميگردد). و يا مانند عرضه انواع كالاهاي يك اسـتان از كشـورمان در استاني ديگر و يا درهمان استان تحت عنوان نمايشگاه توانمنـديهاي اسـتان و يـا عرضـه يـك گروه كالايي معين از توليدات يك استان. برپاپي چنين نمايشگاههايي بصورت بازرگاني در خارج از كشور مستلزم بررسيهاي بسيار دقيق تجاري از كشور محل برگزاري نمايشگاه ميباشد. از جمله اين نمايشگاهها مـيتـوان بـه نمايشگاه اختصاصي كشورمان در رياض كه درسالهاي گذشته برگزار شده اسـت اشـاره نمـود. فروش كالا در اينگونه از نمايشگاه ها تابع شرايط و توافقات به عمل آمده بـين برگزاركننـده و مقامات كشور محل برگزاري ميباشد.

 

انواع نمایشگاهها

نمايشگاههاي عرضه مستقيم كالا همراه با فروش :

اينگونه نمايشگاهها غالباً در راستاي اهداف تنظيم بازار و در فصول معينـي از سـال و بـا توجه به شرايط برخي از كالاها برگزار ميگردد و معمولاً به محيطي شبيه به يك فروشگاه نمايشگاه فرش تهران بسيار بزرگ با تنوعي از كالاها تبديل ميگردد، با اين تفاوت كه درايـن جشـنواره بـزرگ فروش، توليدكنندگان خود مستقيماً نسبت به عرضه و فروش كالاهايشان اقدام مي كنند. در سالهاي اخير برگزاري چنين نمايشگاههايي درخارج از كشور، يـعني عرضـه و فـروش محصولات ايراني متداول شده است امـا متأسـفانه بـدليل عـدم وجـود اهـداف بلنـد مـدت و صادراتي و اكتفا نمودن به فروش مقطعي ( هرچند كه در پارهاي موارد با سود براي فروشـنده كالا همراه بوده است) از نـظر متـخصصين فـن هيچگونه ارزش تجـاري نداشـته و از اهـداف بازاريــابي بـــه دور افـــتاده اســـت و متأســفانه در برخــي از مــوارد بعلــت عرضــه كالاهــاي غيراستاندارد، دستيابي بلند مدت به بازار ارزشمند كشور هدف را نيز غير ممكن ساخته است.

 

انواع نمایشگاهها

نمايشگاههاي مجازي Fair Virtual  :

اين نمايشگاه عملاً بر روي صفحات جداگانه اي از وب سايت اجـرا و برپـا مـيگـردد. صـاحبان اينگونه وب سايت ها در هر صفحه با در اختيار گذاشتن ابـزار لازم ايـن اجـازه را بـه شـركت كننده مي دهند تا بتواند به سليقه خود و در قالب چارچوبي كـه در وب سـايت تعريـف شـده ( همانند شرايطي كه از سوي برگزاركنندگان نمايشگاههاي مختلـف بـراي شـركت كننـدگان تعريف ميگردد) نسبت به معرفي خود و سوابق خود و توضيحات كافي در مورد محصول خود اقدام نمايد، هرچند كه نمايش كالا در اين روش براي بازديدكننده ملموس نيست امـا بعـد از گذشت چند سال از عمركوتاه برپايي اينگونـه نمايشـگاهها و بـه لطـف توسـعه فنـاوريهـاي نرمافزاري ، كالاها به صورت سه بعدي و باكيفيت بالا، و درصورت لزوم با تفكيك اجزا تشكيل دهنده آن و بصورت منفصله قابل رؤيت است، از ديگر اقدامات مهمي كه درآينـده نـه چنـدان دور در اين روش بكارگرفته خواهد شد استفاده از سيستمهاي صـوتي و تصـويري بـه منظـور برقراري ارتباط با صاحبان كالا و مذاكره online با آنان است. به عبارت ديگر به مثابه حضـور بازديدكننده در مقابل غرفه و مذاكره حضوري با غرفه دار ميباشد. عليرغم اينكه مزيتهاي حضور درنمايشگاههاي فيزيكي درمقابـل مشـاركت درنمايشـگاه مجازي قابل برشماري نيست اما از مزيتهاي مهم و با اهميت نمايشگاههاي مجازي، هزينه كم آن و طولاني بودن دوره زماني آن ( معمولاً يكساله ) است. از ديگر مزيتهاي آن امكان تغيير لحظهاي اطلاعات كـالا و امكـان دراختيـار قـرار دادن پرسشنامه به مخاطبين همانند نمايشگاههاي فيزيكي ميباشد. برخي از متخصصان اينگونه نمايشگاهها را همانند سايتهايي كـه اقـدام بـه فـروش اقـلام مصرفي به مخاطبين خود مي كنند ميدانند، در صورتي كه تفاوتهـاي بسـياري در ماهيـت و نحوه ارائه و عرضه كالا در اين دو نوع وب سايت وجود دارد. 

انواع نمایشگاهها

اكسپو Expo:

Expo برگرفته ازكلمه exposition است و به نمايشگاههاي جهاني كه از اواسـط قـرن نوزدهم بر پا گرديده اتلاق ميگردد. اين نـوع نمايشـگاهها عمومـاً داراي جنبـههـاي انسـاني، فرهنگي و اجتماعي هستند اما نهايتاً و بـا توجه به طول مدت آن و حضـور اغلـب كشـورهاي دنيا و سازمانها و مؤسـسات بـين المللـي، ازجملـه سـازمانهاي زيـر مجموعـه سـازمان ملـل، مشاركت كنندگان و بازديدكنندگان به اهداف اقتصادي نيز دسـت پيـدا مـيكننـد. برگـزاري اكسپو تابع شرايط خاصي است و شـرايط آن از سـوي BIE از مراكـز جهـاني نمايشـگاهي ، تدوين ميگردد. امروزه اكسپوها سومين رويداد مهم دنيا پس از مسابقات جام جهـاني فوتبـال FIFA و بازيهاي المپيك محسوب ميگردد. محل برگزاري اكسپو از بين كشورهايي كه داوطلـب و واجـد شـرايط برگـزاري اكسـپو هستند با رأيگيري اعضاء تعيين ميگردد. اكسپوهاي معتبر معمولاً هر پنج سال يكبار برگزار ميشوند و در مابين آنها نيز اكسپوهاي ديگر و با فاصله زمان كمتري نيز برپا ميگـردد كـه از اعتبار كمتري برخوردار است، آخرين اكسپو برگزار شده درسال 2005 درشهر آي چي كشـور ژاپن با مضمون خرد طبيعت برگزار شده است و دوره ما قبل آن درسال 2000 درشـهر هـانور آلمان برگزار گرديده است. اكسپو بعـدي درسـال 2010 درشـهر شـانگهاي چـين بـا عنـوان، شهربهتر، زندگي بهتر برپا خواهد شد، جمهوري اسلامي ايران در اغلب اكسپوها شركت داشته است و در اكسپو 2010 شانگهاي نيز مشاركت خواهد نمود، با توجه بـه دوره زمـاني 6 ماهـه برگزاري اكسپوها، موقعيت مناسبي جهت برقراري ارتباطـات فرهنگـي، اجتمـاعي، اقتصـادي، جذب توريست و . . . هستند و در نهايت منجر به توسعه روابط اقتصـادي در بـين كشـورهاي حاضر و بازديدكنندگان محلي و بين المللي خواهد شد. وجه تمايز expoها با fair و exhibition در مدت زمان برگزاري آن و اهـداف متفـاوتي كه در اين دو رويداد دنبال ميشود و از همه مهمتر سالنهاي مورد استفاده در ايـن دو رويـداد است. براي برگزاري اكسپو بايد سالنها بصورت خاص و ويژه طراحي و ساخته شـوند و در ايـن ميدان رقابت كشورها و ملل، جهت حضور هر چه بهتر و چشـمگيرتر خـود سـعي در ابـداع و ساخت يك ساختار بياد ماندني از خود هستند.

اطلاعات مطلب

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب