گام 1 - انواع حشرات به انگلیسی

انواع حشرات به انگلیسی

واژگان عمومی حشره به انگلیسی

انواع حشرات به انگلیسی

انواع زنبور به انگلیسی

انواع حشرات به انگلیسی

مورچه و عنکبوت و پروانه به انگلیسی

 

 

انواع حشرات به انگلیسی

سایر حشرات به انگلیسی

 

⇓↓⇓

 دانلود فایل pdf اسامی انواع حشرات به انگلیسی

 

 

 

گام 2 - ایستگاه ضرب المثل

ایستگاه ضرب المثل

Proverb of the Day

ضرب المثلها بخش مهمی از فرهنگ و زبان یک ملت را شامل می شوند و اغلب به شکل یک عبارت یا جمله ی کوتاه بیان میشوند و استفاده از آنها در گفتار و شنیدار موجب جذاب تر شدن گفته ها و سخنان می شود.

You can catch more flies with honey than with vinegar.

ترجمه فارسی : شما با عسل بهتر میتونید حشره بگبرید تا با سرکه

معادل در فارسی: زبون نرم مار رو از سوراخش میکشونه بیرون

♦ مطالب پیشنهادی: