ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

هجده + نه =

بستن
بستن

چگونه انواع الگوهای آستین ، یقه ، دامن تهیه کنیم ؟

چگونه انواع الگوهای آستین ، یقه ، دامن تهیه کنیم ؟

در این بخش با چگونگی تهیه انواع الگو آستین ، یقه ، دامن آشنا می شویم.

 

 

مطالب مرتبط


گام 1 - تهیه انواع الگو آستین

تهیه انواع الگو آستین

اندازه های لازم برای الگوی آستین

سر شانه ، بلندی آستین از سرشانه تا آرنج، بلندی آستین از سرشانه تا مچ، دور مچ

دور بازو در لباس بعلاه 4 سانتی متر

در کت بعلاوه 6 سانتی متر

در پالتو و مانتو بعلاوه 8 تا 10 سانتی متر

کادر آستین

یک خط صاف بالای کاغذ با فاصله رسم می کنیم و روی این خط به اندازه 2/1 دور بازو باضافه 2 سانتی متر جدا کرده بنام (الف_ب) ،(الف_ب) را نصف کرده نقطه (د) بدست می آید. از نقاط (الف_ب_د) سه خط موازی به پایین رسم می کنیم . در سمت راست از نقطه (الف) به اندازه (الف_د) پایین می آییم، نقطه (ج) بدست می اید. از نقطه (د) هم همین اندازه را پایین آمده نقطه (ت) بدست می آید. نقاط(ت_ج) را بهم وصل می کنیم، وسط خط(الف_ج ) را پیدا کرده نقطه(ن) را علامت می گذاریم. از نقطه(ت) 1.5 سانتی متر باندازه ای که اززیر بغل در بالاتنه برای لباس کردن الگوی اولیه اضافه کرده ایم پایین می آییم. نقطه (پ) بدست می آید. از نقطه (ب) در سمت چپ کادر هم 2 سانتی متر پایین آمده نقطه (ش) از خط وسط کادر از نقطه (د) به اندازه ی 10/1 دور بازو بالا رفته نقطه (س) بدست می آید. نقاط (ش)(س)(ن)(پ) را بهم وصل می کنیم. خط (س)_(ش) را سه قسمت کرده 3/1 آن را از نقطه (س) علامت می گذاریم ، نقطه (ظ) بدست می آید. از این نقطه یک سانتی متر بالا رفته و نقاط(س_ش) را بصورت هلالی که از 1 سانتی متر نقطه (ظ) بگذرد به همدیگر وصل می کنیم. خط (س_ن) را هم سه قسمت کرده 2/1 آن را از نقطه(س) به نقطه (ن) وصل می کنیم. به طوری که از 1.5 سانتی متر علامت گذاشته بگذرد. خط(ن_پ) را هم سه قسمت کرده 3/1 آن را ازنقطه (پ) علامت می گذاریم ، نقطه(ع) بدست می آید. از این نقطه 1.5 سانتی متر پایین آمده هلالی از (پ به ن ) وصل می کنیم، به طوری که از نقطه 1.5 سانتی متری علامت گذاشته شده بگذرد. خط(پ_ش) را سه قسمت کرده3/1 آن را از نقطه (پ) علامت می گذاریم نقطه(غ) بدست می آید. از نقطه (غ) یک سانتی متر پایین آمده و از (پ به ش) هلال می کنیم. به طوری که از یک سانتی متری علامت گذاشته شده بگذرد. اندازه سرشانه را از نقطه (س) کنار می گذاریم و تا خطآرنج و مچ را در خط وسط امتداد می دهیم. نقاط (ک) در خط آرنج(گ) در خط مچ بدست می آید. دو خط افقی آرنج و مچ را به دو طرف خط موازی کادر وصل می کنیم. برای تکمیل کردن الگو در قسمت پایین آستین می توانیم در امتداد نقاط(ن_ش) نقاط(ل_م) را علامت گذاشته و از هر کدام دو سانتی متر داخل شده و تقاط(ر_ز) را بدست می آوریم که این دو نقطه را نیز به نقاط (ن_ش) وصل کرده و سپس برای قسمت جلو آستین نقاط(ن_ر ) را تا کرده و نقاط(ن_پ_گ_ر) را رولت می کنیم. برای قسمت پشت آستین نقاط(ش_ز ) را تا کرده نقاط (ش_پ_گ_ز) را رولت می کنیم.

تهیه انواع الگو آستین

آستین ساده

از کادر آستین رولت می کنیم روی خط مچ از خط وسط آستین تا سمت وسط چپ کادر را نصف نموده از نصف به زیر حلقه آستین پشت وصل می کنیم.از نقطه نصف روی خط مچ بوسیله گونیا با خط رسم شده قبلی باندازه 2/1 مچ باضافه 2 سانتی متر جدا کرده، به زیر حلقه آستین کادر در سمت راست وصل می کنیم. این دو خط جدید را تا زده خطوط وسط کادر(زیر حلقه، خط آرنج و خط مچ) را به دو طرف کادر اضافه می کنیم.

تهیه انواع الگو آستین

آستین با پنس افقی

از کادر آستین کپی نموده روی خط مچ از خط وسط تا سمت چپ کادر را نصف نموده از نقطه بدست آمده به خط آرنج در سمت چپ کادر وصل می کنیم. از نقطه 2/1 بوسیله گونیا با خط وصل شده به آرنج به اندازه 2/1 دور مچ باضافه 2 سانتی متر جدا کرده و از این نقطه به زیر حلقه آستین جلو وصل می کنیم. برای تکمیل شدن کادر آستین یک مرتبه خط سمت راست بدست آمده جلو را تا زده خطوط وسط کادر را تا خط وسط کادر بسمت راست کپی می کنیم. در قسمت پشت، کپی در دو مرحله انجام می گیرد، یک بار خط صاف کادر را اززیر حلقه تا آرنج تا زده خطوط وسط کادر را تا آرنج کپی می کنیم و در مرحله بعدی خط 2/1 مچ وصل شده به آرنج پشت را تا زده خطوط آرنج و مچ و خط وسط کادر را به سمت چپ کپی می کنیم، یک پنس در قسمت پت دست روی خط آرنج تشکیل می شود.مطابق شکل سمت چپ

آستین با پنس عمودی

در این استین یک بار خط وصل شده از مچ تا زیر حلقه سمت راست تا زده خطوط وسط آستین را کپی می کنیم و یک بار خط صاف کادر را در سمت چپ تا زده خطوط داخلی سمت چپ را به قسمت پشت منتقل می کنیم. یک پنس عمودی از آرنج تا مچ در قسمت پشت آستین تشکیل می شود.مطابق شکل سمت راست

تهیه انواع الگو آستین

آستین شمیزیه

از کادر آستین رولت کرده روی خط مچ از دو طرف خطوط اصلی کادر آستین 1 سانتی متر داخل شده از سمت راست روی خط مچ 1 سانتی متر بالا رفته و از سمت چپ از مچ 1 سانتی متر پایین می آییم. دو نقطه را بهم وصل می کنیم خطوطی که به این طریق به زیر حلقه آستین وصل کرده ایم تا زده و قسمت های محصور بین هر یک از این خطوط را در داخل کادر به سمت راست و چپ کپی می کنیم. بلندی مچ به هر اندازه که مورد نظر باشد منهای یک سانتی متر از خط اصلی مچ بالا می رویم و از قد آستین کم می کنیم. قسمت های هاشور شده اندازه مچ است که ازآستین کم میشود. یک خط صاف رسم می کنیم و روی این خط به اندازه دور مچ باضافه 4 سانتی متر جدا می کنیم، هر اندازه که از قد آستین کم کرده ایم قد مچ را در نظر گرفته وشکل مچ را بدست می آوریم. خط پایین آستین را به مچ، چین می دهیم.

تهیه انواع الگو آستین

آستین روبدوشامبر

از کادر آستین رولت نموده خط جلو و خط پشت آستین را تا زده خطوط داخلی کادر را کپی می کنیم. خطوط اصلی کادر را به چهار قسمت تقسیم می کنیم و خط های موازی با خط اصلی کادر در طول آستین از قسمت های تقسیم شده وصل می کنیم، آستین به 6 قسمت تقسیم می شود.

به قسمت شماره یک 2 سانتی متر و قسمت شماره دو 3 سانتی متر و قسمت شماره سه 4 سانتی متر و به قسمت چهار 5 سانتی متر و به قسمت پنج 6 سانتی متر و در قسمت مچ اوزمان داده به حلقه آستین ختم می کنیم.

تهیه انواع الگو آستین

آستین فانوسی بلند

از الگوی استین شمیزه رولت می کنیم. سپس الگوی آستین را از طول به چهار قسمت تقسیم و شماره گذاری می کنیم. الگو را از خط آرنج جدا می کنیم و بین تکه های شماره (1-2-3-4) اوزمان های 3 سانتی متری در ناحیه آرنج ایجاد می کنین. در موقع دوخت دو قسمت جدا شده را به یکدیگر می دوزیم.مطابق شکل سمت راست

آستین فانوسی کوتاه

از الگوی آستین شمیزه تا خط آرنج رولت می کنیم. الگوی آستین را از روی خط (ف_ق) به 8 قسمت مساوی تقسیم و شماره گذاری می کنیم. الگو را از خط(ف_ق) چیده پایین و بالای الگو را از یکدیگر جدا کرده میان هر یک از قطعات شماره گذاری شده اوزمان های 4 سانتی متری ایجاد می کنیم. در موقع دوخت دو قسمت جدا شده الگو را به یکدیگر می دوزیم.مطابق شکل سمت چپ

تهیه انواع الگو آستین

آستین پاکتی

از کادر آستین رولت می کنیم. از سمت راست خط اصلی کادر روی خط مچ 2 سانتی متر داخل شده به زیر حلقه وصل می کنیم. از سمت چپ خط اصلی کادر هم روی خط مچ دو سانتی متر داخل شده به زیر حلقه آستین در قسمت پشت وصل می کنیم. این دو خط را در طرفین کادر تا زده خطوط داخلی کادر آستین را به طرفین کپی می کنیم. از خط سمت چپ کادر 10 تا 12 سانتی متر برای مچ سجاف چاک لب آستین بالا می رویم.

یک خط صاف روی کاغذ رسم نموده روی آن به اندازه دور مچ به اضافه 4 سانتی متر علامت می گذاریم. از دو طرف این خط به اندازه دلخواه پهنای پاکت بالا می رویم.

پاکتی لب آستین به دست می آید.مطابق شکل سمت چپ

آستین برای بازو چاق ترازحد نرمال

ابتدا از آستین با پنس افقی رولت کرده سپس دو نقطه(ب_پ) را بکدیگر وصل می کنیم و خط(س_گ) را از بالا به پایین می چینیم و در محل خط(ب_پ) این خط را به اندازه ذلخواه باز می نماییم و خط (ب_پ) تا می خورد. الگو از بلندی حلقه کم می شود، این مقدار کم شده را در بالی حلقه آستین اضافه می نماییم. بدین ترتیب آستین فقط در قسمت بالا گشاد می شود و ضمنا در حلقه تغییری بوجود نمی آید.مطابق شکل سمت راست

تهیه انواع الگو آستین

آستین پیراهن مردانه

از الگوی آستین پاکتی رولت می کنیم. به اندازه بلندی مچ به دلخواه از قد آستین کوتاه می کنیم. از سمت چپ خط اصلی کادر روی خط جدید مچ به اندازه 10 تا 12 سانتی متر برای سجاف لب آستین بالا می رویم. یک خط صاف روی کاغذ رسم نموده روی این خط به اندازه دور مچ باضافه 4 سانتی متر علامت می گذاریم. هر اندازه که از طول آستین برای بلندی مچ کم نموده ایم به اضافه یک سانتی متر از دو طرف این خط بالا می رویم. دو نقطه را بهم وصل می کنیم مچ آستین بدست می آید.

تهیه انواع الگو آستین

طرز بدست آوردن طول حلقه آستین

برای تهیه کادر آستین به طول حلقه آستین در روی بالاتنه اعم از لباس_ کت و مانتو ، نیازمندیم. این اندازه را به این طریق بدست می آوریم. بعد از آماده کردن الگوی پاترن تیپ در صورتی که الگوی لباس باشد و در صورتی که الگوی کت باشد، بعد از گشاد کردن الگوی بالاتنه ، زیر حلقه های الگوی جلو و پشت را در قسمت پهلو طوری بهم وصل می کنیم، که اگر خط وسط جلو و پشت موازی یکدیگر قرار بگیرد. دو سر شانه کنترل شده جلو و پشت را بهم وصل نموده خط بدست آمده را نصف کرده از این نقطه یک عمود به خط پهلوی وصل شده الگوی جلو و پشتمستقیم وصل می کنیم. خطی که بدست می آید اززیر حلقه آستین تا وسط خطوط وصل شده در سرشانه طول حلقه آستین می باشد.

گام 2 - تهیه انواع الگو یقه 1

تهیه انواع الگو یقه 1

یقه فرنجی(قفقازی_سرداری_ژاپنی)

خطی به اندازه 2/1 دور گردن لباس منهای یک سانتی متر کشیده نقاط (ف_ق) بدست می آید. از نقطه(ق) 5/5 سانتی متر بالا رفته نقطه(پ) از نقطه(ف) 5/2 سانتی متر بالا رفته نقطه(ل) بدست می آید. 2/1 خط(ف_ق) را پیدا کرده و از نقطه (ف) 3/1 آن را به سمت چپ رفته نقطه (د) را می گذاریم. از نقطه(د) به نقطه (پ) به طور هلال وصل می کنیم. از نقطه (پ) 5/2 سانتی متر بالا رفته نقطه(و) و از نقطه (و) 5/2 سانتی متر به سمت راست رفته نقطه (ن) به (پ) وصل می کنیم، از نقطه (ن) هلال به نقطه (ل) وصل می کنیم، به طوری که فاصله خط (ف_پ ) با خط (ل_ن) در تمام نقاط به یک اندازه (موازی ) باشند.

تذکر: اگر بخواهیم قسمت جلوی یقه گرد باشد می توانیم از نقطه (ن) 5/0 سانتی متر داخل شده از نقطه (پ) به طور هلال به قسمت بالای یقه وصل می کنیم ، به طوری که از 5/0 سانتی متر بگذرد.

گام 3 - تهیه انواع الگو یقه 2

تهیه انواع الگو یقه 2

یقه کلودین

بعد از آماده کردن الگوی بالاتنه جلو و پشت ، 2 سانتی متر به خط صاف جلو برای محل دکمه اضافه می کنیم. سرشانه جلو و پشت را روی هم سنجاق می کنیم. از خط گردن 1 سانت برای خط شکسته و 1 سانت برای خط پایه خارج می شویم. به همین شکل از خط صاف پشت هم 1 سانتی متر برای خط شکسته و 1 سانتی متر برای خط پایه بالا آمده به شکل هلاال بهم وصل می کنیم و از گوشه گردن این دو قسمت را به خط صاف جلو ختم می کنیم. از خط گردن دو قسمت پشت افتادگی یقه را به دلخواه داخل الگوی بالاتنه پشت می شویم(این مقدار را در اطراف خط گردن تا سرشانه حفظ می کنیم و از سرشانه گذشته داخل قسمت جلوی بالاتنه به همین اندازه از خط گردن ادامه می دهیم و شکل یقه را در قسمت جلو رسم می کنیم و در قسمت جلو مدل یقه کلودین را به شکل می دهیم.

کاغذی زیر محل رسم شده یقه گذاشته از خط گردن، شکسته، پایه و سرشانه و مدل یقه کپی می گیریم. اختلاف خط گردن و پایه را مقایسه کرده ، دو خط موازی از سرشانه به طرف خط صلف پشت رسم می کنیم. اختلاف را نصف کرده به هر یک از این دو خط نصف مقدار اختلاف را بخ خط پایه اضافه نموده و به قسمت افتادگی یقه ختم می کنیم.

خط صاف پشت یقه را روی دولای کاغذ گذاشته، قسمتی را که در اثر اوزمان یقه منحنی شده آرایش می کنیم.

گام 4 - تهیه انواع الگوی دامن 1

تهیه انواع الگوی دامن 1

اندازه های لازم جهت کشیدن کادر دامن

قد جلو تا زمین، قد پهلو تا زمین، قد پشت تا زمین ، دور باسن کوچک ، دور باسن بزرگ، بلندی باسن ، دور کمر

باید توجه داشت که خانم هایی که دارای شکم بزرگ هستند برای اندازه گیری باسن بزرگ متر را درقسمت جلو از روی ناف عبور داده و در پشت روی برجستگی باسن اندازه می گیریم. در ضمن برای پیدا کردن قد دامن اززمین تا زیر زانو را اندازه گرفته یادداشت می کنیم و ازسه قد اصلی کم کرده تا قد دامن ما بدست آید.

طرزکشیدن کادر الگوی دامن

ابتدا 2/1 باسن بزرگ را پیدا کرده سپس +1 می کنیم ( برای افراد چاق 2/1 دور باسن +2 سانتی متر و برای افراد لاغر +1 سانتی متر می باشد.) سپس بلندی جلو و بلندی پهلو و بلندی پشت را منهای اختلاف اززمین تا زیر زانو که درهر هیکل متفاوت است ولی برای هر سه اندازه ثابت می باشد نمود، باقیمانده حاص بدست آمده قد اصلی دامن می باشد.

برای طرز کشیدن الگو ازسمت چپ کاغذ بلندی پشت را کشیده(الف_ب) از (ب) 2/1 دور باسن را که دراینجا +1 کرده به سمت راست رفته نقطه (ذ) از نقطه (ذ) بلندی قسمت جلو را برای پیدا کردن خط وسط جلو بالا رفته ( د) برای پیدا کردن خط پهلو درقسمت پایین دامن خط(ب)(ذ) را نصف کرده چون قسمت جلوی دامن بزرگترازپشت می باشد ،از نقطه (ذ) اندازه جلو را به سمت چپ رفته (س) بلندی پهلو را بالا رفته (ش) به (الف) و (د) وصل می کنیم که این خط، خط کمر می باشد.

اینک بلندی باسن کوچک را ازخط وسط پشت در قسمت کمر پایین آمده خطی مستقیم به وسیله گونیا یا خط کش به خط وسط جلو وصلمی کنیم می شود(پ)(ت) به همین ترتیب بلندی باسن بزرگ را از قسمت چپ روی خط وسط پشت از خط کمر پایین آمده باز هم به وسیله گونیا یا خطکش به خط وسط جلو وصل می کنیم می شود(ج)(چ) خط باسن کوچک و خط باسن بزرگ بدست می آید.

گام 5 - تهیه انواع الگوی دامن 2

تهیه انواع الگوی دامن 2

دامن دو پیلی در جلو روی زانوها( بحالت یکطرفه)

دامن ساده کنترل شده درست می کنیم. درقسمت جلو از انتهای پنس بزرگ خط صافی کشیده به پایین دامن که فاصله پنس بزرگ از خط وسط جلو تا پایین به یک اندازه می باشد. این خط را ادامه می دهیم به خط کمر سپس این خط را بریده داخل آن یک اوزمان 14 سانتی در کمر و پایین دامن داده و بلندی پیلی بستگی به دلخواه دارد. برای وصل قسمت یک به قسمت شماره 2 قسمت اوزمان داده شده را تا زده قسمت 2 را طوری وصل می کنیم که خطوط باسن کوچک و بزرگ در امتداد هم قرار بگیرد.

در قسمت پشت هم عینا مثل قسمت جلو عمل می شود یا به دلخواه قسمت پشت را ساده تر بر می داریم. ( اگر بخواهیم دامن ما فون باشد می توانیم دامن فون شماره یک را بعد از کشیدن الگو و کنترل آن انجام دهیم.)مطابق شکل سمت راست

دامن پیلی دو قلو روی زانو

این دامن مانند دامن دو پیلی در جلو روی زانو ها تهیه می گردد با این تفاوت که بجای 14 سانتی متر پیلی 24 سانتی متر اوزمان می دهیم و بجای تای یکطرفه پیلی به شکل دو قلو تا شده بالا و پایین رولت می شود.مطابق شکل سمت چپ

اطلاعات مطلب

 • مد و فشن
 • 22,959 بازدید
 • (8 votes, average: 5٫00 out of 5)
  Loading...
 • آخرین ویرایش توسط : امیر فتحی - دوشنبه, ۲۲ خرداد ۹۶, ۸:۰۵ ق.ظ
 • آموزش خیاطی

دیدگاه کاربران

 1. Avatar
  حجت شایا - ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ - ۴:۲۶ ب.ظ
 2. Avatar
  سهیلا شهابی - ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ - ۱۰:۲۵ ق.ظ

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


مطالب تصادفی پر بازدید