ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

3 × دو =

بستن
بستن

چگونه انواع الگوهای آستین ، یقه ، دامن تهیه کنیم ؟

چگونه انواع الگوهای آستین ، یقه ، دامن تهیه کنیم ؟

در این بخش با چگونگی تهیه انواع الگو آستین ، یقه ، دامن آشنا می شویم.

 

 

مطالب مرتبط


گام 1 - تهیه انواع الگو آستین

تهیه انواع الگو آستین

اندازه های لازم برای الگوی آستین

سر شانه ، بلندی آستین از سرشانه تا آرنج، بلندی آستین از سرشانه تا مچ، دور مچ

دور بازو در لباس بعلاه 4 سانتی متر

در کت بعلاوه 6 سانتی متر

در پالتو و مانتو بعلاوه 8 تا 10 سانتی متر

کادر آستین

یک خط صاف بالای کاغذ با فاصله رسم می کنیم و روی این خط به اندازه 2/1 دور بازو باضافه 2 سانتی متر جدا کرده بنام (الف_ب) ،(الف_ب) را نصف کرده نقطه (د) بدست می آید. از نقاط (الف_ب_د) سه خط موازی به پایین رسم می کنیم . در سمت راست از نقطه (الف) به اندازه (الف_د) پایین می آییم، نقطه (ج) بدست می اید. از نقطه (د) هم همین اندازه را پایین آمده نقطه (ت) بدست می آید. نقاط(ت_ج) را بهم وصل می کنیم، وسط خط(الف_ج ) را پیدا کرده نقطه(ن) را علامت می گذاریم. از نقطه(ت) 1.5 سانتی متر باندازه ای که اززیر بغل در بالاتنه برای لباس کردن الگوی اولیه اضافه کرده ایم پایین می آییم. نقطه (پ) بدست می آید. از نقطه (ب) در سمت چپ کادر هم 2 سانتی متر پایین آمده نقطه (ش) از خط وسط کادر از نقطه (د) به اندازه ی 10/1 دور بازو بالا رفته نقطه (س) بدست می آید. نقاط (ش)(س)(ن)(پ) را بهم وصل می کنیم. خط (س)_(ش) را سه قسمت کرده 3/1 آن را از نقطه (س) علامت می گذاریم ، نقطه (ظ) بدست می آید. از این نقطه یک سانتی متر بالا رفته و نقاط(س_ش) را بصورت هلالی که از 1 سانتی متر نقطه (ظ) بگذرد به همدیگر وصل می کنیم. خط (س_ن) را هم سه قسمت کرده 2/1 آن را از نقطه(س) به نقطه (ن) وصل می کنیم. به طوری که از 1.5 سانتی متر علامت گذاشته بگذرد. خط(ن_پ) را هم سه قسمت کرده 3/1 آن را ازنقطه (پ) علامت می گذاریم ، نقطه(ع) بدست می آید. از این نقطه 1.5 سانتی متر پایین آمده هلالی از (پ به ن ) وصل می کنیم، به طوری که از نقطه 1.5 سانتی متری علامت گذاشته شده بگذرد. خط(پ_ش) را سه قسمت کرده3/1 آن را از نقطه (پ) علامت می گذاریم نقطه(غ) بدست می آید. از نقطه (غ) یک سانتی متر پایین آمده و از (پ به ش) هلال می کنیم. به طوری که از یک سانتی متری علامت گذاشته شده بگذرد. اندازه سرشانه را از نقطه (س) کنار می گذاریم و تا خطآرنج و مچ را در خط وسط امتداد می دهیم. نقاط (ک) در خط آرنج(گ) در خط مچ بدست می آید. دو خط افقی آرنج و مچ را به دو طرف خط موازی کادر وصل می کنیم. برای تکمیل کردن الگو در قسمت پایین آستین می توانیم در امتداد نقاط(ن_ش) نقاط(ل_م) را علامت گذاشته و از هر کدام دو سانتی متر داخل شده و تقاط(ر_ز) را بدست می آوریم که این دو نقطه را نیز به نقاط (ن_ش) وصل کرده و سپس برای قسمت جلو آستین نقاط(ن_ر ) را تا کرده و نقاط(ن_پ_گ_ر) را رولت می کنیم. برای قسمت پشت آستین نقاط(ش_ز ) را تا کرده نقاط (ش_پ_گ_ز) را رولت می کنیم.

تهیه انواع الگو آستین

آستین ساده

از کادر آستین رولت می کنیم روی خط مچ از خط وسط آستین تا سمت وسط چپ کادر را نصف نموده از نصف به زیر حلقه آستین پشت وصل می کنیم.از نقطه نصف روی خط مچ بوسیله گونیا با خط رسم شده قبلی باندازه 2/1 مچ باضافه 2 سانتی متر جدا کرده، به زیر حلقه آستین کادر در سمت راست وصل می کنیم. این دو خط جدید را تا زده خطوط وسط کادر(زیر حلقه، خط آرنج و خط مچ) را به دو طرف کادر اضافه می کنیم.

تهیه انواع الگو آستین

آستین با پنس افقی

از کادر آستین کپی نموده روی خط مچ از خط وسط تا سمت چپ کادر را نصف نموده از نقطه بدست آمده به خط آرنج در سمت چپ کادر وصل می کنیم. از نقطه 2/1 بوسیله گونیا با خط وصل شده به آرنج به اندازه 2/1 دور مچ باضافه 2 سانتی متر جدا کرده و از این نقطه به زیر حلقه آستین جلو وصل می کنیم. برای تکمیل شدن کادر آستین یک مرتبه خط سمت راست بدست آمده جلو را تا زده خطوط وسط کادر را تا خط وسط کادر بسمت راست کپی می کنیم. در قسمت پشت، کپی در دو مرحله انجام می گیرد، یک بار خط صاف کادر را اززیر حلقه تا آرنج تا زده خطوط وسط کادر را تا آرنج کپی می کنیم و در مرحله بعدی خط 2/1 مچ وصل شده به آرنج پشت را تا زده خطوط آرنج و مچ و خط وسط کادر را به سمت چپ کپی می کنیم، یک پنس در قسمت پت دست روی خط آرنج تشکیل می شود.مطابق شکل سمت چپ

آستین با پنس عمودی

در این استین یک بار خط وصل شده از مچ تا زیر حلقه سمت راست تا زده خطوط وسط آستین را کپی می کنیم و یک بار خط صاف کادر را در سمت چپ تا زده خطوط داخلی سمت چپ را به قسمت پشت منتقل می کنیم. یک پنس عمودی از آرنج تا مچ در قسمت پشت آستین تشکیل می شود.مطابق شکل سمت راست

تهیه انواع الگو آستین

آستین شمیزیه

از کادر آستین رولت کرده روی خط مچ از دو طرف خطوط اصلی کادر آستین 1 سانتی متر داخل شده از سمت راست روی خط مچ 1 سانتی متر بالا رفته و از سمت چپ از مچ 1 سانتی متر پایین می آییم. دو نقطه را بهم وصل می کنیم خطوطی که به این طریق به زیر حلقه آستین وصل کرده ایم تا زده و قسمت های محصور بین هر یک از این خطوط را در داخل کادر به سمت راست و چپ کپی می کنیم. بلندی مچ به هر اندازه که مورد نظر باشد منهای یک سانتی متر از خط اصلی مچ بالا می رویم و از قد آستین کم می کنیم. قسمت های هاشور شده اندازه مچ است که ازآستین کم میشود. یک خط صاف رسم می کنیم و روی این خط به اندازه دور مچ باضافه 4 سانتی متر جدا می کنیم، هر اندازه که از قد آستین کم کرده ایم قد مچ را در نظر گرفته وشکل مچ را بدست می آوریم. خط پایین آستین را به مچ، چین می دهیم.

تهیه انواع الگو آستین

آستین روبدوشامبر

از کادر آستین رولت نموده خط جلو و خط پشت آستین را تا زده خطوط داخلی کادر را کپی می کنیم. خطوط اصلی کادر را به چهار قسمت تقسیم می کنیم و خط های موازی با خط اصلی کادر در طول آستین از قسمت های تقسیم شده وصل می کنیم، آستین به 6 قسمت تقسیم می شود.

به قسمت شماره یک 2 سانتی متر و قسمت شماره دو 3 سانتی متر و قسمت شماره سه 4 سانتی متر و به قسمت چهار 5 سانتی متر و به قسمت پنج 6 سانتی متر و در قسمت مچ اوزمان داده به حلقه آستین ختم می کنیم.

تهیه انواع الگو آستین

آستین فانوسی بلند

از الگوی استین شمیزه رولت می کنیم. سپس الگوی آستین را از طول به چهار قسمت تقسیم و شماره گذاری می کنیم. الگو را از خط آرنج جدا می کنیم و بین تکه های شماره (1-2-3-4) اوزمان های 3 سانتی متری در ناحیه آرنج ایجاد می کنین. در موقع دوخت دو قسمت جدا شده را به یکدیگر می دوزیم.مطابق شکل سمت راست

آستین فانوسی کوتاه

از الگوی آستین شمیزه تا خط آرنج رولت می کنیم. الگوی آستین را از روی خط (ف_ق) به 8 قسمت مساوی تقسیم و شماره گذاری می کنیم. الگو را از خط(ف_ق) چیده پایین و بالای الگو را از یکدیگر جدا کرده میان هر یک از قطعات شماره گذاری شده اوزمان های 4 سانتی متری ایجاد می کنیم. در موقع دوخت دو قسمت جدا شده الگو را به یکدیگر می دوزیم.مطابق شکل سمت چپ

تهیه انواع الگو آستین

آستین پاکتی

از کادر آستین رولت می کنیم. از سمت راست خط اصلی کادر روی خط مچ 2 سانتی متر داخل شده به زیر حلقه وصل می کنیم. از سمت چپ خط اصلی کادر هم روی خط مچ دو سانتی متر داخل شده به زیر حلقه آستین در قسمت پشت وصل می کنیم. این دو خط را در طرفین کادر تا زده خطوط داخلی کادر آستین را به طرفین کپی می کنیم. از خط سمت چپ کادر 10 تا 12 سانتی متر برای مچ سجاف چاک لب آستین بالا می رویم.

یک خط صاف روی کاغذ رسم نموده روی آن به اندازه دور مچ به اضافه 4 سانتی متر علامت می گذاریم. از دو طرف این خط به اندازه دلخواه پهنای پاکت بالا می رویم.

پاکتی لب آستین به دست می آید.مطابق شکل سمت چپ

آستین برای بازو چاق ترازحد نرمال

ابتدا از آستین با پنس افقی رولت کرده سپس دو نقطه(ب_پ) را بکدیگر وصل می کنیم و خط(س_گ) را از بالا به پایین می چینیم و در محل خط(ب_پ) این خط را به اندازه ذلخواه باز می نماییم و خط (ب_پ) تا می خورد. الگو از بلندی حلقه کم می شود، این مقدار کم شده را در بالی حلقه آستین اضافه می نماییم. بدین ترتیب آستین فقط در قسمت بالا گشاد می شود و ضمنا در حلقه تغییری بوجود نمی آید.مطابق شکل سمت راست

تهیه انواع الگو آستین

آستین پیراهن مردانه

از الگوی آستین پاکتی رولت می کنیم. به اندازه بلندی مچ به دلخواه از قد آستین کوتاه می کنیم. از سمت چپ خط اصلی کادر روی خط جدید مچ به اندازه 10 تا 12 سانتی متر برای سجاف لب آستین بالا می رویم. یک خط صاف روی کاغذ رسم نموده روی این خط به اندازه دور مچ باضافه 4 سانتی متر علامت می گذاریم. هر اندازه که از طول آستین برای بلندی مچ کم نموده ایم به اضافه یک سانتی متر از دو طرف این خط بالا می رویم. دو نقطه را بهم وصل می کنیم مچ آستین بدست می آید.

تهیه انواع الگو آستین

طرز بدست آوردن طول حلقه آستین

برای تهیه کادر آستین به طول حلقه آستین در روی بالاتنه اعم از لباس_ کت و مانتو ، نیازمندیم. این اندازه را به این طریق بدست می آوریم. بعد از آماده کردن الگوی پاترن تیپ در صورتی که الگوی لباس باشد و در صورتی که الگوی کت باشد، بعد از گشاد کردن الگوی بالاتنه ، زیر حلقه های الگوی جلو و پشت را در قسمت پهلو طوری بهم وصل می کنیم، که اگر خط وسط جلو و پشت موازی یکدیگر قرار بگیرد. دو سر شانه کنترل شده جلو و پشت را بهم وصل نموده خط بدست آمده را نصف کرده از این نقطه یک عمود به خط پهلوی وصل شده الگوی جلو و پشتمستقیم وصل می کنیم. خطی که بدست می آید اززیر حلقه آستین تا وسط خطوط وصل شده در سرشانه طول حلقه آستین می باشد.

گام 2 - تهیه انواع الگو یقه 1

تهیه انواع الگو یقه 1

یقه فرنجی(قفقازی_سرداری_ژاپنی)

خطی به اندازه 2/1 دور گردن لباس منهای یک سانتی متر کشیده نقاط (ف_ق) بدست می آید. از نقطه(ق) 5/5 سانتی متر بالا رفته نقطه(پ) از نقطه(ف) 5/2 سانتی متر بالا رفته نقطه(ل) بدست می آید. 2/1 خط(ف_ق) را پیدا کرده و از نقطه (ف) 3/1 آن را به سمت چپ رفته نقطه (د) را می گذاریم. از نقطه(د) به نقطه (پ) به طور هلال وصل می کنیم. از نقطه (پ) 5/2 سانتی متر بالا رفته نقطه(و) و از نقطه (و) 5/2 سانتی متر به سمت راست رفته نقطه (ن) به (پ) وصل می کنیم، از نقطه (ن) هلال به نقطه (ل) وصل می کنیم، به طوری که فاصله خط (ف_پ ) با خط (ل_ن) در تمام نقاط به یک اندازه (موازی ) باشند.

تذکر: اگر بخواهیم قسمت جلوی یقه گرد باشد می توانیم از نقطه (ن) 5/0 سانتی متر داخل شده از نقطه (پ) به طور هلال به قسمت بالای یقه وصل می کنیم ، به طوری که از 5/0 سانتی متر بگذرد.

تهیه انواع الگو یقه 1

یقه شکاری ساده

ابتدا یک مستطیل به طول نصف دور گردن( که بعلاوه مقدار روی هم آماده شده) و به عرض پهنای یقه که در این الگو 10 سانتی است می کشیم.

از نقطه الف 3 سانتی متر داخل شده نقطه (س) و از نقطه (ب) نیز 3 سانتی متر پایین امده نقطه (د)، سپس با خط کش نقطه (س) را به (د) وصل می کنیم و از نقطه (ی) که نقطه پشت گردن می باشد 3 سانت بالا رفته و از آنجا با خط هلال به نقطه (س) وصل می کنیم.

تهیه انواع الگو یقه 1

یقه خرگوشی

ابتدا دو خط عمود بر هم رسم می کنیم. تقاطع این دو خط (س ) می باشد. سپس به اندازه نصف دور گردن از نقطه (س) به سمت راست رفته نقطه(الف) از (س) 6 سانت بالا می رویم، نقطه (ب) از (ب) به (الف) وصل می کنیم ، خط (الف_ب) را نصف کرده از نصف 2 سانت بالا می رویم و از نقطه (ب) به طور هلال به (الف) وصل می کنیم به طوری که از 2 سانت بگذرد.

برای بلندی نوک یقه باندازه دلخواه مثلا 12 سانت از نقطه (الف) روی خط افقی بیرون می رویم و 6 سانت بر آن عمود می کنیم که این 6 سانت فاصله نوک یقه از هم می باشد و از (ب) 7 سانتی متر بالا رفته (د) به نوک یقه وصل می کنیم که 7 سانتی متر پهنای یقه می باشد (می توانیم مدل نوک یقه را گرد کنیم).

تهیه انواع الگو یقه 1

یقه انگلیسی ساده برای بلوز

از الگوی بالاتنه یقه کپی می کنیم از گوشه گردن روی خط سرشانه 3 سانتی متر و از خط صاف جلو روی خط باسن بزرگ 2 سانتی متر داخل شده برای محل سجاف بهم وصل می کنیم. روی خط صاف جلو از گودی گردن 3 سانتی متر برای محل دکمه خارج شده یک خط موازی 3سانتی متری با خط اصلی جلو رسم می کنیم. از محل سجاف که روی الگو مشخص شده کپی بر می داریم. مستطیلی که طول آن به اندازه هلال گردن جلو و پشت و عرض آن به اندازه ارتفاع یقه می باشد، رسم می کنیم. از سمت چپ مستطیل روی خط پایین به اندازه هلال پشت یقه داخل شده علامت می گذاریم. در سمت راست از ارتفاع یقه 1.5 سانتی متر بالا رفته به هلال پشت یقه وصل می کنیم روی خط موازی بالای مستطیل از سمت راست 2.5 سانتی متر خارج شده به نقطه 1.5 سانتی متری قبلی وصل می کنیم.

تهیه انواع الگو یقه 1

یقه گرد(ب_ب)

در صورتی که لباس در قسمت جلو دکمه داشته باشد، بعد از اضافه کردن 2 تا 2.5 سانتی متر به خط صاف جلو سرشانه جلو پشت را با پنس بسته سرشانه بهم وصل می کنیم. از خط گردن یک سانتی متر خارج شده حلقه گردن را یک سانتی متر کوچک می کنیم و از این یک سانتی متر را به خط صاف جلو ختم می کنیم. افتادگی یقه را از خط صاف پشت داخل بالاتنه شده و تا قسمت جلو بالاتنه مقدار افتادگی را ادامه می دهیم و در قسمت جلو مدل یقه را رسم می کنیم.

تهیه انواع الگو یقه 1

یقه گرد پایه دار

پایه یقه_ خط صافی باندازه هلال گردن جلو و پشت اندازه گرفته شده روی بالاتنه رسم می کنیم . در سمت چپ خط رسم شده باندازه هلال پشت یقه داخل می شویم، از سمت راست خط رسم شده باندازه 3.5 سانتی متر بالا می رویم و به نقطه بدست آمده هلال پشت یقه وصل می کنیم. از سمت چپ باندازه بلندی پایه 2.5 سانتی متر بالا می رویم. از سمت راست بعد از 3.5 سانتی متر هم بلندی پایه را منهای 0.5 سانتی متر بالا رفته از سمت راست برای محل دکمه از نقطه 3.5 سانتی متر قبلی 2 سانتی متر خارج شده سه نقطه بدست آمده را بطور هلالی بهخم وصل می کنیم.

برگرد یقه_ یک خط صاف روی کاغذ رسم نموده و روی آن باندازه هلال گردن جلو و پشت اندازه گرفته شده روی بالاتنه علامت می گذاریم. از سمت چپ بلندی پایه را پایین می آییم، در این الگو 6 سانتی متر فرض شده از نقطه بدست آمده به سمت راست خط صاف قبلی وصل می کنیم. خط بدست امده را نصف کرده از نصف 1.5 سانتی متر پایین امده هلالی به دو طرف خط رسم شده وصل می کنیم. خط سمت چپ را به پایین ادامه داده به اندازه بلندی دلخواه یقه پایین می اییم. این اندازه را از روی خط هلال شده بالا تا سمت راست حفظ می کنیم و در قسمت جلو به آن مدل دلخواه گرد یا راسته می دهیم.

تهیه انواع الگو یقه 1

یقه سورچی( ایستاده معمولی)

یک خط صاف به اندازه (مجموع هلال گردن جلو و پشت روی الگو بالاتنه ) رسم می کنیم. روی این خط در سمت چپ باندازه بلندی پایه که در این الگو 8 سانتی متر فرض شده بوسیله گونیا بالا می رویم و به گوشه خط رسم شده در سمت راست وصل می کنیم. خط بدست آمده را نصف می کنیم، از نصف به اندازه 1.5 سانت بالا رفته به دو طرف این خط هلالی وصل می کنیم. از خط صاف سمت چپ ارتفاع یقه را از خط پایه بالا می رویم و از نقطه هلال وصل شده قبلیاین فاصله را تا سمت راست حفظ می کنیم. از خط صاف پایه بوسیله گونیا خطی رسم نموده در قسمت راست بلندی این خط را بعلاوه 1 سانتی متر بالا می رویم و هلالی یقه را رسم می کنیم. در قسمت راست می توانیم به دلخواه یقه را هلالی و یا راسته بر داریم. پشت یقه روی دو لای پارچه قرار می گیرد، مدل یقه را نشان می دهد.

تهیه انواع الگو یقه 1

یقه شال جدا

دو سرشانه پشت و جلو را بهم سنجاق کرده 2.5 سانتی متر از خط جلو خارج شده مستقیم به موازات خط صاف جلو تا پایین ادامه می دهیم. در روی این خط در امتداد گودی گردن 12 تا 15 سانتی متر پایین آمده به نقطه تقاطع سرشانه جلو پشت در خط گردن وصل می کنیم. از گودی یقه در سرشانه 1 سانتی متر خارج شده و از خط صاف پشت هم یک سانتی متر خارج شده این نقطه را به شکل هلال و در موازات هلال خط گردن بهم وصل می کنیم. از گوشه سرشانه این خط را به محل بازی یقه مستقیم وصل می کنیم. خط شکست تشکیل می شود، از گودی بعد از خط شکست برای خط پایه 1 سانتی متر خارج شده به همان ترتیب که خط شکست را وصل کرده ایم این خط را هم به خط صاف پشت و محل بازی یقه وصل می کنیم. افتادگی یقه را به دلخواه از خط صاف پشت از محل هلالی اصلی گردن پایین آمده این افتادگی را تا حدود کارور به همان ترتیب حفظ کرده و از کارور شکل یقه شال را تا خط 2.5 سانتی موازی با خط صاف جلو مدل می دهیم. یک کاغذ زیر محلشکل یقه گذاشته و از تمام خطوط گردن، شکست ، پایه شکل یقه و خط سرشانه کپی می کنیم. اختلاف خط گردن و پایه را مقایسه کرده در دو قسمت از سرشانه بطرف افتادگی پشت 2 اوزمان می دهیم. پشت یقه را روی کاغذ گذاشته قسمت های تغییر شکل داده شده یقه را آرایش می دهیم.

تهیه انواع الگو یقه 1

یقه اسپرت

از بالاتنه جلو کپی و 2 سانتی متر به خط صاف جلو اضافه می کنیم. برای محل دکمه از گودی گردن روی خط 2 سانتی متر 12 تا 15 سانتی متر پایین می آییم. از نقطه بدست آمده به گوشه حلقه گردن در سرشانه وصل می کنیم. این خط را ادامه می دهیم و روی آن را به اندازه هلال پشت یقه علامت می گذاریم. از نقطه بدستآمده بوسیله گونیا 3 سانتی متر به سمت راست علامت می گذاریم از گودی گردن 3.5 سانتی متر در امتداد خط سرشانه خارج شده و از گودی گردن روی خط صاف 2 سانتی متری جلو هم 4 سانتی متر خارج شده نقاط بدست آمده را بطور مایل بهم وصل می کنیم. از نقطه 4 سانتی متری خط صاف جلو هم با خط کش به محل بازی یقه در روی الگو وصل می کنیم. برای سجاف یقه از گوشه گردن روی خط سرشانه 3 سانتی متر داخل شده و از خط اصلی بالاتنه جلوهم 2 سانتی متر روی خط کمر یا باسن بزرگ داخل شده بهم وصل می کنیم. سپس از کلیه قسمت کشیده شده یقه روی بالاتنه باضافه محل تعیین شده برای سجاف روی کاغذ دیگری رولت می کنیم سجاف یقه بدست می آید.

گام 3 - تهیه انواع الگو یقه 2

تهیه انواع الگو یقه 2

یقه کلودین

بعد از آماده کردن الگوی بالاتنه جلو و پشت ، 2 سانتی متر به خط صاف جلو برای محل دکمه اضافه می کنیم. سرشانه جلو و پشت را روی هم سنجاق می کنیم. از خط گردن 1 سانت برای خط شکسته و 1 سانت برای خط پایه خارج می شویم. به همین شکل از خط صاف پشت هم 1 سانتی متر برای خط شکسته و 1 سانتی متر برای خط پایه بالا آمده به شکل هلاال بهم وصل می کنیم و از گوشه گردن این دو قسمت را به خط صاف جلو ختم می کنیم. از خط گردن دو قسمت پشت افتادگی یقه را به دلخواه داخل الگوی بالاتنه پشت می شویم(این مقدار را در اطراف خط گردن تا سرشانه حفظ می کنیم و از سرشانه گذشته داخل قسمت جلوی بالاتنه به همین اندازه از خط گردن ادامه می دهیم و شکل یقه را در قسمت جلو رسم می کنیم و در قسمت جلو مدل یقه کلودین را به شکل می دهیم.

کاغذی زیر محل رسم شده یقه گذاشته از خط گردن، شکسته، پایه و سرشانه و مدل یقه کپی می گیریم. اختلاف خط گردن و پایه را مقایسه کرده ، دو خط موازی از سرشانه به طرف خط صلف پشت رسم می کنیم. اختلاف را نصف کرده به هر یک از این دو خط نصف مقدار اختلاف را بخ خط پایه اضافه نموده و به قسمت افتادگی یقه ختم می کنیم.

خط صاف پشت یقه را روی دولای کاغذ گذاشته، قسمتی را که در اثر اوزمان یقه منحنی شده آرایش می کنیم.

تهیه انواع الگو یقه 2

یقه مردانه پایه سرخود

ابتدا خطی افقی کشیده باندازه 2/1 دور گردن خط (الف_ب) بدست می آید. سپس خط افقی (الف_ب) را سه قسمت کرده از نقطه الف 3/1 به سمت راست رفته نقططه (ر) ، از نقطه (ب) 2 سانتی متر بالا رفته نقطه (د) 2 سانتی متر به سمت راست رفته نقطه (ش)، از (د) هم 3 سانتی متر بالا رفته نقطه (ل) و از (ل) به طور هلال به (س) وصل می کنیم.

برای برگرد یقه از نقطه (ش) 4 سانتی متر بالا رفته نقطه (ف) ، از (ل) هم 5 سانتی متر بالا رفته نقطه (ن)، از (ن) 1.5 سانتی متر به طور مایل به سمت راست رفته نقطه (ق)، از (ق) به (ل) و به (د) وصل کرده و از (ق) کمی منحنی به سمت داخل به (ف) وصل می کنیم. خط وسط پشت یعنی نقاط (الف_ش_ف) روی دولای پارچه قرار می گیرد.

تهیه انواع الگو یقه 2

یقه بحری_ملوانی_نیروی دریایی

از بالاتنه جلو و پشت رولت برمی داریم. در صورتی که جلو لباس باز باشد 2 سانتی متر برای محل دکمه به خط صاف جلو اضافه می کنیم. از گوشه گردن در امتداد خط وصل شده سرشانه 1.5 سانتی متر برای خط شکست خارج شده از خط صاف پشت هم 1.5 سانتی متر بالا آمده و به شکل هلال پشت یقه بهم وصل می کنیم . از گوشه گردن به 12 تا 15 سانتی متر که برای بازی یقه روی خط 2 سانتی موازی با خط صاف جلو پایین آمده ایم وصل می کنیم. از 1.5 سانتی متر خط شکست که از سرشانه خارج شده ایم، به خط قبلی وصل می کنیم. افتادگی یقه را به دلخواه از خط اصلی گردن روی خط صاف پشت پایین آمده از نقطه بدست آمده به وسیله گونیا تا حدود حلقه آستین داخل بالاتنه پشت می شویم و از نقطه بدست آمده مستقیم به محل بازی یقه وصل می کنیم.

از کلیه قسمت های رسم شده یقه خط گردن شکست_ افتادگی یقه روی پشت. مدل یقه روی الگوی جلو خط سرشانه کپی می گیریم. اختلاف خط گردن و شکست را بدست آورده در قسمت پشت یقه به خط شکست اوزمان داده و به افتادگی یقه ختم می کنیم.

خط صاف پشت یقه را روی دولای کاغد قرار داده در صورتی که در اثر اوزمان افتادگی یقه کج شده باشد، آن را بوسیله گونیا صاف می کنیم.

تهیه انواع الگو یقه 2

یقه انگلیسی دو تکه کت مردانه

الگوی بالاتنه جلو را کپی می کنیم. 2.5 سانتی متر موازی با خط وسط جلو برای محل دکمه اضافه می کنیم. روی خط بدست آمده از گودی گردن 2/1 سانتی متر پایین آمده از خط سرشانه در قسمت گردن نیز 1 سانتی متر داخل شده دو نقطه را بهم وصل می کنیم. روی خط بدست آمده سمت راست 3 سانتی متر داخل شده از نقطه بدست آمده هم بوسیله گونیا 3 سانتی متر بالا می رویم. از 1 سانت داخل شده در خط سرشانه مستقیم به نقطه 12 الی 15 سانتی متر جلو که قبلا روی محل دکمه پایین آمده ایم وصل می کنیم. همین خط را به بالا ادامه داده به طوری که از محل 1 سانت داخل شده از خط سرشانه بگذرد. در قسمت بالاتنه پشت هم روی خط سرشانه 1 سانت از گوشه هلال پشت یقه داخل شده به خط صاف پشت ختم می کنیم و حلقه گردن پشت را 1 سانت گشادتر می کنیم. باندازه بدست آمده پشت یقه جدید از خط رسم شده بالای سرشانه جلو علامت می گذاریم از نقطه بدست آمده بوسیله گونیا خطی به سمت راست رسم می کنیم. روی این خط به اندازه افتادگی دلخواه یقه که در این الگو 6 سانتی متر فرض شده داخل می شویم و از نقطه بدست آمده به 3 سانتی متر گونیا شده روی خط گردن الگوی جلو وصل می کنیم. خط گونیا شده به گردن را تا زده خط سرشانه را روی یقه بدست آمده رولت می کنیم.

از قسمت های مشخص شده یقه روی الگو کپی می کنیم. دو خط موازی از سرشانه یقه کپی شده بطرف خط پشت یقه رسم نموده به هر یک 1 سانتی متر ثابت اوزمان می دهیم. برای سجاف یقه روی خط سرشانه از تقاطع رسم شده یقه 3 سانتی متر داخل شده و از خط اصلی جلو روی خط باسن بزرگ هم 2 سانتی متر داخل شده بهم وصل می کنیم. سجاف یقه را متشکل از خط صاف گردن خط موازی صاف جلو و خط بدست آمده سجاف کپی می کنیم.

تهیه انواع الگو یقه 2

یقه حلزونی (والان دار)

برای رسم الگوی حلزونی ابتدا دایره ای با شعاع 25 سانتی متر رسم می کنیم و نقاط (ق) در مرکز دایره و (ف) را در پیرامون دایره قرار می دهیم. قطر دایره را رسم می کنیم، نقطه (ر) بدست می آید. این دایره ، دایره شماره یک می باشد. دایره دوم را به مرکز(ق) و نصف شعاع (ف_ق) رسم می کنیم. این دایره (ف_ر) را در دو نقطه (س_ش) قطع می کند. دایره سوم را به مرکز (ق) و نصف شعاع (س_ق) رسم می کنیم. این دایره قطر (ف_ر) را در دو نقطه (د_ذ) قطع می کند. دایره چهارم را به مرکز (ق) و نصف شعاع ( ق_د) رسم می کنیم. این دایره قطر (ف_ر) را در نقاط (ز_ژ) قطع می کند. سپس با قطر (س_ر) نیم دایره خط چین را رسم می کنیم. نیم دایره خط چین ششم را با قطر (د_ش) رسم می کنیم. نیم دایره هفتم را با قطر (ز_ذ) رسم می کنیم. نقاط هاشور زده را از کل الگو حلزونی چیده و جدا نمود ، این نقاط شامل دایره چهارم و نقاط (ف_س_ر) می باشد.

تهیه انواع الگو یقه 2

یقه دراپه

الگو بالاتنه جلو را کپی می کنیم. از گودی گردن روی خط صاف جلو یک سانتی متر بالا می رویم و از گوشه گردن روی خط سرشانه هم یک سانت داخل شده در نقطه را بهم وصل می کنیم. از خط وسط جلو 3 سانتی متر پایین آمده از خط سرشانه هم 3 سانتی متر داخل شده به هم وصل می کنیم. این عمل در سه نوبت تکرار می شود. الگو به 4 قسمت تقسیم می شود. قسمت شماره 1 را از الگو جدا کرده روی یک کاغذ می چسبانیم که خط صاف جلو و خط سرشانه در محل خود قرار بگیرد. این عمل را برای قسمت های بعدی تکرار می کنیم. خط صاف جلو به موازات خط ترکی روی دولای پارچه قرار می گیرد.

تهیه انواع الگو یقه 2

یقه کراواتی

این مدل یقه ممکن است با یقه گرد معمولی روی بالاتنه با یقه به شکل گلابی تهیه شود. کراوات یقه از دولای اریب تهیه می شود. بدین ترتیب که پارچه را به شکل سه گوش تا زده دولای اریب آن را برای افتادگی یقه به قطر دلخواه برمی داریم و به مقدار 30 سانتی متر جهت آویز پاپیون اضافه بر مقدار دور گردن برمی داریم. همینطور می توانیم یک طرف آویز را بلندتر برداریم از وسط یقه به وسط پشت یک لا دوخته و لای اریب را روی قسمت خرج شده پس دوزی می کنیم یا بوسیله سجاف جدا به یقه وصل می کنیم. دو طرف آویز را از پشت چرخ کرده برمی گردانیم.

تهیه انواع الگو یقه 2

الگوی انواع سجاف یقه

سجاف های جدا_ این گونه سجاف ها برای یقه های گرد، خشتی و گلابی استفاده می شود. بالاتنه پشت و جلو را از سرشانه بهم مماس می کنیم. بدین شکل که بعد از مدل دادن یقه بطور دلخواه از مدل بدست آمده برای سجاف داخلی یقه 3 سانت داخل شده و این اندازه را در تمام قسمت های یقه ، حفظ می کنیم. در صورتی که پارچه نازک نباشد بهتر است اندازه سجاف را بین 3 تا 10 سانتی متر در سرشانه کمتر و در گودی یقه بیشتر رسم کنیم. از الگوی سجاف بدست آمده کپی برداشته و جداگانه روی پارچه بریده و آن را به یقه چرخ نموده و بعد از بریدن قسمت های اضافی چرت هایی بگوشه های یقه می زنیم. سپس سجاف را برگردانده و به سر درز ها بست می زنیم.

گام 4 - تهیه انواع الگوی دامن 1

تهیه انواع الگوی دامن 1

اندازه های لازم جهت کشیدن کادر دامن

قد جلو تا زمین، قد پهلو تا زمین، قد پشت تا زمین ، دور باسن کوچک ، دور باسن بزرگ، بلندی باسن ، دور کمر

باید توجه داشت که خانم هایی که دارای شکم بزرگ هستند برای اندازه گیری باسن بزرگ متر را درقسمت جلو از روی ناف عبور داده و در پشت روی برجستگی باسن اندازه می گیریم. در ضمن برای پیدا کردن قد دامن اززمین تا زیر زانو را اندازه گرفته یادداشت می کنیم و ازسه قد اصلی کم کرده تا قد دامن ما بدست آید.

طرزکشیدن کادر الگوی دامن

ابتدا 2/1 باسن بزرگ را پیدا کرده سپس +1 می کنیم ( برای افراد چاق 2/1 دور باسن +2 سانتی متر و برای افراد لاغر +1 سانتی متر می باشد.) سپس بلندی جلو و بلندی پهلو و بلندی پشت را منهای اختلاف اززمین تا زیر زانو که درهر هیکل متفاوت است ولی برای هر سه اندازه ثابت می باشد نمود، باقیمانده حاص بدست آمده قد اصلی دامن می باشد.

برای طرز کشیدن الگو ازسمت چپ کاغذ بلندی پشت را کشیده(الف_ب) از (ب) 2/1 دور باسن را که دراینجا +1 کرده به سمت راست رفته نقطه (ذ) از نقطه (ذ) بلندی قسمت جلو را برای پیدا کردن خط وسط جلو بالا رفته ( د) برای پیدا کردن خط پهلو درقسمت پایین دامن خط(ب)(ذ) را نصف کرده چون قسمت جلوی دامن بزرگترازپشت می باشد ،از نقطه (ذ) اندازه جلو را به سمت چپ رفته (س) بلندی پهلو را بالا رفته (ش) به (الف) و (د) وصل می کنیم که این خط، خط کمر می باشد.

اینک بلندی باسن کوچک را ازخط وسط پشت در قسمت کمر پایین آمده خطی مستقیم به وسیله گونیا یا خط کش به خط وسط جلو وصلمی کنیم می شود(پ)(ت) به همین ترتیب بلندی باسن بزرگ را از قسمت چپ روی خط وسط پشت از خط کمر پایین آمده باز هم به وسیله گونیا یا خطکش به خط وسط جلو وصل می کنیم می شود(ج)(چ) خط باسن کوچک و خط باسن بزرگ بدست می آید.

تهیه انواع الگوی دامن 1

طرزکشیدن پنس های دامن

پشت دامن روی کمر در قسمت پشت الگو 2 سانتی متر روی خط کمر داخل شده( ل) به باسن بزرگ وصل می کنیم محل زیپ مشخص می گردد و روی کمر در قسمت پهلو از خط مشترک پهلو جلو و پشت هم 2 سانتی متر به سمت چپ رفته (ک) از (ک) بوسیله خط هلالی به باسن بزرگ وصل می کنیم انحنای خط پهلوی پشت مشخص می گردد. فاصله باقیمانده خط کمر را روی الگوی پشت سه قسمت می کنیم 3/1 آنرا از محل زیپ از خط وسط پشت +3 سانتی متر داخل شده انتهای پنس پشت بدست می اید (ق) قطر پنس روی خط کمر 3 سانتی متر می باشد از(ز) 3 سانتی متر به سمت چپ رفته(ژ) نقاط بدست آمده را بهم وصل می کنیم پنس پشت بدست می آید.

تهیه انواع الگوی دامن 1

جلو دامن

روی خط کمر در قسمت پهلو از خط صاف مشترک پهلوی جلو و پشت 2 سانتی متر بسمت راست داخل شده (گ) به باسن بزرگ وصل می کنیم باقیمانده خط کمر را در قسمت جلو تا خط صاف جلو سه قسمت نموده 3/1 آنرا از خط صاف جلو داخل شده علامت می گذاریم (ه) همین 3/1 را +1 سانتی متر کرده از خط صاف جلوروی خط باسن بزرگ وارد شده علامت می گذاریم(خ) قطر پنس بزرگ جلو 3 سانتی متر می باشد از نقطه (ه) 3 سانتی متر بسمت چپ رفته (ی) نقاط مشخص شده را بهم وصل می کنیم پنس بزرگ جلو بدست می آید. برای پیدا کردن محل پنس کوچک جلو از سمت چپ پنس بزرگ جلو انحنای خط پهلوی جلو را نصف کرده علامت می گذاریم(ص) از نقطه بدست آمده تا خط صاف جلو را اندازه گرفته همان اندازه را روی خط باسن کوچک از خط صاف جلو داخل شده علامت می گذاریم یک عمود بدست می آید. دو طرف این عمود را روی خط کمر از نقطه (ص) 1 سانتی متر علامت گذاشته به شکل پنس تا باسن کوچک ختم می کنیم.

کنترل کمر

بعد ازآماده شدن الگوی اولیه دامن کمر را کنترل می کنیم. باین ترتیب که فاصله بین پنس ها را روی الگوی جلو و پشت باهم جمع کرده باید مساوی با 2/1 دور کمر باشد در صورتی که اضافه داشت در قسمت پهلو نصف از جلو و نصف از پشت داخل شده بهد از کنترل باسن کوچک که آنهم به همان شکل کنترل کمر است که فاصله بین پنس ها را روی باسن کوچک حساب می کنیم. در صورتی که اضافه داشت در طرف خط پهلو نصف از جلو و نصف از پشت علامت گذاشته نقاط کنترل شده را به شکل هلالی به باسن بزرگ ختم می کنیم.

تهیه انواع الگوی دامن 1

دامن تنگ (شماره یک )

از الگوی کنترل شده دامن رولت می کنیم و پنس بلند جلو را بین (9 تا12 ) سانتی متر و پنس بلند پشت را بین (10 تا 15) سانتی متر اندازه می زنیم و بوسیله گونیا اشل اصلاح می کنیم. از خط پهلو در لب دامن 2 سانتی متر به طرف جلو و پشت دامن اندازه می زنیم از نقاط بدستآمده به محل تقاطع خط باسن بزرگ و خط پهلو وصل می کنیم. لب دامن تنگ تر می شود البته بستگی به طرح مورد نظر دارد.

تهیه انواع الگوی دامن 1

(دامن فون 1) یا دامن چهار اوزمان (شماره 2)

دامن ساده کنترل شده درست می کنیم از خط صاف جلو تا زیر پنس بزرگ جلو را اندازه گرفته همان اندازه را از پای دامن داخل شده نقطه بدست آمده را به پنس جلو وصل می کنیم. از خط صاف پشت هم روی باسن بزرگ تا زیر پنس پشت را حساب کرده همان مقدار از پای دامن در قسمت پشت داخل شده به هم وصل می کنیم. این دو خط بدست آمده را بعد از بستن پنس های کمر بریده داخل آن باندازه ایکه باز شد در پای دامن اوزمان می دهیم.

تهیه انواع الگوی دامن 1

(دامن فون 2) دامن هشت اوزمان (شماره 3)

دامن ساده کنترل شده درست می کنیم مانند دامن فون شماره 2 از خط صاف مشترک پهلوی جلو و پشت تا زیر پنس کوچک جلو روی خط باسن کوچک را اندازه گرفته به همان مقدار از خط پهلو در پای دامن داخل شده این دو نقطه را بهم وصل می کنیم. از خط صاف مشترک پهلوی جلو و پشت بطرف چپ روی الگوی پشت تا پنس بسته شده پشت را نصف می کنیم از نصف علامت گذاشته تا خط صاف پهلو را اندازه گرفته به همان اندازه از خط کمر و پای دامن داخل شده یک عمود و موازی با خط صاف پهلو بدست می آید. دو طرف این عمود روی خط کمر دو سانتی متر علامت گذاشته بشکل پنس کوچک 2 سانتی متری روی خط کمر پشت به باسن کوچک وصل می کنیم این دو خطبدست آمده در جلو و پشت را تا باسن کوچک نقطه انتهای پنس کوچک چیده پنس ها را روی خط کمر بسته هر چقدر باز شد در پای دامن اوزمان می دهیم به علت بسته شدن این پنس ها روی خط کمر پشت خط کمر 2 سانتی متر تنگ می شود. می توانیم از 2 سانتی متر محل زیپ صرف نظر کنیم و زیپ را روی خط صاف پشت بدوزیم. در صورتی که در قسمت پشت در گودی کمر پوشنده گود باشد 2 سانتی متر کمبود را از محل کنترل کمر در قسمت پهلو جبران می کنیم ، پنس زیپ را دست نمی زنیم.

تهیه انواع الگوی دامن 1

(دامن فون 3 ) دامن اوزمان (شماره 4)

از دامن شماره 3 رولت کرده خط صاف پهلو را تا زیر پنس پهلو چیده و در پای دامن به دلخواه تا 5 سانت اوزمان می دهیم.

تهیه انواع الگوی دامن 1

دامن پیلی دو قلو در وسط (شماره پنج)

از دامن شماره 2 رولت نموده از خط صاف جلو در قسمت پای دامن 1.5 سانتی متر خارج شده به باسن بزرگ وصل می کنیم. از 1.5 سانتی متر پای دامن 12 سانتی متر و از خط کمر در قسمت جلو هم 12 سانتی متر خارج شده و این دو نقطه را به هم وصل می کنیم.برای بدست آوردن خط کمر و خط پای دامن روی پیلی 12 سانتی متر پیلی را تا زده بطوری که 1.5 سانتی متر پای دامن به خط جلو اضافه شود، کمر و پای دامن را رولت می کنیم.

در قسمت پشت هم در صورتی که بخواهیم پیلی داشته باشد به همین شکل عملمی کنیم. این دامن را می توان از الگوی دامن شماره 1 هم برداشت.

دامن تنگ جیب دار

ابتدا از الگوی دامن تنگ کنترل شده (شماره 1) رولت می کنیم. سپس طبق مدل دهانه جیب صحیخ را در محل مورد نظر رسم کرده آنگاه دو نقطه (ه) و (ب) را بکدیگر وصل می کنیم. بدین ترتیب پنس بزرگ (ه_خ_ی) تبدیل به پنس کوچک (ه_ب_ی) خواهد شد. خط(خ_و) را نصف کرده نقطه (ن) را می گذاریم نقاط(ب_ن_د) (کیسه جیب ) را بطور هلالی به یکدیگر وصل کرده سپس نقاط (ی_ب_ن_ذ_گ) را رولت کرده . در هنگام دوخت خط (ب_د) توسط تکه رولت شده سجاف می کنیم و هلال تکه (الف) و هلال تکه (ب) را به یکدیگر می دوزیم. در خط پهلو هیچگونه تغییری داده نمی شود.

گام 5 - تهیه انواع الگوی دامن 2

تهیه انواع الگوی دامن 2

دامن دو پیلی در جلو روی زانوها( بحالت یکطرفه)

دامن ساده کنترل شده درست می کنیم. درقسمت جلو از انتهای پنس بزرگ خط صافی کشیده به پایین دامن که فاصله پنس بزرگ از خط وسط جلو تا پایین به یک اندازه می باشد. این خط را ادامه می دهیم به خط کمر سپس این خط را بریده داخل آن یک اوزمان 14 سانتی در کمر و پایین دامن داده و بلندی پیلی بستگی به دلخواه دارد. برای وصل قسمت یک به قسمت شماره 2 قسمت اوزمان داده شده را تا زده قسمت 2 را طوری وصل می کنیم که خطوط باسن کوچک و بزرگ در امتداد هم قرار بگیرد.

در قسمت پشت هم عینا مثل قسمت جلو عمل می شود یا به دلخواه قسمت پشت را ساده تر بر می داریم. ( اگر بخواهیم دامن ما فون باشد می توانیم دامن فون شماره یک را بعد از کشیدن الگو و کنترل آن انجام دهیم.)مطابق شکل سمت راست

دامن پیلی دو قلو روی زانو

این دامن مانند دامن دو پیلی در جلو روی زانو ها تهیه می گردد با این تفاوت که بجای 14 سانتی متر پیلی 24 سانتی متر اوزمان می دهیم و بجای تای یکطرفه پیلی به شکل دو قلو تا شده بالا و پایین رولت می شود.مطابق شکل سمت چپ

تهیه انواع الگوی دامن 2

دامن پیلیسه اریب

از انواع فون ها بدلخواه می توان برای شالوده این دامن رولت نمود کمر و باسن بزرگ و پای دامن را بدلخواه بر حسب پهنا یا باریکی پلیسه ها میتوان تقسیم کرد. دراین نمونه کمر و باسن و پای دامن به 6 قسمت تقسیم شده ، نقاط بدست آمده تقسیم شده را به هم وصل می کنیم. مقدار پنس های روی خط کمر باضافه هلالی کنترل کمر را حساب کرده به دو برابر تعداد پلیسه ها تقسیم نموده حاصل به دست آمده را به دو طرف خطوط تقسیم شده تا باسن کوچک بشکل پنسهای کوتاه رد می کنیم. اضافات کمر از بین می رود.

این پنس ها در موقع جدا کردن پلیسه ها از بین می رود. هر قسمت جدا کرده روی کاغذ دیگری چسبانیده باندازه دو برابر قطعه از بالا و پایین اوزمان داده و بعد تکه دوم را طوری می چسبانیم که خطوط باسن ها در امتداد هم قرار بگیرد الی آخر.

تهیه انواع الگوی دامن 2

پلیسه راسته

مانند پلیسه اریب عمل می شود منتها از دامن شماره 1 رولت نموده چون کلیه پنس ها در خط کمر موجود است. پنس ها را باضافه کنترل کمر تقسیم بر دو برابر تعداد پلیسه ها نموده اطراف خطوط تقسیم شده تا باسن کوچک را رد می کنیم.مطابق شکل پایین

دامن شش ترک

از دامن تنگ رولت کرده خط لب دامن و کمر را به سه قسمت تقسیم می کنیم ساسون ها را حساب کرده و به اطراف خطوط نقطه چین مطابق شکل منتقل می کنیم یک قسمت را رولت کرده و برای گشادی لب دامن بین 5 تا 10 قسمت رولت شده اضافه می کنیم و از آن نقطه به باسن کوچک وصل می کنیم. البته باید خط مایل با خط عمود تا باسن کوچک یک اندازه باشد تا گوشه های ترک ها آویزان نشود.مطابق شکل بالا

تهیه انواع الگوی دامن 2

دامن شلواری با پیلی

از دامن شماره 25 رولت کرده از پایین دامن در خط وسط جلو و پشت 1.5 سانت خارج شده و به باسن کوچک یا خط کمر وصل می کنیم . بعد از 1.5 سانت 14 سانت و از خط کمر 12 سانت برای پیلی خارج شده و نقاط بدست آمده را به یکدیگر وصل می کنیم . از خط صاف موازی جلو در قسمت کمر برای بلندی فاق 2/1 دور باسن بزرگ را پایین آمده از نقطه بدست آمده بوسیله گونیا به اندازه 4/1 نصف باسن بزرگ برای گشادی فاق خارج شده سپس خط پای دامن را در قسمت جلو ادامه می دهیم. به اندازه گشادی فاق به دستآمده +2 سانتی متر خارج شده دو نقطه را بهم وصل می کنیم . بلندی فاق را به سه قسمت کرده 2 از محل گشادی فاق بالا رفته بوسیله منحنی وصل می کنیم. در قسمت پشت از پای دامن تا محل گشادی فاق جلو را اندازه گرفته از پای دامن خط صاف موازی وسط پشت بالا می رویم از نقطه بدست آمده گشادی فاق جلو را گونیا نموده علامت می گذاریم در پای دامن پشت هم خط پای دامن را ادامه داده به اندازه گشادی فاق +2 سانتی متر خارج شده به نقطه علامت گذاشته شده وصل می کنیم. بلندی فاق در قسمت پشت نصف شده هلال منحنی فاق پشت را وصل می کنیم.مطابق شکل سمت چپ

دامن شلواری بدون پیلی

عینا دامن شلواری با پیلی است منتها اضافات برای پیلی داده نمی شود.مطابق شکل سمت راست

تهیه انواع الگوی دامن 2

دامن بادبزنی

از دامن تنگ رولت کرده الگوی جلو و پشت را به چهار قسمت مساوی تقسیم می کنیم. ساسون ها را حساب می کنیم و به اطراف خطوط تقسیم شده تا باسن کوچک منتقل می کنیم. یکی ازقسمت ها را روی الگو رولت می کنیم و به اندازه دلخواه از لب دامن بالا می آییم و علامت می گذاریم. سپس بین 5 تا 25 سانتی متر به لب دامن اضافه می کنیم و به نقاط علامت زده شده وصل می کنیم. خط مایل جدید باید اندازه خط عمود باشد.

تهیه انواع الگوی دامن 2

دامن برش دار

از دامن شماره 2 کپی نموده ، فاصله از خط کمر تا باسن کوچک روی پنس بزرگ بسته شده و جلو را نصف می کنیم. 2/1 خط باسن کوچک را روی قسمت جلو الگو بدست آورده از خط منحنی پهلو جلو 3 سانتی متر پایین می آییم، این سه نقطه جدید را مطابق شکل به هم وصل می کنیم. الگو جلو دو قسمت می شود. در قسمت پشت هم از خط کمر در قسمت پهلوی پشت 3 سانتی متر پایین آمده از خط صاف وسط پشت هم 3 سانتی متر پایین آمده و این دو نقطه را به هم وصل می کنیم. برش پشت دامن بدست می آید.

قسمت های جدا شده را روی پارچه قرار داده می بریم. خط وسط جلو را روی دو لای پارچه و خط وسط پشت را روی دولای ترکی قرار می دهیم. پنس کوچک جلو روی خط کمر در موقع گذاردن روی پارچه بسته می ماند.

قسمت پشت دامن را می توانیم از قسمت برش یک تکه با قسمت جلو با بستن پنس پهلو روی پارچه بگذاریم.

تهیه انواع الگوی دامن 2

دامن نیم کلوش

یک خط عمودی و یک خط افقی رسم می کنیم که یکدیگر را در گوشه کاغذ قطع کنند.

2/1 تقسیم بر 20 ثابت را بدست آورده و حاصل را از هم کم می کنیم.

عدد بدست آمده را شعاع قرار داده از گوشه عمود نقطه چین نموده بهم وصل می کنیم هلال کمر فرضی بدست می آید. در صورتی که جلو دامن دکمه داشته باشد 3 سانت برای سجاف جلو اضافه می گذاریم برای کلوش دو درز الگو را روی دولای پارچه قرار نمی دهیم.

دامن تمام کلوش یا کلوش چادرنمازی

یک خط افقی بالای کاغذ با فاصله رسم نموده از وسط آن خطی عمود می کشیم. روی این سه خط 2/1 نصف دور کمر را تقسیم بر 20 ثابت نموده ، دو حاصل را از هم کم می کنیم. حاصل را شعاع قرار می دهیم.

شعاع بدست آمده را از گوشه عمود شدهقبلی نقطه چین هلال کمرر را وصل می کنیم از نقطه هلال بدست آمده قد جلو را بطرف پایین ادامه داده با فاصله این قد را تا سمت چپ نقطه چین می کنیم ، پای دامن بدست می آید. پارچه را از طول تا نموده و الگو را از خط افقی روی تای پارچه قرار می دهیم.

تهیه انواع الگوی دامن 2

دامن لنگی(اسکاتلندی_پرت فوری)

دو جلو و یک پشت کامل از الگوی دامن شماره 1 را طوری می دهیم که پشت کامل در وسط و دو جلو کامل در طرفین آن قرار بگیرند و خطوط باسن ها هم در امتداد هم باشند در سمت راست الگو از انتهای پنس کوچک جلو تا خط جلو را اندازه گرفته همان اندازه از پای دامن داخل شده یک عمود موازی با خط صاف جلو بدست می آید. در سمت چپ روی الگوی کامل جلو از زیر پنس کوچک تا خط صاف مشترک جلو و پشت را اندازه گرفته یک عمود موازی با خط مشترک می کشیم. خطوط هاشور شده سمت چپ قسمت زیر دامن می باشد و برای اینکه قسمت زیر دامن آویزان نشود، یک پنس 2 سانتی در قسمت چپ الگوی کامل جلو روی خط باسن بزرگ قرار گرفته به نوک پنس بزرگ جلو وصل می کنیم. این پنس را روی الگو بسته روی پارچه می گذاریم.

تهیه انواع الگوی دامن 2

دامن عروس_شب_سواره

از دامن شماره 1 کپی کرده ، بلندی کسر شده تا زمین را به طول دامن اضافه می کنیم. بلندی کامل تا زمین را روی خط وسط جلو نصف کرده علامت می گذاریم.از این نقطه به نصف گشادی پشت پای دامن رولت شده هلال می کنیم. به طول خط پشت در پای دامن از 12 تا 15 سانتی متر برای بلندی سواره اضافه می کنیم. از این نقطه به 2/1 گشادی الگوی جلو در پای دامن به شکل منحنی وصل می کنیم. فاصله گشادی نرمال قبلی و گشادی سواره بدست آمده را به 5 قسمت مساوی تقسیم می کنیم. خطوط تقسیم شده را به هلال بالا و پای دامن وصل می کنیم. هر یک از خطوط بدست آمده از سمت راست به ترتیب 10 سانتی متر، 15 سانتی متر، 25 سانتی متر و 30 سانتی متر اوزمان داده و به قسمت برش بالا ختم می کنیم. خط وسط جلو و خط صاف در قسمت برش پایین را روی دولای پارچه به موازات خط ترکی قرار داده برش می کنیم.

اطلاعات مطلب

  • مد و فشن
  • 30,912 بازدید
  • blankblankblankblankblank (8 votes, average: 5,00 out of 5)
    blankLoading...
  • آخرین ویرایش توسط : - دوشنبه, 12 ژوئن 17, 8:05 ق.ظ
  • آموزش خیاطی

دیدگاه کاربران

  1. حجت شایا - 2019/05/14 - 4:26 ب.ظ
  2. سهیلا شهابی - 2019/07/24 - 10:25 ق.ظ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب