اندازه شلوار 1 - گام اول

گام اول

روی کاغذ الگو نقطه ای را با نام نقطه 1 مشخص کنید. از نقطه 1 با گونیا دو خط عمودی و افقی رسم کنید. از نقطه 1 به اندازه ی قد شلوار پایین امده

، نقطه 2 به دست می آید.

قد شلوار (در این اندازه 104 سانتی متر ) از نقطه 1 به اندازه قد باسن پایین امده نقطه 3 بدست می اید .

بلندی باسن (در این اندازه 5/20 سانتی متر از نقطه 1 به اندازه قد باسن

پایین امده نقطه 3 بدست می اید.

 

برامدگی باسن (در این مدل 28 سانتی متر )از نقطه 2 ½ فاصله را به

اضافه ی 4-5 سانتی متر مشخص کرده نقطه 5 به دست می اید .

(شکل 13-4)

اندازه شلوار 2 - گام دوم

گام دوم

از نقطه 4 به اندازه 12/1 دور باسن به اضافه 5/1 سانتی متر بیرون امده ن

قطه 6 به دست می اید.

12/1 دور باسن + 5/1 سانتی متر =6-4

 

از نقطه 6 عمودی رسم کرده تا با خط کمر برخورد کند نقاط “7و8” به دست می اید .

از نقطه 6 به اندازه 16/1 دور باسن به اضافه 5/0سانتی متر بیرون امده نقطه 9 به

دست می اید.

 

از نقطه 8 به اندازه 1 سانتی متر داخل شده نقطه 10 بدست می اید. (شکل 14-4)

از نقطه 7 به اندازه 4/1 دور باسن به اضافه 5/0 الی 5/1 سانتی متر (ازادی) داخل شده

نقطه 11 بدست می اید.

اندازه شلوار 3 - گام سوم

روی خط کمر از طرفین نقطه 1 به اندازه 1 سانتی متر علامت زده و از همین نقطه به اندازه 10 سانتی متر طول پنس پایین امده نقطه 13 بدست می اید (فرم پنس ترسیم شود .)

پهنای پنس جلو =2 سانتی متر

10 سانتی متر طول پنس =1-13

 

از نقطه 2 به اندازه ی 4/1 پهنای لبه لبه شلوار منهای 1 سانتی متر بیرون امده نقطه 14 به دست می اید .

4/1 پهنای لبه شلوار -1 سانتی متر =14-2

 

از نقطه 5 به اندازه 4/1 دور زانو منهای یک سانتی متر بیرون امده نقطه 15 به دست می اید.

4/1 دور زانو منهای 1 سانتی متر 15-1

 

نقاط 11 تا 15 را با فرو رفتگی 5/0 -1 سانتی متر (داخل الگو ) و نقاط “14 و 15” را به یکدیگر وصل کنید .

خط پهلوی جلوی شلوار= 14-12