گام 1 - حفاظت از خانه زمانیکه در خانه اید

حفاظت از خانه زمانیکه در خانه اید

در تمام مواقع درهای بیرونی را قفل کنید.

اکثر سارقان درهایی را که قفل ندارند را جست و جو میکنند.

برای جلوگیری از این اتفاق در هر زمان تمامی در و پنجره ها را قفل کنید.

حتی زمانیکه در خانه اید یا برا یپیاده روی کوتاه مدت بیرون رفته اید.

  • اگر بالکن دارید قفل آن را هیچوقت از یاد نبرید در هنگام شب یا موقعی که بیرون میروید چون بالکن یک روش ساده برای دسترسی به خانه است.
  • درهای گاراژ میتواند دسترسی به خانه را فراهم کند به همین دلیل درهای گاراژ باید به طور کامل قفل شوند تا دسترسی به خانه توسط گاراژ غیر ممکن شود.
حفاظت از خانه زمانیکه در خانه اید

پنجره های بیرونی و درهای متغیر رو به بیرون را قفل کنید.

پنجره هایی که درهایشان کشویی است و رو به بیرون است بازکردنشان خیلی راحت است.

اگر دزد بداند که شما درهای پنجره را قفل کردید جرات دزدی کردن را از آن ها میگیرد.

  • امنیت درهای کشویی را با قفل های مخصوص تامین کنید.
حفاظت از خانه زمانیکه در خانه اید

برای دفاع در مقابل سارقان چراغ های بیرونی را روشن نگه دارید.

روشنایی خوب برای ترساندن سارقان بسیار موثر است.

آنها خانه هایی را که قابل مشاهده باشد را جست و جو میکنند.

چراغ ها را جلوی تمامی درب های ورودی نصب کنید.

  • اگر میخواهید از شکستن چراغ ها در شب محافظت کنید جلوی حیاط و در پشت حیاط نور افکن های محرک نصب کنید و در مقابل درب های داخلی چراغ هایی را نصب کنید که برای صاحب خانه قابل مشاهده باشد.
حفاظت از خانه زمانیکه در خانه اید

یاد داشت های روی درب را فراموش نکنید.

اگر در حیاط پشتی کار میکنید و یادداشتی برای دوستان و ملاقات کنندگان گذاشته اید.

سارقان هم یادداشت را میبینند و تا شما از کارخود برگردید وسایل خانه شما را دزدیده اند.

گام 2 - حفاظت از خانه زمانیکه در خانه نیستید

حفاظت از خانه زمانیکه در خانه نیستید

زمانیکه خانه نیستید خانه را بپوشانید.

اکثر سارقان از بیرون خانه شما را مشاهده میکنند و اگر چیز با ارزشی ببینند تلاش به سرقت میکنند.

گام 3 - سیستم امنیتی هشدار دهنده نصب کنید

سیستم امنیتی هشدار دهنده نصب کنید

سیستم های هشداردهنده یکی از روش های رایج برای در امان نگه داشتن خانه در مقابل سارقین است.

  • سیستم های هشدار دهنده و امنیتی سارق را متوجه ریسک میکنند و سارقان به مکان هایی که ریسک بالایی دارند نمیروند.

گام 4 - امن سازی ورودی های خانه

امن سازی ورودی های خانه

قفل جدید بخرید.

اگر کلیدتان را گم کرده اید یا خانه تان را عوض کردید.

  • حتی اگر قفل های شما کیفیت بالایی دارند یا گرانقیمت هستند اگر خانه را خریده اید ممکن است کسی که خانه را از او خریده اید کلید یدکی داشته باشد یا به کسی داده باشد