چگونه امامان به زیبایی و آراستگی ظاهری در زندگی اهمیت می دادند 1 - اهمیت زیبایی و آراستگی ظاهری از دیدگاه امامان (ع)

اهمیت زیبایی و آراستگی ظاهری از دیدگاه امامان (ع)

زیبایی و آراستگی ظاهر از دیدگاه قرآن: در آیه 31 و 32 سوره اعراب می خوانیم: ای فرزند آدم زینت خود را به هنگام رفتن به مسجد با خود بردارید… بگو چه کسی زینتهای الهی را که برای بندگان خود آفریده و روزیهای پاکیزه را حرام کرده است این دو آیه بیانگر آن است که مسلمانان باید به پوشیدن لباس های پاک و مرتب و تمیز و شانه زدن موها و به کار بردن عطر و مانند آن بهره مند شوند و این نعمتها را هرگز بر خود حرام نکنند بکه از آن به نحو احسن بهره برداری نماید. آری همان گونه که روانشناسان گفته اند انسان دارای چهار بعد روحی است که عبارتند از:

1-حسن زیبایی 2- حس نیکی 3- حس دانایی 4- حس مذهبی که همه این حس ها باید به صورت صحیح اشباح شود.

اهمیت زیبایی و آراستگی ظاهری از دیدگاه امامان (ع)

زیبایی و آراستگی ظاهری از نظر روایات : در روایات اسلامی و گفتار امامان (ع) هرگز امور و عواملی که موجب ناپاکی و کثیفی می شود نهی شده و به هر گونه اموری که باعث پاکیزگی و تمیزی و بهداشت می گردد دستور داده شده است: روایات دو دسته اند :

در مورد محاسن (ریش) دستور مستحبی است که در حد متوسط باشد نه کوتاه نه بسیار بلند بلکه به اندازه یک قبضه باشد یعنی به اندازه ای که در دست قرار گیرد ولی در مورد شارب (سبیل) بلند به شدت نهی شده است.

امیر مومنان (ع) فرمود:

همانا ناخنها که گرفته می شود به خاطر آن است که محل آنها خوابگاه شیطان است.

اهمیت زیبایی و آراستگی ظاهری از دیدگاه امامان (ع)

استفاده از انگشتر – رنگ – آب و دوری از بوی بد امامان برای غسل و شستشو بسیار به حمام می رفتند و موی سر و صورت خود را رنگ می کردند و به این ترتیب به آراستگی ظاهر خود اهمیت می دادند

رسول اکرم (ص) فرمود:

همانا خداوند پاک است و پاکی را دوست دارد پاکیزه است و پاکیزگی را دوست دارد نیز فرمود: بنده کثیف بنده بدی است رسول خدا (ص) یک روز مرد ژولیده ای را با موهای پریشان ولباس چرکین و قیافه نامناسب دید و به او فرمود: بهره مندی از لذتها و آشکار نمودن نعمت جز دین است.