گام 1 - تشخیص موارد و افراد مشکوک

تشخیص موارد و افراد مشکوک

مراقب افراد پوشیده و تنها باشیم، اغلب افراد تروریست قبل از شروع عملیات در محیط برای بررسی حاضر می شوند. همراه داشتن نقشه، فیلم برداری، بررسی مدام گوشی و لباس پوشیده یا غیر متعارف می تواند از نشانه های این گونه افراد باشد.

تشخیص موارد و افراد مشکوک

سوال پرسیدن از شما، اگر شما مقام نظامی یا امنیتی یا آگاه به این امور هستید از افرادی که در این موارد از شما سوال می پرسند باید آگاه باشید چون محتمل است آنها وابسته به افراد تروریست یا خود تروریست باشند.

تشخیص موارد و افراد مشکوک

انبار کردن مواد، کسانی که صاحب انبار هستند و به افراد دیگر محل خود را اجاره میدهند، کسانی که مواد شیمیایی می فروشند و کسانی که تجهیزات مرتبط با مواد منفجره و بمب می فروشند باید بر روی افراد خریدار و مراجعه کننده نظارت و کنترل و آشنایی داشته باشند و موارد مشکوک را گزارش دهند.

تشخیص موارد و افراد مشکوک

مشاهده فردی تنها بین مردم، فردی تنها که بی هدف بین مردم در حرکت است یا محو تماشای مردم شده و لباسی پوشیده و قیافه ای مضطرب دارد می تواند به عنوان یک تروریست باشد.

تشخیص موارد و افراد مشکوک

علائم افراد هنگام ترور، علائم بر اساس مسائل روانشناسی و رفتاری مطابق شکل به صورت زیر است:

A: حالت چهره عصبی و تنها

L: لباس بزرگ، شل، غیر متعارف، مخصوصا در لباس خانمهای با حجاب هیکلی ضمخت در زیر چادر (هیکل مردانه)

E:  مشاهده سیم یا طناب از زیر لباس

R: بالا کشیدن زیپ لباس تا آخر یا هر کت پوششی غیر متعارف نسبت به دما و فصل

T: مشت گره زده شده یا پنهان شی ای در مشت