گام 1 - مراحل بیماری

مراحل بیماری

درگیری کپسول اوتیت ابتدا با دکلسیفیکاسیون و جذب موضعی استخوانی (اتواسپونژیوز) و سپس جایگزینی یک بافت استخوانی پرعروق واسکلروتیک به جای آن است. یک منطقه شایع درگیری بخش قدامی دریچه بیضی است که باعث درگیری فوت پلیت و پایه قدامی رکاب می شود.

گام 2 - علایم

علایم
  • درسنین 50-20 سالگی شایعتر است. در زنان 2 برابر مردان است. در سفیدپوستان شایعتر است. علامت اصلی افت شنوایی پیشرونده در یک یا دو گوش (بصورت نامتقارن) می باشد. افت شنوایی اغلب هدایتی است ولی با درگیری داخل حلزون می تواند SNHL هم ندهد.
  • ممکن است وزوز گوش ایجاد شود.

گام 3 - درمان

درمان

درمان شناخته شده ای برای تغییرات استخوانی وجود ندارد. اگر SNHL (درگیری حلزون) وجود داشته باشد، تجویز فلورید سدیم به صورت خوراکی بمدت چندین ماه مانع پیشرفت درگیری گوش داخلی می شود.