چگونه اسلام در به کاربردن قدرتهای معنوی در راه هدف اقدام می کرد 1 - اسلام در به کاربردن قدرتهای معنوی در راه هدف

 اسلام در به کاربردن قدرتهای معنوی در راه هدف

معنی و هدف از معجزه و قدرت امامان بر انجام آن

معجزه در اصل از عجز گرفته شده و به عجز آورده است. یعنی انسانی با آشکار نمودن اموری خارق العاده دست به قدرتهای معنوی بند که سایر مردم از انجام چنان کاری عاجزند.

در قرآن مجید از معجزه با عنوان ((برهان و آیه)) (نشانه) یاد می شود. زیرا دلیل و نشانه صدق و حقانیت صاحب معجزه است.

معجزه نشانه چیست؟

معجزه نشانه صدق و حقانیت صاحب معجزه است. معجزه نشانه ای از برای خداست که خداوند آن را به کسی جز پیامبران و رسولان و حجتهایش عطا نمی کند. هدف از آن این است که به وسیله ی آن راستگویی راستگو از دروغگویی و دروغگو شناخته شود.

 اسلام در به کاربردن قدرتهای معنوی در راه هدف

اقسام معجزه:

معجزه و کارهای خارق عادت که از سر می زد چندین گونه بود که مواردی از آن اشاره می شود:

1-دعا:

آنها مستجاب الدعوه بودند در مورد بیماری بی درمان بیمار از درگاه خدا تقاضای شفا می کردند خداوند دعایشان را استجاب رسانده و آن بیمار درمان می یافت و یا با دعای آنها مرده زنده می شد و باران می آمد و با برداشتن سنگی از زمین آب در آنجا می جوشید.

2-ولایت تکوین

آنها ((ولایت تکوین داشتند)) و با تصرف در عالم وجود کارهای خارق عادت می کردند مثلا امور غیب و پنهانی را به دوستان خاص خود نشان می دادند.

3-علم خداداد

آنها با علم خداداد بر پنهانیها و غیب آگاهی داشتند و بر اساس چنین آگاهی وسیع از مسایل پشت پرده خبر می دادند و در موارد لازم از قدرت علمی خود استفاده کرده و توطئه ها و نیرنگ های دشمن را خنثی می نمودند.

 اسلام در به کاربردن قدرتهای معنوی در راه هدف

بروز معجزه از امامان در موارد مهم :

معجزه که یک قدرت معنوی فوق العاده برای پیامبران و امامان (ع) است. چنانکه گفتیم برای اثبات صدق ادعای آن و اثبات کذب مدعیان دروغگو است. بنابراین آنها در همه جا از این قدرت عظیم معنوی استفاده نمی کردند. بلکه در مواردی که امور مهم دینی برای احقاق حق و ابطال باطل لازم بود، از معجزه استفاده می نمودند.

بنابراین ما نیز این اصل اخلاقی را الگو قرار دهیم ،که اگر صاحب بعضی از قدرتها شدیم، آن را در راه شخص خود و فامیل و دوستان خود به کار نیندازیم. بلکه از آن در امور بسیار مهم برای اثبات اهداف عالی و ابطال راه های انحرافی استفاده کنیم.