اهمیت به وفای عهد و پیمان در اسلام 1 - اهمیت به وفای عهد و پیمان در اسلام

 اهمیت به وفای عهد و پیمان در اسلام

معنی عهد و پیمان و اقسام آن:

واژه عهد که در فارسی به آن پیمان، قول وعده و قرارداد گویند یک نوع قرار دادی است که بین دو نفر یا دو گروه یا چند گروه یا بین امت و امام بسته می شود که اگر بطور مشروع و صحیح باشد حتما باید به آن وفا کرد.

عهد و پیمان معنای وسیعی دارد و در وهله ی اول بر دو قسم است:

  1. عهد و پیمان با خدا
  2. عهد و پیمان با مردم = عهد و پیمانی که شامل عهدهای سیاسی – تجاری – اخلاقی- حقوقی – و اجتماعی می باشد گاهی در سطح وسیع بین المللی است و گاهی به صورت بیعت است که هم سیاسی است و هم مذهبی  اجتماعی و حقوقی و گاهی عهد و پیمان در سطح کوچکتر بین دولت و پیمانکاران است.
 اهمیت به وفای عهد و پیمان در اسلام

اهمیت وفاداری  به عهد و پیمان با خدا:

باید توجه داشت که عهد و پیمان با خدا از شاخه های مهم عهد و پیمان است که مانند نذر مخالفت با آن از گناهان بزرگی است که کفاره آن همچون کفاره روزه خوردن در ماه رمضان می باشد و در قرآن آمده است آنانکه با خدا عهد نموده ولی در عمل عهد شکنی می کند، بعنوان منافق معرفی شده اند.

 اهمیت به وفای عهد و پیمان در اسلام

اهمیت وفای به عهد از دیدگاه قرآن :

در قرآن در آیات متعددی به وفای به عهد تاکید شده:

که در آیه 177 بقره در بیان شمارش نیکی و نیکان می فرماید: آنان کسانی هستند که به عهد خود هنگامی که عهد می بندند وفا می کنند.

و در آیه 10 مائده می خوانیم = ای کسانی که ایمان آوردید به قرار دادها و عهدهای خود وفا کنید.

در سوره 8 مومن در وصف مومنانرستگار می فرماید: آنها امانتها و عهد  خود را رعایت می کنند.