گام 1 - چگونه اسلام بر غیرت و نظارت قاطع در مورد ناموس تاکید می کند

چگونه اسلام بر غیرت و نظارت قاطع در مورد ناموس تاکید می کند

اهمیت غیرت در گفتار پیامبر(ص) و امامان (ع) پدر ابراهیم خلیل الله (ع) بسیار غیرتمند بود و من از او غیرتمندتر هستم و خداوند بینی آن کس را که بی غیرت است به خاک میمالد . و نیز فرمود همانا موسی(ع) بسیار غیرتمند بود

رسول خدا فرمود: ای مردم شلوارهای (پوشاننده پاها) برگیرد که پوشاننده ترین لباس شما است و به وسیله ی آنها عفت زنهای خود را هنگام بیرون آمدن از خانه حفظ کنید بی غیرت بودن از صفات بسیار پست انسانها است. هر کس به چنین بلای عظیمی مبتلا شد قطعا از در گاه رحمت الهی طرد شده است چرا که چنین صفتی موجب یله و رها شدن زن و دختر و خواهر او شده و باعث گسترش فحشا و منکرات و انحرافات جنسی و پیامدهای بسیار شوم آن خواهد شد.

چگونه اسلام بر غیرت و نظارت قاطع در مورد ناموس تاکید می کند

غیرت به معنی صحیح یعنی انسان نظارت قاطع به عفت ناموس خود داشته باشد و آن را کنترل و نگهبانی کند. ولی معنی آن این است که سوء ظن داشته باشد و با هر بهانه ی جزیی و مشکوک زن را در فشار و منگنه زندگی قرار دهد همانگونه که در هر کاری اعتدال آن خوب است در این مورد نیز همان راه اعتدال را برگزیند. افراط و تندروی نه تنها کار ساز نیست بلکه نتیجه معکوس دارد از این رو در روایات اسلامی از حساسیت وسوء ظن و غیرت بی جا زنان پاک را به ناپاکی و بی گناهان را به آلودگی سوق می دهد.

چگونه اسلام بر غیرت و نظارت قاطع در مورد ناموس تاکید می کند

فرازهایی از غیرت پیامبران(ص) و امامان(ع): امام باقر(ع) فرمود: حضرت ابراهیم(ع) مرد غیوری بود هر گاه از خانه اش بیرون می رفت در خانه را می بست و کلید خانه را به همراهش می برد روزی در را بست و از خانه بیرون رفت هنگام مراجعت وقتی وارد خانه شد مرد خوش سیمایی را در داخل خانه دید غیرتش به جوش آمد و با احساسات گفت: ای بنده خدا چه کسی تو را وارد خانه ام نموده آن مرد گفت: پروردگار خانه مرا وارد خانه نمود ابراهیم گفت: پروردگار خانه سزاوارتر از من به آن است تو کیستی. آن مرد گفت: من عزرائیل هستم ابراهیم(ع) پریشان شد و گفت: آیا آمده ای تا قبض روحم کنی عزرائیل جواب داد نه بلکه خداوند بنده ای را خلیل(دوست خالص) خود قرار داده آمده ام تا این مژده را به او بدهم. ابراهیم فرمود: آن بنده کیست تا نزدش روم و به خدمتگذاری او تا هنگام مرگم بپردازم عزرائیل گفت: آن بنده تو هستی . ابراهیم نزد همسرش ساره رفت و ماجرا را به اطلاع او رساند.