احترام به پدر و مادر از نظر اسلام: 1 - احترام به پدر و مادر از نظر اسلام:

احترام به پدر و مادر از نظر اسلام:

شخصی از رسول اکرم (ص) پرسید: حق پدر بر فرزندش چیست؟ پیامبر (ص) فرمود: پدر را به نامش مخواند و جلوتر از او راه نرود قبل از او ننشیتد و باعث نشود که دیگران به پدرش دشنام دهند.

احترام به پدر و مادر از نظر اسلام:

رعایت آداب و احترام پدر و مادر : باید همه آداب احترام را رعایت کرده و از هر گونه چیزی که موجب رنجش خاطر پدر و مادر می گردد دوری نمود همچنین نیکی و احترام به آنها شامل بعد از مرگ آنها و غیر مسلمانان نیز خواهد شد . چنانچه روایات متعددی بیانگر این مطلب است. امام صادق (ع) چه مانع می شود انسان به پدر و مادرش نیکی کند. زنده باشند یا مرده به نیابت از آنها نماز بخواند و صدقه بدهد . حج بجا آورده و روزه بگیرد.

احترام به پدر و مادر از نظر اسلام:

احترام و نیکی به پدر و مادر از دیدگاه قرآن : در مورد احترام و نیکی به پدر و مادر در سیزده جای قرآن سخن به میان آمده است. در شش مورد با کلمه ((احسان)) و ((حسن)) به نیکی به پدر و مادر دستور می دهد. و پروردگارت فرمان داده جز او را نپرستید و به پدر و مادر نیکی کنید هر گاه یکی از آن دو یا هر دوی آنها نزد تو به سن پیری رسند کمترین اهانتی به آنها فریاد مزن و گفتار لطیف و سنجیده و بزرگوارانه به آنها بگو.

احترام به پدر و مادر از نظر اسلام:

یک استثناء به آن هم محترمانه: در قرآن اطاعت از پدر و مادر تنها در یک استثناء شده آن هم نه یا تندی و خشونت .بلکه با کمال متانت و نرمش و آن در موردی است که اطاعت از آنها موجب شرک به خدا و نافرمانی از خدا گردد.

احترام به پدر و مادر از نظر اسلام:

حق شناس و محبت: در تاکید قرآن در مورد احترام به پدر و مادر دو موضوع که نقش فراوان در تربیت و بهسازی دارد. تذکر داده شده نخست انسان باید دارای خصلت های حق شناس باشد. تا در جامعه این خصلت سودمند که منافع مادی و معنوی بسیار دارد. استقرار یابد. دوم : محبت پدر و مادر که افراد خانواده هستند موجب گرمی کانون خانواده شده و نقش بسزایی در تربیت و رشد فرزندان خواهد داشت.

احترام به پدر و مادر از نظر اسلام:

احترام به پدر و مادر در گفتار و رفتار امامان : حضرت پیامبر (ص) فرمود: در عالم خواب دیدم عزرائیل برای قبض روح یکی از افراد امتم آمد. در این هنگام نیکی به پدر و مادرش آمد و عزرائیل را از قبض روح بازداشت.

احترام به پدر و مادر از نظر اسلام:

فرازهایی از شیوه معصومین در مورد نیکی به پدر و مادر : هنگامی که ابراهیم خلیل برای دیدار پسرش اسماعیل از شام به مکه آمد پسرش در خانه نبود. ابراهیم به سوی شام باز گشت وقتی که اسماعیل از سفر برگشت همسرش آمدن ابراهیم را به اسماعیل خبر داد. اسماعیل جای پای پدرش ابراهیم را پیدا کرد و به عنوان احترام پدر جای پای او را بوسید.