گام 1 - عوامل مؤثر در ايجاد سله

عوامل مؤثر در ايجاد سله

مقدار و نوع رس، كم بودن موادآلي، بالابودن مقدار سديم خاك، روش آبياري و هر عاملي كه ثبات و پايداري خاكدانه ها را كاهش دهد، در ايجاد سله و ضخامت و سختي آن مؤثر است به طور كلّي هرچه خاكدانه با ثبات تر (محكم تر و مقاو متر) باشد ديرتر در آب متلاشي شده و امكان تشكيل سله كاهش مي يابد.

گام 2 - عوارض و معايب سله

عوارض و معايب سله
  • ممانعت از خروج جوانه ها و سبز شدن بذر
  • ممانعت از ورود هوا به داخل خاك و كاهش تهوي هي خاك
  • قطع ريشه گياهان در اثر ترك هاي ايجاد شده
  • افزايش تلفات آب از طريق تبخير از شكا فها و ترك ها
  • كاهش نفوذپذيري خاك (افزايش تلفات آب از طريق جريان سطحي)
  • پيامدهاي فوق در نهايت ، باعث نامطلوب شدن شرايط رشد و نمو گياه شده، مقدار محصول را شديداً كاهش ميدهد.

گام 3 - روش هاي پيشگيري از ايجاد سله و بروز اثرات آن

روش هاي پيشگيري از ايجاد سله و بروز اثرات آن

مرطوب نگهداشتن خاك: وجود رطوبت، مقاومت فيزيكي خاك را در مقابل خروج جوانه از بين ميبرد.

افزايش مواد آلي خاك: مواد آلي مقاومت و پايداري خاكدانه ها را افزايش داده، خطر متلاشي شدن خاكدانه ها را در آب كاهش م يدهد.

جلوگيري از سخت مانده سطح خاك: بقاياي گياهي در سطح خاك مانع از تبخير آب و ايجاد سله ميشود. پاشيدن لايه نازك ماسه، خاكستر، خاك اره و حتي خراش دهي سطحي خاك ايجاد لايه عايق و جلوگيري كننده سله شديد مي باشد.

گام 4 - فواید سله شكنيبا انجام سله شكني، نفوذپذيري خاك نسبت به آب و هوا بهبود يافته، با مساعدشدن شرايط رشد و نمو گياه مقدار محصول افزايش مي يابد. از اين رو، با توجه به نوع گياه و خاك، همزمان با سبزشدن بذر و در طول دوره ي رشد گياه، انجام عمليات سله شكني به دفعات توصيه ميشود. در زراعت هاي كوچك بخصوص در كشت سبزيجات و گل ها عمليات سله شكني و با استفاده از وسايلي مانند كج بيل، فوكا، شفره، بيلچه و چنگك انجام ميشود. در زراعت هاي وسيع، بخصوص در كشت هاي رديفي (مثل چغندر و ذرت) سله شكني با استفاده از انواع كولتيوار و يا با چنگك هاي گردان، در بين رديف هاي محصول صورت م يپذيرد. در كشت هاي درهم مثل گندم و جو، يونجه، شبدر، امكان سله شكني با وسايل مكانيكي وجود ندارد و صرفاً با كاهش دور آبياري از ايجاد سله جلوگيري ميشود.

فواید سله شكنيبا انجام سله شكني، نفوذپذيري خاك نسبت به آب و هوا بهبود يافته، با مساعدشدن شرايط رشد و نمو گياه مقدار محصول افزايش مي يابد. از اين رو، با توجه به نوع گياه و خاك، همزمان با سبزشدن بذر و در طول دوره ي رشد گياه، انجام عمليات سله شكني به دفعات توصيه ميشود. در زراعت هاي كوچك بخصوص در كشت سبزيجات و گل ها عمليات سله شكني و با استفاده از وسايلي مانند كج بيل، فوكا، شفره، بيلچه و چنگك انجام ميشود. در زراعت هاي وسيع، بخصوص در كشت هاي رديفي (مثل چغندر و ذرت) سله شكني با استفاده از انواع كولتيوار و يا با چنگك هاي گردان، در بين رديف هاي محصول صورت م يپذيرد. در كشت هاي درهم مثل گندم و جو، يونجه، شبدر، امكان سله شكني با وسايل مكانيكي وجود ندارد و صرفاً با كاهش دور آبياري از ايجاد سله جلوگيري ميشود.

با انجام سله شكني، نفوذپذيري خاك نسبت به آب و هوا بهبود يافته، با مساعدشدن شرايط رشد و نمو گياه مقدار محصول افزايش مي يابد. از اين رو، با توجه به نوع گياه و خاك، همزمان با سبزشدن بذر و در طول دوره ي رشد گياه، انجام عمليات سله شكني به دفعات توصيه ميشود. در زراعت هاي كوچك بخصوص در كشت سبزيجات و گل ها عمليات سله شكني و با استفاده از وسايلي مانند كج بيل، فوكا، شفره، بيلچه و چنگك انجام ميشود. در زراعت هاي وسيع، بخصوص در كشت هاي رديفي (مثل چغندر و ذرت) سله شكني با استفاده از انواع كولتيوار و يا با چنگك هاي گردان، در بين رديف هاي محصول صورت م يپذيرد. در كشت هاي درهم مثل گندم و جو، يونجه، شبدر، امكان سله شكني با وسايل مكانيكي وجود ندارد و صرفاً با كاهش دور آبياري از ايجاد سله جلوگيري ميشود.