گام 1 - واجبات

واجبات

واجبات و شرایط وضو را بیان نمایید:

در وضو شستن صورت واجب است اگر از رستنگاه موی سر تا پایین چانه به اندازها ای که دو انگشت بزرگ و وسط فرا گیرد و برحسب پهنای آن و بعد از آن شستن دو دست مرفق که استخوان محل جمع شدن بازو (آرنج) و تا پایین دست سر انگشتان است  و اول باید دست راست را بشوید و سپس دست چپ را.

واجبات

بعد از آن مسح کردن یعنی کشیدن کف دست راست را به جلوی سر به اندازه ای که کشیدن صدق کند و بعد از آن کشیدن کف دست راست را به پای راست از سر انگشتان تا بند پا و بعد از آن پای چپ با دست چپ.

انجام عمل وضو باید تماما یک جا و پشت سر هم  و متوالی باشد.

گام 2 - شرایط وضو

شرایط وضو

نیت یعنی قصد طهارت برای قرب حق و  اطاعت امر خداوند.

گام 3 - مبطلات وضو

مبطلات وضو

چند چیز وضو را باطل می کند:

بیرون آمدن مدفوع 

بیرون آمدن غایط

بیرون آمدن باد 

خواب

مستی

 بی هوشی 

 دیوانگی

هر چیز که باعث غسل شود