گام 1 - واجبات

واجبات

واجبات و شرایط وضو را بیان نمایید:

در وضو شستن صورت واجب است اگر از رستنگاه موی سر تا پایین چانه به اندازها ای که دو انگشت بزرگ و وسط فرا گیرد و برحسب پهنای آن و بعد از آن شستن دو دست مرفق که استخوان محل جمع شدن بازو (آرنج) و تا پایین دست سر انگشتان است  و اول باید دست راست را بشوید و سپس دست چپ را.

واجبات

بعد از آن مسح کردن یعنی کشیدن کف دست راست را به جلوی سر به اندازه ای که کشیدن صدق کند و بعد از آن کشیدن کف دست راست را به پای راست از سر انگشتان تا بند پا و بعد از آن پای چپ با دست چپ.

انجام عمل وضو باید تماما یک جا و پشت سر هم  و متوالی باشد.

گام 2 - شرایط وضو

شرایط وضو

نیت یعنی قصد طهارت برای قرب حق و  اطاعت امر خداوند.

شرایط وضو

پاک بودن آب وضو آب خالص باشد و آلوده و مخلوط نباشد.

شرایط وضو

مباح بودن آب وضو – غصبی نباشد.

شرایط وضو

مباح بودن محل وضو و ظرف آب وضو غصبی و هم طلا و نقره نباشد.

شرایط وضو

پاک بودن اعضای وضو یعنی دست و صورت که می شویید و سر و پا که مسح می کند ناپاک و آلوده و نجش نباشد.

شرایط وضو

مضاف نبودن آب وضو ( مانند مخلوط گلاب و غیره)

 

شرایط وضو

ترتیب: به نحوی که گفته شد در واجبات وضو 

شرایط وضو

موالات : یعنی پی در پی به جا آوردن اعمال وضو و فاصله ندادن ما بین آداب هر یک از اعمال وضو 

گام 3 - مبطلات وضو

مبطلات وضو

چند چیز وضو را باطل می کند:

بیرون آمدن مدفوع 

بیرون آمدن غایط

بیرون آمدن باد 

خواب

مستی

 بی هوشی 

 دیوانگی

هر چیز که باعث غسل شود

 

مبطلات وضو

اگر کسی نتواند وضو بگیرد یعنی دسترسی به آب نداشته باشد و یا مرض یا زخمی داشته باشد که استعمال آب برای او ضرر داشته باشد چه باید کند؟

باید تیمم کند به نیت بدل از وضو 

 

کیفیت تیمم را بیان نمایید

تیمم عبارت است از زدن دو کف دست با هم بر زمین و مالیدن آنها به صورت از رستنگاه موی سر تا سر دماغ و به اندازه ای که دست ها وانگشت ها فرا گیرد از جهت پهنای صورت و بعد از آن کشیدن دست چپ به روی دست راست و بلعکس.