انتخاب کردن دوست از میان خانواده ها و برادران 1 - انتخاب کردن دوست

انتخاب کردن دوست

انتخاب کردن دوست از میان خانواده ها و برادران

به نقل از اوزاعی درباره ی آنچه لقمان به پسرش گفت: پسرم! اگر خانه هابر روی ارابه ها ساخته می شدند و تغییر محل سکونت آسان بود، هرگز مردی با همسایه ی بد، همسایگی نمی کرد.

امام صادق(ع) در بیان سفارش های لقمان (ع) به پسرش: ای پسرم! صخره ی بزرگ و آهن و هر چیز سنگینی را بر دوش خود کشیدم, ولی بار سنگین تر از همسایه ی بد حمل نکردم, و همه ی تلخی ها را چشیدم ولی چیزی تلخ تر از فقر نچشیدم.

انتخاب کردن دوست

امام صادق(ع) : به بنده ی صالح لقمان, گفته شد: بد ترین مرم کیان اند؟ گفت: آنکه اهمیت ندهد که مردم او را بدکار ببینند.

لقمان به پسرش گفت: ای پسرم! دروغ می گوید کسی که معتقد است شر, شر را خاموش می کند. اگر راست می گوید, دو شعله آتش روشن کند. سپس ببیند آیا یکی دیگری را خاموش می کند. همانا فقط خیر شر را خاموش می کند, چنانکه آب, آتش را خاموش می کند.

انتخاب کردن دوست

لقمان گفت: ای پسرم! سنگ را غلتاندم و صخره ها را پیمودم، ولی چیزی سنگین از سخن بد نیافتم. در دل فرو می رود, همانگونه

که آهن در آب فرو میرود.

لقمان گفت: تخته سنگ ها را جابجا کردم و آهن بر دوش کشیدم وای چیزی سنگین تر از بدی نیافتم.

لقمان گفت: ای پسرم! به طولانی بودن عافیت، شادمان نباش و گرفتاری را پنهان دار. چرا که این گنجینه ی نیکی است و بر آن

شکیبایی کن چرا که ذخیره ی معاد است.