گام 1 - تجهیز شدن برای گرفتن خون از بیمار

تجهیز شدن برای گرفتن خون از بیمار

مشاهده بیمار، بیمار را ملاقات نمایید و از وی علت آزمایش خون یا درخواست گرفتن خون را بدانید و از وی اطلاعاتی در مورد نوع بیماری و سوابق قبلی ازمایش خونی داشته باشید.

تجهیز شدن برای گرفتن خون از بیمار

خودتان را معرفی نمایید، تا بیمار بداند که شما از او نمونه خونی تهیه خواهید نمود.

تجهیز شدن برای گرفتن خون از بیمار

مطابق اصول بهداشتی و با مایع بهداشتی دستهای خود را بشویید.

تجهیز شدن برای گرفتن خون از بیمار

اگر در بیمارستان نمونه خونی بر میدارید مجددا بیمار را با درخواست تهیه نمونه ازمایشی تطبیق دهید تا بدانید که ایا فرد و نوع ازمایش مطابقت دارد یا خیر؟

تجهیز شدن برای گرفتن خون از بیمار

لوازم خون گیری را در مقابل خود قرار دهید، شریان بند، تیوب یا لوله نمونه خونی ، پمبه، پمبه الکلی، بانداژ یا چسب کاغذی استریل جز وسایل مورد نیاز خون گیری است.

تجهیز شدن برای گرفتن خون از بیمار

انتخاب سر سوزن، معمولا ست های اخذ نمونه خونی دارای سر سوزنی از پیش تعیین شده می باشند، اما در حالت ایده ال هر گروه سنی و مقدار نمونه خونی سرسوزنی متفاوت دارد.

گام 2 - پیدا کردن رگ

پیدا کردن رگ

بیمار را بر روی صندلی مخصوص بنشانید، صندل باید دارای دسته باشد تا دست بیمار مطابق شکل به صورت ثابت بر روی ان قرار گیرید. همینطور برای آنکه بیمار حرکت نکند صندل باید فاقد چرخ باشد تا بر روی زمین ثابت شود.

گام 3 - گرفتن خون

گرفتن خون

ست تهیه نمونه خونی را بردارید. و از ظروف استریلیزه خارج نمایید.

گام 4 - متوقف کردن خون ریزی و تمیز کردن

متوقف کردن خون ریزی و تمیز کردن

سرسوزن را به داخل سطل آشغال عفونی بیاندازید.