گام 1 - مانیکور منظم

مانیکور منظم

از روغن برای ماساژ استفاده کنید . روغن را در دستان خود بریزید و به سرعت آن را بمالید .

مانیکور منظم

مقادیر مناسبی از روغن  را به دست مشتری خود بمالید .

مانیکور منظم

دست خود را با حرکات دایره‌ای روی بازوی مشتری بمالید .

مانیکور منظم

بازوهای مشتری را با حرکات مارپیچی ورز دهید.

مانیکور منظم

همین روش  را تا پایین دست ها،وسط انگشت شصت و انگشتان انجام دهید.

مانیکور منظم

 به آرامی و با حوله، روغن ماساژ اضافی را از دست مشتری تمیز کنید .

مانیکور منظم

مراحل 1 – 6 را روی بازوی دیگر تکرار کنید .

گام 2 - استفاده از روغن برای اطراف ناخن

استفاده از روغن برای اطراف ناخن

شیشه کوچک روغن را در دستتان بگیرید .

گام 3 - مانیکور روغن داغ

مانیکور روغن داغ

روغن را برای آماده‌سازی مانیکور کردن حرارت دهید .