گام 1 - مراحل انجام کار :

مراحل انجام کار :

مرحله 1 : منابع مورد نیاز خود را که در تصویر مشاهده می کنید جمع آوری کنید.

مراحل انجام کار :

مرحله 2 : شروع کردن با هر رنگی از خاک رس. رول آن را به یک توپ تبدیل کرده، سپس آن را به شکل بیضی در بیاورید.

 

مراحل انجام کار :

مرحله 3 : قطعه دیگری از خاک رس با همان رنگ یا رنگ دیگر بردارید. این باید کمی کوچکتر از قطعه قبلی باشد. آن را بصورت دایره شکل دهید، این قسمت گردن و سر خواهد بود. سپس آن را به بدن بچسبانید.

مراحل انجام کار :

مرحله 4 : قطعه ای بسیار کوچک از خاک رس هر رنگی که دوست دارید را بردارید و آن را به یک مثلث تبدیل کنید. به شکل موهای کوچک جداگانه بگذارید. این قسمت پر دم خواهد بود. آن را به پشت بدن وصل کنید.

 

مراحل انجام کار :

مرحله 5 : برای بال، شما می توانید خطوطی را روی آن نقاشی کنید تا به نظر برسد که بال  دارد یا با استفاده از خاک رس، بال ها را درست کرده و در هر دو سمت قرار دهید.

 

مراحل انجام کار :

مرحله 6 : دو قطعه کوچک دیگر از خاک رس بردارید. آنها را کمی تیز کنید. انگشتان پا را در پایین قرار دهید تا پاها را برای پرنده بسازید. آنها را کمی خم کرده تا پرنده به نظر می رسد نشسته است.

مراحل انجام کار :

مرحله 7 : یک قطعه کوچک دیگر را به شکل مثلث بردارید. آن را به دو قسمت تقسیم کنید تا دهان را ایجاد کنید. شما همچنین می توانید فقط یک خط اضافه کنید. دهان را در پایین قسمتی قرار دهید که چهره پرنده باشد.

مراحل انجام کار :

مرحله 8 : رنگ سفید خاک رس را بردارید. دو تا از آنها را رول کنید و سپس آنها را صاف کنید. با استفاده از قطعه های کوچکتر خاک رس سیاه یا رنگ بدن نیز همین کار را انجام دهید. آنها را در چهره به جای چشم قرار دهید.

مراحل انجام کار :

مرحله 9 : در پایان اگر دوست دارید، یک لانه بسازید و پرنده را در آن بگذارید تا به نظر برسد که در واقع نشسته است.