گام 1 - گرفتن ویزای دوبی از انگلستان

گرفتن ویزای دوبی از انگلستان

اولین گام در درخواست یک ویزای دوبی گرفتن مرجع از اینترنت است

 رویه و مراحل پردازشی ویزا را بدانید تا از زحماتِ لحظه نهایی جلوگیری کنید. قبل از اینکه از انگلستان درخواست ویزا برای دوبی بدهید، راهنماهای سفر را مرور کنید.

گرفتن ویزای دوبی از انگلستان

هر کدام از خدماتِ اینترنت می توانند انتخاب شوند

قبل از انتخاب خدمات بخصوص، شرایط و قیودِ شرکت خدمات ویزا را مرور کنید.

گرفتن ویزای دوبی از انگلستان

خدمات و لیست مدارک مورد نیاز را مرور کنید

 تمام مدارکتان را آنطور که ذکر شده اسکن کرده و همان را بروز رسانی کنید. مدارک مورد نیاز عبارتند از کپیِ گذرنامه، عکس به اندازه گذرنامه، اجازه اقامت انگلستان به همراه مدارک اضافی دیگر.

گرفتن ویزای دوبی از انگلستان

یکبار که مدارک تسلیم شدند، وصول همان ها به شما اعلان خواهد شد

پرداخت آنلاین برای ویزای دوبی تدارک دیده شده است تا برنامه پیش رود.

گرفتن ویزای دوبی از انگلستان

زمانی که پرداخت تایید شد و بعد از 3 تا 4 روز کاری، کپی الکترونیکِ ویزا را از طریق ایمیل دریافت خواهید کرد.