گام 1 - ارزیابی ﺑﺎزدﻳﺪ دوره اي

ارزیابی ﺑﺎزدﻳﺪ دوره اي

 ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺗﺴﺖ ﻛﺮدن اﺟﺰاي ﻣﻴﻜﺮوﭘﺮوﺳﺴﻮر

ارزیابی ﺑﺎزدﻳﺪﻫﺎي دوره اي و ﻧﺤﻮه اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺘﻬﺎي ﻣﻘﺮر ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻴﻜﺮوﭘﺮوﺳﺴﻮر ﺑﺮاي اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺳﻼﻣﺘﻲ و ﺻﺤﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﭘﺮدازد.

ﺑﺎزدﻳﺪ دوره اي ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه: ﻫﺮ ﺳﻪ ﺳﺎل، ﺗﻤﺎم ﻗﻄﻌﺎت و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﭘﺮوﺳﺴﻮر را ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺗﺴﺖ ﻣﺠﺪد ﻗﺮار دﻫﻴﺪ

ﺗﺎ از ﺻﺤﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻧﻬﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﺾ آن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺎﻟﻢ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

ﻫﺮ ﺳﻪ ﺳﺎل ﻳﻜﺒﺎر، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺑﺎﻃﺮي ﭘﺸﺘﺒﺎن ﭘﺮدازﻧﺪه ﻣﺮﻛﺰي اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺤﻮه ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻴﻜﺮوﭘﺮوﺳﺴﻮر را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻴﻢ.

ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﺮاﻧﺴﺪاﻛﺘﻮر وﻟﺘﺎژ ﺗﺮاﻛﺸﻦ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ و ژﻧﺮاﺗﻮر:

ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﭼﻴﺰي ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ذﻛﺮ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﺮاﻧﺴﺪاﻛﺘﻮرﻫﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﻠﻲ و در ﻛﺎرﮔﺎه ﻣﻮرد ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ.

ارزیابی ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺖ، ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﻗﻼم زﻳﺮ ﻧﻴﺎز ﺧﻮاﻫﻴﺪ داﺷﺖ:

1 – وﻟﺘﻤﺘﺮ

2 – دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻴﮕﺮ

3 – ﻟﭗ ﺗﺎپ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ IDEAS

ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻛﺎرﻛﺮدن ﺑﺎ اﺟﺰاي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻟﻜﻮﻣﻮﺗﻴﻮ، اﭘﺮاﺗﻮر ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺖ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﺗﺮاﻧﺴﺪاﻛﺘﻮر وﻟﺘﺎژ ﺗﺮاﻛﺸﻦ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ و ژﻧﺮاﺗﻮر، ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺮ را ﻃﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ:

.1  ﻟﻜﻮﻣﻮﺗﻴﻮ را در ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻨﺜﻲ (در ﺟﺎ ﻛﺎر ﻛﺮدن) ﺑﮕﺬارﻳﺪ

.2  ﻛﻠﻴﺪ ﺗﺤﺮﻳﻚ ژﻧﺮاﺗﻮر را در ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺎﻣﻮش ﺑﮕﺬارﻳﺪ.

.3   ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ IDEAS را اﺟﺮا و ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﺑﻪ زﻳﺮﺷﺎﺧﻪ MONITOR ﺑﺮوﻳﺪ. در اﻳﻦ زﻳﺮﺷﺎﺧﻪ، ﺑﺮ روي آﻳﻜﻮنEXCITATION INQUIRYﻛﻠﻴﻚ نمایید .

ﻛﻠﻴﻚ ﻛﺮده و ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻧﻤﺎﻳﺶMONITOR و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ: در  ﺻﻔﺤﻪ  ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر  ﭘﺮدازﻧﺪه  ﻣﺮﻛﺰي،  در  ﺻﻔﺤﻪ  ﻣﻨﻮي  اﺻﻠﻲ  ﺑﺮ  روي

ﺗﺮاﻧﺴﺪاﻛﺘﻮرﻫﺎي وﻟﺘﺎژ وارد ﺷﻮﻳﺪ.

.4 ﺗﺮاﻧﺴﺪاﻛﺘﻮر را در ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﺧﻮد از اﺗﺼﺎل ﻗﺴﻤﺖ “وﻟﺘﺎژ ﺑﺎﻻ” ﺟﺪا ﻛﻨﻴﺪ.

.5 ﻛﺎﺑﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻴﮕﺮ را ﺑﻪ ﭘﻮرت “وﻟﺘﺎژ ﺑﺎﻻ”ي ﺗﺮاﻧﺴﺪاﻛﺘﻮري ﻛﻪ ﺗﺴﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻧﺼﺐ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

.6 دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻴﮕﺮ را روﺷﻦ ﻛﻨﻴﺪ. دﺳﺘﮕﺎه را ﺑﺮ وري 500 )ﭘﺎﻧﺼﺪ( وﻟﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

.7  وﻟﺘﻤﺘﺮ ار ﺑﻪ ﭘﻴﻨﻬﺎي ورودي ﺗﺮاﻧﺴﺪاﻛﺘﻮر ﻧﺼﺐ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ. ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻮرد، ﻗﻄﺒﻴﺖ وﻟﺘﻤﺘﺮ ﻫﻴﭻ اﻫﻤﻴﺘﻲ ﻧﺪارد.

.8 دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻴﮕﺮ را روﺷﻦ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ. ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻳﺪ ﻛﻪ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ IDEAS و ﻳﺎ ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر ﭘﺮدازﻧﺪه ﻣﺮﻛﺰي

ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺎ اﺧﺘﻼﻓﻲ ﺣﺪود 10 )ده( وﻟﺖ در ﻣﺤﺪوه ﻗﺮار دارد.

.9 در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ در ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ IDEAS و ﻳﺎ ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر ﭘﺮدازﻧﺪه ﻣﺮﻛﺰي ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ

وﻟﺘﻤﺘﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺑﻴﺶ از ده وﻟﺖ ﺑﻮد، آن ﺗﺮاﻧﺴﺪاﻛﺘﻮر را ﻛﻨﺎر ﺑﮕﺬارﻳﺪ و از ﺗﺮاﻧﺴﺪاﻛﺘﻮر دﻳﮕﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ارزیابی :ﻛﻪ ﺑﻪ ازاي ﺗﺴﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺗﺮاﻧﺴﺪاﻛﺘﻮرﻫﺎي وﻟﺘﺎژ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﺗﺮاﻧﺴﺪاﻛﺘﻮر وﻟﺘﺎژ ژﻧﺮاﺗﻮر ،

ﻣﻘﺪار وﻟﺘﺎژ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺑﻪ آن در ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺟﻬﺖ ﺗﺴﺖ ﺗﺮاﻧﺴﺪاﻛﺘﻮر وﻟﺘﺎژ ژﻧﺮاﺗﻮر،

ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻪ اﺗﺼﺎل وﻟﺘﺎژ ﭘﺎﻳﻴﻦ – اﺗﺼﺎل ﭘﻨﺞ ﭘﻴﻦ – آن را ﺟﺪا ﻛﺮده و اﺗﺼﺎل ﭘﻨﺞ ﭘﻴﻦ ﻳﻜﻲ از ﺗﺮاﻧﺴﺪاﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺗﺮاﻛﺸﻦ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ را

ﺑﻪ آن ﻧﺼﺐ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ و ﺑﻘﻴﻪ ﺗﺴﺖ را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ. در اﻳﻦ ﺻﻮرت وﻟﺘﺎژي ﻛﻪ ﻗﺮاراﺳﺖ ﺑﺮ روي

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮد، ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮاﻛﺸﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﺮاﻧﺴﺪاﻛﺘﻮر ﺟﺮﻳﺎن ﺗﺮاﻛﺸﻦ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ و ژﻧﺮاﺗﻮر:

ارزیابی ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﭼﻴﺰي ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ذﻛﺮ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﺮاﻧﺴﺪاﻛﺘﻮرﻫﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﻠﻲ و در ﻛﺎرﮔﺎه ﻣﻮرد ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ.

ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺖ، ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﻗﻼم زﻳﺮ ﻧﻴﺎز ﺧﻮاﻫﻴﺪ داﺷﺖ:

 آﻣﭙﺮﻣﺘﺮ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮه ﺷﺪه ﻛﻠﻤﭙﻲ(ﭼﻨﮕﻜﻲ)

ﻟﭗ ﺗﺎپ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ IDEAS

ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻛﺎرﻛﺮدن ﺑﺎ اﺟﺰاي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻟﻜﻮﻣﻮﺗﻴﻮ، اﭘﺮاﺗﻮر ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺖ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﺗﺮاﻧﺴﺪاﻛﺘﻮر ﺟﺮﻳﺎن ﺗﺮاﻛﺸﻦ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ و ژﻧﺮاﺗﻮر، ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺮ را ﻃﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ:

.1   ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ IDEAS را اﺟﺮا و ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﺑﻪ زﻳﺮﺷﺎﺧﻪ MONITOR ﺑﺮوﻳﺪ. در اﻳﻦ زﻳﺮﺷﺎﺧﻪ، ﺑﺮ روي آﻳﻜﻮن

.ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﻛﻠﻴﻚ EXCITATION INQUIRYﻛﻠﻴﻚ ﻛﺮده و ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻧﻤﺎﻳﺶMONITOR

و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ: در  ﺻﻔﺤﻪ  ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر  ﭘﺮدازﻧﺪه  ﻣﺮﻛﺰي،  در  ﺻﻔﺤﻪ  ﻣﻨﻮي  اﺻﻠﻲ  ﺑﺮ  رويﺗﺮاﻧﺴﺪاﻛﺘﻮرﻫﺎي آﻣﭙﺮاژ وارد ﺷﻮﻳﺪ.

.2 آﻣﭙﺮﻣﺘﺮ ﻛﻠﻤﭙﻲ را ﺑﺮ روي ﻛﺎﺑﻠﻲ ﻛﻪ ﺗﺮاﻧﺴﺪاﻛﺘﻮر ﺟﺮﻳﺎن آن ﻣﻮرد ﺗﺴﺖ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد، ﻗﺮار دﻫﻴﺪ.

.3 ﺗﺮﻣﺰ دﺳﺘﻲ و ﺗﺮﻣﺰ ﺳﻪ دﻧﺪه ﻟﻜﻮﻣﻮﺗﻴﻮ را ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده و ﻟﻜﻮﻣﻮﺗﻴﻮ را در دﻧﺪه ﻳﻚ ﺗﺤﺖ ﺑﺎر ﻗﺮار دﻫﻴﺪ.

.4 ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﻛﻪ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﺮ روي آﻣﭙﺮﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺧﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ اﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ IDEAS و ﻳﺎ ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر ﭘﺮدازﻧﺪه ﻣﺮﻛﺰي ﻣﻲ

ﺧﻮاﻧﺪ، ﻳﻜﺴﺎن اﺳﺖ. در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ ﻋﺪد ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه آﻣﭙﺮﻣﺘﺮ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻴﻜﺮوﭘﺮوﺳﺴﻮر، ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ 15 آﻣﭙﺮ

ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﺮاﻧﺴﺪاﻛﺘﻮر ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ.

.5  در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻴﻜﺮوﭘﺮوﺳﺴﻮر ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﻘﺪار اﻳﻦ

ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﺶ از ﭘﺎﻧﺰده آﻣﭙﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻌﻴﻮب را ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﻗﻄﻌﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

اﻳﻦ ﻋﻤﻞ را ﺑﺮاي ﺗﻚ ﺗﻚ ﺗﺮاﻛﺸﻦ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ژﻧﺮاﺗﻮر اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ ﺗﺎ از ﺳﻼﻣﺖ ﻗﻄﻌﻪ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

در ﺣﻴﻦ اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺖ، دﻗﺖ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﺗﺎ ﻧﺤﻮه ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻃﻮﻗﻪ ﺗﺮاﻧﺴﺪاﻛﺘﻮر ﺟﺮﻳﺎن، درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ

و ﻧﻴﺰ ﺗﺮاﻧﺴﺪاﻛﺘﻮر، دﻗﻴﻘﺎً در راﺳﺘﺎيﺟﺮﻳﺎن ﺗﺮاﻛﺸﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ارزیابی ﺑﺎزدﻳﺪ دوره اي

ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺮدن ﺳﻮﻳﻴﭻ ﻓﺸﺎر ﮔﺎورﻧﺮ:

ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺗﺴﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ از درﺳﺘﻲ واﻛﻨﺶ ﺳﻮﻳﻴﭻ ﻓﺸﺎر ﮔﺎورﻧﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺸﺎر روﻏﻦ ﮔﺎورﻧﺮ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺗﺴﺖ، ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎي ﻻزم ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺖ ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ و اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻟﻜﻮﻣﻮﺗﻴﻮ را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﺴﺖ در زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻟﻜﻮﻣﻮﺗﻴﻮ ﺑﻪ “ﻟﻮد ﺑﺎﻛﺲ” ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻳﺎ در زﻣﺎن اﻧﺠﺎم “ﺳﻠﻒ ﻟﻮد ﺗﺴﺖ” اﻧﺠﺎم

ﭘﺬﻳﺮد. ﺷﺎﻳﺪ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺸﺎر روﻏﻦ در ﻣﺪارات ﮔﺎورﻧﺮ، ﻧﺎﭼﺎر از اﻓﺰاﻳﺶ دﻧﺪه ﻟﻜﻮﻣﻮﺗﻴﻮ ﺑﺎﺷﻴﺪ. ﺑﺮاي اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻓﺼﻠﻬﺎي

ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻧﺤﻮه ﻛﻨﺘﺮل ﻓﺸﺎر ﮔﺎورﻧﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻓﺸﺎر ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ روﻏﻦ در ﻣﺪاري ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺗﺴﺖ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد:

-1 ﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎه ﻓﺸﺎرﺳﻨﺞ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮه ﺷﺪه را در ﻣﺴﻴﺮ ﻟﻮﻟﻪ اي ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻮﻳﻴﭻ ﻓﺸﺎر ﮔﺎورﻧﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻧﺼﺐ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

-2 از وﺟﻮد ﻓﺸﺎر روﻏﻦ در ﻣﺪار ﻟﻮﻟﻪ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ. ﻓﺸﺎر داﺧﻞ ﻣﺪار ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎﻳﺪ از 13 ﭘﻮﻧﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﭻ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ

ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺷﻴﺮ ﻛﻨﺘﺮل ﻓﺸﺎر ﮔﺎورﻧﺮ ﺷﻮد. -3 در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺪار – اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ –

ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻬﻴﺎي اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺖ اﺳﺖ وﻟﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﺳﻮﻳﻴﭻ ﺑﻪ درﺳﺘﻲ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ،

ﺳﻮﻳﻴﭻ ﻓﺸﺎر ﮔﺎورﻧﺮ و ﻳﺎ ﻛﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺎﻧﻴﻔﻮﻟﺪي را ﻛﻪ ﺳﻮﻳﻴﭻ ﻓﺸﺎر ﮔﺎورﻧﺮ ﺑﺮ روي آن ﻧﺼﺐ اﺳﺖ ﺗﻌﻮﻳﺾ

ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺮدن ﺗﺮاﻧﺴﺪاﻛﺘﻮر ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره:

اﻳﻦ ﺗﺮاﻧﺴﺪاﻛﺘﻮر ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺤﻞ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﮔﺮدد. در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻐﺎﻳﺮﺗﻲ ﺑﻴﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺮاﻧﺴﺪاﻛﺘﻮر و آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد،

ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ، ﺗﺮاﻧﺴﺪاﻛﺘﻮر ﻣﻌﻴﻮب را ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎﻟﻢ آن ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺗﺴﺖ، ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﺑﺰار زﻳﺮ ﺧﻮاﻫﻴﺪ داﺷﺖ:

  وﻟﺘﻤﺘﺮ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮه ﺷﺪه ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﺑﻴﻦ داﻣﻨﻪ 100 ﺗﺎ 800 ﻫﺮﺗﺰ و داﻣﻨﻪ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ وﻟﺘﺎژي 50 وﻟﺖ

ﻟﭗ ﺗﺎﭘﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ IDEAS داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ

ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺮدن درﺳﺘﻲ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﺗﺮاﻧﺴﺪاﻛﺘﻮر ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره:

ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺖ ﺻﺤﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد MFT اﺑﺘﺪا ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻳﺪ ﻛﻪ LED ﻫﺎي اﺗﺼﺎل (LINK)

و ﺑﺮق (POWER) در روي ﺗﺮاﻧﺴﺪاﻛﺘﻮر روﺷﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

در ﺻﻮرت روﺷﻦ ﻧﺒﻮدن LED ﻫﺎ:

-1 اﺗﺼﺎﻻت ﻛﺎﺑﻠﻲ ﺑﻪ ﺗﺮاﻧﺴﺪاﻛﺘﻮر را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ.

-2 در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ اﺗﺼﺎﻻت ﻛﺎﺑﻠﻲ ﺑﻪ ﺗﺮاﻧﺴﺪاﻛﺘﻮر درﺳﺖ ﺑﻮد وﻟﻲ ﻫﻤﭽﻨﺎن LED ﻫﺎي اﺗﺼﺎل (LINK)

و ﺑﺮق (POWER) ﺧﺎﻣﻮش ﺑﻮد، ﺗﺮاﻧﺴﺪاﻛﺘﻮر ﻣﻌﻴﻮب را ﺑﺎ ﻗﻄﻌﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ LED ﻫﺎي ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه روﺷﻦ ﺑﻮدﻧﺪ،

ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮاﻧﺴﺪاﻛﺘﻮر را ﺑﺮرﺳﻲ و اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

ﺑﺮاياﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﺑﺎﻳﺪ:

ﺳﻴﻢ ﻫﺎي + و – ﺗﺮﻣﻴﻨﺎﻟﻬﺎي ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ را ﺑﺮ روي ﺗﺮاﻧﺴﺪاﻛﺘﻮر ﻗﻄﻊ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ

و ﺳﻴﻤﻬﺎي ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺒﻨﺪﻳﺪ.

ﺳﺮﻋﺖ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر ﭘﺮدازﻧﺪه ﻣﺮﻛﺰي و ﻳﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ IDEAS را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ.

ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻳﺪ ﻛﻪ درﺣﺎﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻓﺮﻛﺎﻧﺴﻲ ﺑﻪ ﺗﺮاﻧﺴﺪاﻛﺘﻮر ﻧﻤﻲ رﺳﺪ،

ﺳﺮﻋﺖ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺻﻔﺮ اﺳﺖ. دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ را روﺷﻦ ﻛﺮده و ﺑﻪ ﺗﺮاﻧﺴﺪاﻛﺘﻮر ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ دﻫﻴﺪ.

ﻣﻘﺪار ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﺧﺘﻼﻓﻲ ﺣﺪود دو ﻣﺎﻳﻞ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ )ﺳﻪ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ

( از ﻣﻘﺪارﻛﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ رود، ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد. در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ

ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻘﺪار اﺧﺘﻼف ﻣﺠﺎز ﺑﻮد، آن ﺗﺮاﻧﺴﺪاﻛﺘﻮر را ﺑﺎ ﺗﺮاﻧﺴﺪاﻛﺘﻮر ﺳﺎﻟﻢ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

در ﺻﻮرت درﺳﺖ ﺑﻮدن ﺧﺮوﺟﻲ ﻫﺎي ﺗﺮاﻧﺴﺪاﻛﺘﻮر، ﺳﻴﻤﻬﺎي اﺻﻠﻲ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﻄﺒﻴﺖ ﺻﺤﻴﺢ ﺳﻴﻤﻬﺎ،

ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اول ﺧﻮد ﻧﺼﺐ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.