گام 1 - تعریف،اهمیت و ضرورت ارتباط:

تعریف،اهمیت و ضرورت ارتباط:

تعریف ارتباط:

رابطه میان دو یا چند نفر در مورد انتقال اطلاعات (پیام ها،عقاید،دانش،روش ها،و …)ارتباط نامیده می شود.ارتباط ممکن است شفاهی و یا غیر شفاهی باشد،متقیم(رودررو)یا غیر مستقیم(از راه دور)باشد و ممکن است از طریق کانال ها و رسانه های مختلف صورت پذیرد.

در سلسه مراتب نیاز های ابراهام مازلو روان شناس آمریکایی یکی از نیاز های اساسی انسان،وابستگی و تعلق است. در ارضای این نیاز روانی اساسی،ارتباط نقش حیاتی دارد.ایجاد ارتباط یک هنر است و ارتباط مجموعه ای از مهارت هاست.ارتباط یک پل پیوند معنی میان مردم است تا از آن راه بتوانند آن چه را که می دانند و احساس می کنند با یکدیگر در میان بگذارند.به عبارتی ارتباط یک نوع فعالیت دوسویه است.ارتباط مکانیسمی است که روابط انسانی بر اساس آن و به وسیله آن به وجود می آید.گاه یک نگاه جذاب،لحن یا تن صدا،یا یک حرکت حاوی پیامی است که از درون فرد سرچشمه می گیرد و معمای ارتباط را مشخص می کند.نکته مهم درباره ارتباط،گفت و شنودی است که همواره دست کم دو تن در آن درگیرند،یکی فرستنده پیام و دیگری گیرنده پیام.یک شخص به تنهایی نمی تواند اطلاع رسانی کند اما آنچه که در این بین اهمیت خاصی دارد،درک نقطه نظر های طرف مقابل و فهمیدن پیام است،نه شنیدن پیام.ارتباط یک شکل نیرومند از افشای خود بر دیگران است.ارتباط چیز هایی درباره شخصیت پیام رسان،شیوه اندیشیدن و گاه نوع ارزش های او را بازگو می کند،از این رو یک ضرورت بنیادی در همه پیوند های میان اشخاص و میان گروه هاست.

به طور خلاصه ارتباط یعنی مبادله حقایق،نظرات و عقاید بین دو نفر یا دو گروه از افرادی که عهده دار انجام ماموریت خاص شده اند و یا در یک جا زندگی می کنند،به منظور تامین وحدت مقاصد و تلاش ها و در جهت زود تر رسیدن به مقصد و هدف نهایی.پس می توان گفت:

ارتباط یک ضرورت بنیادین بین انسان هاست،دو سویه است و موجب شناخت و تامین وحدت مقاصد و تلاش ها در جهت نیل به مقصد می شود.

اهمیت ارتباط:

خانواده ای که از تعدادی انسان به وجود آمده است،نمی تواند بدون گفت و شنود،ادامه حیات بدهد.

ارتباط موثر،والدین و فرزندان را همراه با نیرو های مادی در جهت اهداف زندگی بهتر،به موفقیت هدایت می کند.ارتباط موثر در واقع شیوه عملی نفوذ به دیگران است.متقاعد کردن دیگران و اداره کردن مقاومت دیگران است.

ارتباط موثر عامل مهم بهداشت روانی و سلامت روان بوده و با ارتباط موثر در محیط توافق،تفاهم،عشق،عمل صالح و خلاق قرار می گیریم.

اگر ارتباط بین اعضا یک خانواده یا افراد گروه های انسانی برقرار باشد،تعلق به خانواده یا افراد و گروه بیشتر شده،در نتیجه کار آیی و سلامت جسمانی،روانی و عقلانی افزایش می یابد.به وسیله روابط گرم،هماهنگی و همکاری و تفاهم در برنامه ریزی برای زندگی صمیمی و هدایت امور راحت تر انجام می شود و از نظر تربیتی،فرهنگی،و بهداشت روانی سلامت و توفیق در خانواده بیشتر شده و از نظر اقتصادی نیز،سود آوری افزون تر می شود.

در نتیجه:

به وسیله ارتباط مطلوب:اعضای خانواده نیاز های همدیگر را بهتر شناخته و ارضا می کنند،خشنودی از زندگی و از یکدیگر بیشتر می شود.همراه و همگام کردن دیگران در مسایل زندگی حاصل می شود. بهداشت و سلامت روانی برای آدم ها تامیین می گردد.فضای صمیمی و توام با عشق فراهم می شود.خلاقیت ها بروز می کند.دوام و استحکام خانواده تامین می شود.اداره امور راحت تر و سریع تر می گردد.سود آوی و بهره وری نیز ارتقا می یابد.

ضرورت ارتباط:

تفاوت بنیادی در ادراک انسان ها،نیاز ها و خواسته های مشروع انسان ها،گسترش ثانیه ای اطلاعات،وجود عوامل فراوان آسیب رسان به روان انسان ها،سازمانی و ماشینی شدن روز افزون زندگی بشر،نیاز به ارتباط روزافزون را بیشتر می کند.در حیطه روان شناختی،ارتباط یک نیاز اساسی است تا به وسیله آن دستورات زندگی،شغلی،اخبار و اطلاعات لازم،بازخورد های تربیتی و کاری و …به نحوی مناسب و به موقع و قابل فهم به همه افراد ارائه شود،تا آنان با رغبت،آگاهی و تفاهم در فعالیت های گروهی مشارکت کرده،بدین وسیله به رضایت در زندگی و شغلی و …نایل شده و در افزایش بهره وری از فعالیت ها و تحقیق اهداف جمعی مفید فایده واقع شوند.از طرفی ارتباط بین انسان ها سلامت روح و روان ،نشاط و شادابی و امید را در دل ها زنده می کند و توانمندی و پویایی را در وجود آدم ها قوت می بخشد.و والدین و مربیان را از خیال و تصور به سمت واقعیت رهنمون می گردد.لذا بنا به دلایل بالا ارتباط یک ضرورت است.در این باره حافظ می فرماید:

پیش ما رسم،شکستن نبود عهد و وفا را

                                                                                           الله،الله،تو فراموش مکن جانب ما را

گر مخیر بکنندم به قیامت،که چه خواهی؟

                                                                                         دوست ما را و همه نعمت فردوس شما را

گام 2 - اصول ارتباط موثر:

اصول ارتباط موثر:

1)اصل هم سطح شدن با دیگران:

یعنی در برابر برقراری ارتباط،القاب و عنواین باید کنار گذاشته شده و طوری سخن گفته شود که طرف مقابل ارتباط بتواند بشنود و بفهمد.به فرموده مولوی شاعر بزرگ ایران:

چون که با کودک سر و کارت فتاد

                                                            پس زبان کودکی باید گشاد

گام 3 - اصول مهم و موثر در ارتباط:

اصول مهم و موثر در ارتباط:

اصل محبت:

جوهر یک ارتباط سالم و درست میان دو نفر،محبت کردن،دوست داشتن و مبادله و عطوفت بین آن هاست.محبت کردن یک تقویت مثبت است.

الف)ویژگی های کودکی که از محبت محروم بوده است:

1-احساس ناامنی و عدم آرامش می کند.

2-احساس مسئولیت نمی کند.

3-از زنده بودن و زندگی کردن لذت نمی برد.

4-اعتماد به نفس در او ضعیف است.

5-رابطه او با دیگران سرد و خشک است.

6-به قوانین و مقررات و اصول اخلاقی کمتر مقید است.

7-حالت بدبینی در او وجود دارد.

ب)ویژگی های کودکی که بیش از حد از محبت برخوردار بوده است:

1-قدرت سازگاری در او ضعیف است.

2-احساس مسئولیت نمی کند.

3-رشد شخصیتی در او متزلزل است.

4-فردی وابسته و متکی به دیگران است.

5-شخصی از خود راضی و خود پسند است.

6-در تصمیم گیری ضعیف است.

7-در دنیای خیالی و غیر واقعی به سر می برد.

ج)ویژگی های کودکی که به قدر کافی از محبت بهرمند بوده است:

1-قدرت سازگاری خوبی دارد.

2-احساس امنیت روانی و آرامش می کند.

3-بانشاط و روحیه است و از زندگی کردن لذت می برد.

4-اعتماد به نفس در او قوی است.

5-فردی واقع بین است.

6-به دیگران اعتماد می کند و تمایل به همکاری با دیگران دارد.

7-از استقلال اندیشه برخوردار استو به کسی متکی نیست.

8-مبتکر،خلاق و نوآور و کنجکاو است.