گام 1 -

برای ایجاد ارتباط مابین پنل و گوشی از یک سوکت که دارای چهار سیم هست استفاده می شود.

این سوکت دارای چهار سیم هست که بااستفاده از کابل ۲ زوجه ۰.۶ و یا ۰.۴ ارتباط لازم بین پنل و گوشی را ایجاد می کند.

مانیتور خود توسط برق ۲۲۰ شهری تغذیه می شود

سیم زرد به عنوان مثبت و سیم آبی بعنوان منفی، ۱۲ ولت برق پنل را تامین میکنند

سیم قرمز بعنوان سیم صدا و سیم سفید هم به عنوان سیم تصویر استفاده میشود

 

گام 2 - سیم کشی

سیم کشی

ارتباط صوتی و تصویری

در ابتدای کار مانیتور را به پنل وصل مینماییم

برای اینکار سوکت ها بر اساس رنگشان و  توسط یک کابل دو زوج بهم وصل مینماییم

باید دقت شود هر رنگی که در سوکت نمایشگر وصل شده همان رنگ باید در سوکت پنل بسته شود

یعنی سیم منفی به منفی(آبی) ، مثبت به مثبت (زرد)و …

وهمچنین سوکت نمایشگر را در جا سوکتی اولی که در پشت نمایشگر تعبیه شده و سوکت پنل را به جاسوکتی طبقه مربوطه که در پشت پنل تعبه شده وصل مینماییم

الان با وصل کردن دوشاخه مانیتور به پریز برق شهری ارتباط صوتی و تصویری برقرار می شود