گام 1 - پرورش آویشن لیمویی

 پرورش آویشن لیمویی

نحوه ی پرورش آویشن لیمویی:
آویشن لیمویی را در محیط آفتابی ولی در عین حال سایه دار بکارید،بعبارت دیگر آفتاب نباید مستقیما به این گیاه بتابد. آویشن ها را به فاصله ی 25 سانتی متر از هم بکارید. می توانید آویشن را از طریق بذر یا نهال پرورش دهید.

 پرورش آویشن لیمویی

اطمینان حاصل کنید که خاک گیاه مناسب است. به خاک مقداری کود و مواد مغذی اضافه کنید تا خاک غنی و مناسبی برای کشت این گیاه داشته باشید.

 پرورش آویشن لیمویی

آویشن لیمویی به آب کافی در روز های گرم سال نیاز دارد. در صورت عدم آبیاری کافی ،گیاه از قسمت مرکز شروع به خشک شدن می کند. ریشه های این گیاه تا عمق 20 سانتی متری خاک رشد می کند، اما این گیاه ساقه ی اصلی و نیرومند ندارد. بنابراین برای رشد و بزرگ شدن به شدت به رطوبت نیاز دارد.

 پرورش آویشن لیمویی

علف های هرز اطراف این گیاه را هرس کنید و سعی کنید محیطی بدون علف های هرز برای این گیاه فراهم نمایید.