گام 1 - نقاشی آناناس

نقاشی آناناس

نقاشی آناناس

برای شروع ابتدا یک برگ کاغذ و یک مداد آماده کنید.

 

نقاشی آناناس

یک بیضی (بیضی شبیه تخم مرغ) رسم کنید که قسمت بالایی این بیضی کم عرض تر از قسمت پایینی باشد.

 

نقاشی آناناس

خطوط و شکل  برگ مانندی را همانند شکل در قسمت بالایی بیضی و چسبیده به آن رسم کنید.

 

نقاشی آناناس

منحنی های برگ مانند دیگری را به قسمت داخلی برگ رسم شده اضافه کنید.

 

نقاشی آناناس

خطوط مورب و کمی منحنی از سمت چپ به راست همانند شکل داخل بیضی رسم نمایید.

 

نقاشی آناناس

خطوط مورب منحنی از سمت راست به چپ همانند شکل رسم کنید که این خطوط از روی خطوط مورب قبلی عبور می کند و لوزی های کوچکی ایجاد می شود.

 

نقاشی آناناس

نقاط کوچکی را به داخل هر لوزی اضافه کنید تا شبیه آناناس واقعی شود.

 

نقاشی آناناس

در صورت دلخواه زمینه ای نیز برای آناناس نقاشی کنید که در این تصویر زمینه به شکل چمن کشیده شده است.

آناناس را با رنگ زرد و برگ ها را با رنگ سبز رنگ آمیزی کنید.