گام 1 - برش دادن و آب گیری

برش دادن و آب گیری

اگر شما میخواهید از پوست میوه (مرکبات) در آشپزی استفاده کنید می توانید پوست آن را به رنده کشیده و پوره آن را نگهدارید. هنگام استفاده از رنده مواظب انگشتان خود باشید.

برش دادن و آب گیری

میوه ها را از وسط برش دهید و هسته ی آنها را جدا کنید.

برش دادن و آب گیری

میوه را روی تخته برش قرار دهید و آن را به چهار قسمت مساوی تقسیم کنید اگر میوه شما بزرگتر بود می توانید آن را به شش قسمت تقسیم کنید.

برش دادن و آب گیری

از یک چاقوی تیز برای برش موازی پوست تکه های میوه استفاده کنید چاقو را در زاویه ی 45 درجه بگیرید و حرکت دهید و پوست همه تکه ها را جدا کنید.

برش دادن و آب گیری

آب میوه را به داخل یک کاسه یا  بطور مستقیم داخل غذای خود بریزید؛ بطوریکه تکه های میوه را در دست گرفته و بصورت عمودی از بالا و پایین فشار دهید تا آب آن کاملا گرفته شود.

آب مرکبات شما آماده است.

برش دادن و آب گیری

پوست میوه را در صورت رنده نکردن می توانید خشک کرده و در هنگام نیاز استفاده کنید.