گام 1 - جدا کردن پوست زنجبیل

 جدا کردن پوست زنجبیل

زنجبیل را روی یک سطح صاف (مانند تخته برش) قرار دهید از یک چاقوی تیز برای بریدن لبه های آن استفاده کنید. هنگام برش مواظب انگشتان خود باشید.

 جدا کردن پوست زنجبیل

 سپس با استفاده از یک پوست کن یا چاقوی تیز پوست  زنجبیل را جدا کنید.

پوست ها را بیرون بریزید.

 جدا کردن پوست زنجبیل

با استفاده از یک رنده زنجبیل را خرد کنید. اگر استفاده از رنده برایتان سخت است می توانید با چاقو اینکار را انجام دهید.

گام 2 - آب لیمو را بگیرید

آب لیمو را بگیرید

 یک لیمو تهیه کرده آنرا به خوبی زیر آب سرد بشویید سپس  لیمو را روی تخته برش قرار دهید و با یک چاقوی تیز آن را از وسط برش دهید.

گام 3 - ترکیب مواد

 ترکیب مواد

دمای آب را به دمای اتاق برسانید. همچنین می توانید با دست دمای آب را تشخیص دهید.