گام 1 - رسم گربه تمام قد

رسم گربه تمام قد

ابتدا مانند تصویر اسکلت و بدن اصلی گربه را رسم می کنیم.

رسم گربه تمام قد

جزییات بیشتری برای سر گربه به صورتی که نشان داده شده است اضافه می کنیم.

رسم گربه تمام قد

چشم ، دماغ و گردن گربه را رسم می کنیم.

رسم گربه تمام قد

اسکلت پاهای گربه را رسم می کنیم.

رسم گربه تمام قد

کل بدن را بر اساس اسکلت ها مجددا رسم می کنیم.

رسم گربه تمام قد

خطوط اضافی را با پاک کن ، پاک می کنیم و فقط خطوط شکل مانند تصویر را نگه می داریم.

گام 2 - رنگ آمیزی گربه تمام قد

رنگ آمیزی گربه تمام قد

گربه را مانند آنچه در تصویر مشاهده می کنید رنگ آمیزی نمایید.