گام 1 - مدیریت سرورهای لینوکس

رای جلوگیری از تایپ هر بار آی پی یا نام سرور می توانید یک فایل به نام ایجاد کنید خوشه en / و غیره که در آن ما می توانیم یک پایگاه داده با سرویس دهنده که در آن شما می خواهم برای اتصال ایجاد کنید

servidores_web = sweb3 sweb2 sweb1

servidores_dnS = sdns3 sdns2 sdns1

خوشهS = servidores_web servidores_dns

به طوری که ما می تواند فرار کنی (دور بشی)

# Cssh servidores_web – ما می خواهیم اتصال به تمام سرور هایی که servidores_web برچسب

# servidores_dns Cssh – ما می خواهیم اتصال به تمام سرور هایی که servidores_dns برچسب

# Cssh خوشه – ما به تمام سرورهای متصل

من امیدوارم که شما می خواهم

با احترام