ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

2 × 5 =

بستن
بستن

چگونه نمایشگاه در ایران شروع بکار کرد؟

چگونه نمایشگاه در ایران شروع بکار کرد؟

نمایشگاه چیست و چگونه در ایران شروع بکار کرد:

تاریخچه مختصری از برگزاری نمایشگاه در ایران و در گذشتهای بسیار دور، همانند دیگر کشورهای دنیا، برپایی بازارهـای مکـاره بر سر راه مسیرهای تردد کاروانهای تجاری و تشکیل بازارچه های محلی جهت تبـادل کـالا و خدمات متداول بوده است ولی هیچ کدام از آنها شکل نمایشگاههای امروزی را نداشته اند.

مطالب مرتبط


گام 1 - نمایشگاه چیست

نمایشگاه چیست

Fair , Exhibition , Exposition

با توجه به تركيب دو كلمه نمايش و گاه ، از آن محلـي بـراي نمـايش و عرضـه كالاهـا استنباط ميشود ليكن با توسعه و گسترش تجارت و روشهـاي مختلـف داد و سـتد، امـروزه نمايشگاه مفهوم مكاني براي عرضه و نمايش آخرين دستاوردهاي صنعتي، توليدي و خدماتي، محلـي براي تبادل ديدگاههـاي تجاري و صنعتي و محلي بـراي گفتگـو و مـذاكرات رو در رو (face to face) كه امروزه يكي از مؤثرترين روشهاي بازاريابي محسوب ميشود، پيدا كـرده است. ريشه كلمه fair از كلمه feira به معني تعطيلات و بازار مكاره است و كلمه feira نيز از كلمه لاتين feriae و به معني فستيوال مذهبي استنباط شده است. طي قرون دوازدهم كه اهميت نشستهاي تجاري افزايش يافت برگزاري fair ها در جوار كليساها رواج يافت به گونهاي كه به مرور فستيوالهاي مذهبي و بازارهاي مكاره با يكـديگر در آميختند. كلمه exhibition از كلمه لاتين exposito به معنـاي نمـايش و نشـان دادن كـالا اقتباس شده و از اوايل سال 1649 مطرح شدند. امروزه در زبان محاورهاي گاهاً از دو كلمه fair و exhibition يك معنا برداشت و بكار برده ميشود اما همانطور كه از روند شكلگيري نمايشگاهها برداشت ميگـردد مفـاهيم آنـان نسبت به يكديگر متفاوت است. تفاوتهاي fair با exhibition در نحوه اجراي آنهاست، exhibition ها در ابتـدا معمـولاً رويدادهاي يكباره بودند و چرخه تكرار شوندهاي نداشتند اما fair ها بـا وجـود اينكـه در يـك دوره زماني معين ولي كوتاه برگزار ميشدند، در برخي مواقع نيز تا ماهها ادامه مييافتند.

 

blank

 

Exhibition ها در مكانهاي ثابت و ويژهاي برگزار ميشدند كه مخصـوص آنهـا سـاخته شده بودند و همانطور كه اشاره شد برگزاري نمايشگاه سال 1851 مصادف با تحـولات عظـيم در بنا نهادن مكانهاي نمايشگاهي شد ، امـا fair هـا در محلهـا و مكانهـايي كـه از امكانـات و تاسيسات خاصي هم برخوردار نبودند برپا ميشدند. هر چند كه fair ها به طور منظم برگزار ميشدند امـا رويـدادهاي سـازماندهي شـدهاي نبودند و معمولاً مقامـات شـهري و محلـي اجـراي آن را بعهـده مـيگرفتنـد در صـورتي كـه exhibition ها رويدادهاي به شدت سازماندهي شـده بودنـد و اجـراي آنهـا توسـط دوايـر و كميته و ستادهاي مخصوص به اين كار انجام ميشد. در fair ها كالاها به قصد فـروش عرضـه مـيگرديـد ولـي در exhibition هـا فـروش كالاهاي به نمايش گذاشته شده معمولاً مرسوم نبود و صرفاً ماهيت تجاري و نمايش كـالا بـه منظور رشد فروش در آينده متصور بوده است. نقشي كه امروزه اكثر نمايشگاهها ايفا ميكنند. با توجه به مفاهيم فوق، به اين مفهوم مي رسيم كه نمايشگاه يك رويداد مهـم اقتصـادي است كه در يك زمان و مكان معين، يك گروه كالايي و يا گروههاي مختلف كالايي گـرد هـم آمده و آخرين تكنولوژي خود را در معرض ديد بازديدكنندگان و ديگر مشاركتكنندگان قـرار مي دهند و در طي مدت برپايي آن اطلاعات و دانش خود را با يكديگر تبـادل نمـوده و باعـث ايجاد فرصتهاي جديد شغلي، افزايش سطح توليد و فروش و ايجاد زمينههـاي نـوين در امـر تجارت و صنعت ميگردند. هرچند در دنياي امروز و با وجود تكنولوژي پيشرفته تبادل اطلاعات، از قبيل شبكههـاي معرفي و فروش كالا، اينترنت، تبليغات مختلف و . . . نسبت به عرضه و معرفـي كـالا و حتـي فروش آنان اقدام ميشود ليكن عليرغم وجود تمام اين ابزارها صنعت نمايشـگاهي نـه تنهـا از رونق نيافته است بلكه روز به روز توسعه يافته و در حال رشد و گسترش است و همواره سطحبرگـزاري نمايشـگاههـا كـه يكـي از پارامترهـاي تشـخيص رانـدمان و عملكـرد فعاليـتهـاي نمايشگاهي است افزايش مييابد.

گام 2 - نمایشگاهها در ایران

نمایشگاهها در ایران

اولين اقدام نمايشگاهي صورت گرفته توسط ايرانيان، حضـور تعدادي از بازرگانان در سال 1230 هجري قمري (1851 ميلادي) در زمان ميـرزا تقـي خـان امير كبير در نمايشگاه كريستال پالاس لندن بـوده اسـت و از اولـين اقـدام تخصصـي برپـايي نمايشگاه بين المللي در كشور مي توان به نمايشگاهي از توليدات صنعتي كشور ايتاليا در سال 1337 در تهران اشاره نمود.

پس از آن وزارت امور اقتصاد و دارايي در سال 1347 بـه منظـور برپـايي نمايشـگاههاي صنعتي، شركت سهامي نمايشگاههاي بين المللي ايران را در محل فعلي خود تاسيس نمـود. و از سال 1352 به بعد همه ساله در فصول شهريور و مهر ماه اقدام به برپايي نمايشگاههاي بين المللي بازرگاني تهران نمود. (شركت سهامي نمايشگاههاي بين المللي ايران از سـال 1353 از وزارت امور اقتصاد و دارايي جدا و به وزارت بازرگاني ملحق گرديد) بعدها و با توجه بـه تغييـر شيوههاي برگزاري نمايشگاهها، نمايشگاه بين المللي بازرگاني تهران پس از برگزاري بيسـت و ششمين دوره خود در سال 1379 جاي خود را به نمايشگاههاي تخصصي داد و از آن سال تـا به امروز نمايشگاههاي تخصصي متعددي با عناوين خاص خود در حال برگزاري هستند.

اطلاعات مطلب

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب