گام 1 - ایجاد متون چند ستونی

ایجاد متون چند ستونی

قدم  اول برای ایجاد متون چند ستونی

برای این کار ابتدا متن مورد نظر را انتخاب میکنیم بعد از قسمت Layout از گروه Page Setup روی گزینه Columns کلیک کرده.

زیر مجموعه ای باز می شود که از آن جا می توان متون را ستون بندی کرد.

یا از تنظیمات  More Columns  انتخاب میکنیم.

ایجاد متون چند ستونی

بعد از کلیک روی گزینه Columns More پنجره ای ظاهر می شود.

که در آن گزینه Presets شامل پنج ستون بندی پیش فرض است.

که بر حسب نیازمان انتخاب میکنیم دکمه Ok را کلیک میکنیم.

 

ایجاد متون چند ستونی

بعد در آن صفحه گزینه Number of columns برای تعیین کردن تعداد ستون به کار می رود.

مثلا ما میخواهیم متن مان چهار ستونی باشد عدد ۴را انتخاب میکنیم.

همان طور که در تصویر میبینید متن مان به 4 ستون تقسیم شده است.

ایجاد متون چند ستونی

گزینه Right-to-left در متون چند ستونی به طور پیش فرض عمل تایپ از ستون سمت چپ شروع می شود.

و اگر بخواهیم عمل تایپ از ستون سمت راست شروع شود این گزینه را انتخاب میکنیم.

ایجاد متون چند ستونی

در همان صفحه گزینه Line Between می توان بین ستون ها خط عمودی درج کرد.

اگر علامت تیک آن را بزنیم بین ستون ها خط عمودی درج می شود.

گام 2 - تنظیم پهنای ستون ها و فاصله بین آنها

تنظیم پهنای ستون ها و فاصله بین آنها

تنظیم پهنای ستون ها و فاصله بین آنها

با انتخاب گزینه Equal Column Width تنظیمات پهنا و فاصله ستون ها بطور یکسان برای تمام ستون ها اعمال می شود.

اگر آن را انتخاب نکنیم برای هر ستون بطور جداگانه تنظیمات پهنا و فاصله انجام می شود.