گام 1 - آدرس دهی مطلق

آدرس دهی مطلق

برای آدرس دهی مطلق از فرمول شماره سطر $ نام ستون$ ! نام شیت = استفاده میکنیم.

آدر س دهی مطلق را می توان در شیت دیگر هم نوشت. 

 

آدرس دهی مطلق

همان طور که در تصویر میبینید در ستون B و سطر 4 هر چی نوشتیم در Cell که آدرس دادیم.

در آنجا هم نوشته می شود و متن داخل  Cell اصلی همان ستون B تغییر بدهیم Cell آدرس داده شده هم تغییر میکند.

گام 2 - آدر دهی نسبی

آدر دهی نسبی

در آدرس دهی نسبی از فرمول  شماره سطر$ نام ستون$ = استفاده میکنیم.

و فقط در همان شیت می توان آدرس دهی کرد.