ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

10 − 9 =

بستن
بستن

نادیده گرفتن امنیت برای شما هزینه خواهد داشت

نادیده گرفتن امنیت برای شما هزینه خواهد داشت

نقض داد هها هرساله میلیو نها دلار زیان در قالب تجس سهای قانونی، جریم ههای
کنترلی و هزین ههای جبرانی برای شرک تها به بار م یآورد، اما سنجش بزر گترین
هزینه ناشیا ز نادیده گرفتن امنیت ممکن است بسیار دشوارتر باشد. علامت تجاری
Brand( (، بستری است که اکثر شرک تهای عمده تجاری بر آن استوار هستند. شاید
از دست دادن مالکیت علامت تجاری کها ز اقدامات امنیتی سه لانگارانه ناشی م یشود،
بزر گترین خطر ممکن باشد.
مدیران اجرایی که امنیت را نادیده م یگیرند نه تنها علامت تجاری و شهرت خوب
شرکت خود را به خطر م یاندازند، بلکه فرصت جدا ساختن خود راا ز بقیه گروه از
دست م یدهند.
البته م یتوان خسار تهای فراوان ناشیا ز نقض داد هها را تعیین کرد. آمار صنعتی نشان
م یدهد که نقض داد هها در سال ۲۰۱۰ حدود ۲/ ۷ میلیون دلار بها زای هر رویداد یا
۲۱۴ دلار به ازای هر داد های که در معرض خطر قرار م یگیرد ب هطور میانگین برای
سازما نها هزینه دارد. این آمار، تخمی نهای مربوط به موارد زیر را نیز شامل شده است:
•ا ز دست دادن بازار مشتریان به دلیل نوسانات غیرعادی
• تجس سهای قانونی
• هزین ههای ناشیا ز اصلاح مواردی که با قوانین مطابقت ندارند و جریم ههای کنترلی
• مطلع ساختن قربانیان نقض و مقامات دولتی
رسوایی کامل زمانی روی م یدهد که این پول خرج شده است. بازرسی جدیدی که بعد
از بروز نقض صورت م یگیرد شرکت شما را وادار م یکند تا برای اجرای برنامه امنیتی
هزینه کنید کها ز ابتدا باید اجرا م یکردید. پس چرا این پول راا ز ابتدا خرج نکنید و از
همه هزین ههای ناشیا ز نقض اجتناب نکنید؟ درحال یکه را هحل معجز هآمیزی وجود
ندارد، م یتوانید حفر ههای امنیتی را با درک خطرات مهم کاهش دهید.

مطالب مرتبط


گام 1 - نمون ههایی از شدیدترین حمل هها نقض بزرگ امنیتی شرکت سونی.

نقض داد ههای شرکت سونی باید درس آموزند های برای همه باشد تا
بدانیم در صورت از دست رفتن داد هها چه خساراتی ممکن است به بار
آید. طبق گزارش، بیش از 100 میلیون حساب کاربر سونی در معرض خطر
قرار گرفت که بیش از 170 میلیون دلار برای این شرکت هزینه داشت.
شرکت سونی از ابتدا با استفاده از بهترین اقدامات امنیتی یا ارتباطاتی
به این بحران واکنش نشان نداد.

هیئت مدیره شرکت سونی مسئله مدیریت خطر را نادیده گرفت. این امکان
وجود داشت که اثرات بسیاری از مشکلات گزارش شده به آسانی کاهش
یابند و در وهله اول از بروز این نقض بزرگ جلوگیری شود. درحال یکه
ممکن است هر شرکتی یک مشکل امنیتی داشته باشد، شرکتی که بهترین
اقدامات اساسی مدیریت خطر را دنبال نکرده باشد آسا نتر در دام خواهد
افتاد و از ضربه پایدارتر و عمی قتری رنج خواهد برد.

شرکت سونی بهترین اقدامات مؤثر ارتباط بحران را دنبال نکرد تا اوضاع
از این هم بدتر شود. شاید آنچه مشتریان سونی را بیش از همه عصبانی
کرد این بود که شرکت پس از آگاه شدن از بروز مشکل با یک هفته تأخیر
یا بیشتر به مشتریان اطلا عرسانی کرد.
از آنجا که نقض داد هها م یتواند برای همه اتفاق بیفتد باید از خود بپرسید
چه اقداماتی را انجام م یدهید تا مطمئن شوید که شرکت شما مرتکب
اشتباهات مشابهی نخواهد شد؟
م یتوانید در وبلاگ ما به نام امنیت بهینه Optimal Security درباره نقض
امنیتی شرکت سونی و آنچه باید انجام م یشد مطالب بیشتری بخوانید.

اطلاعات مطلب

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب