گام 1 - نشانه های مدیریت صحیح غرفه

نشانه های مدیریت صحیح غرفه

چنانچه نشانه های زیر را در یک غرفه مشاهده نمودید، مدیریت صحیح و قابل قبولی بر آن غرفه حاکم بوده است:

1-نظافت غرفه در تمام مدت کار نمایشگاه بطور کامل رعایت میشود.

2-کالاهای نمایشی بطور صحیح و سالم تا پایان نمایشگاه نگهداری میشود

3-کلیه تسهیلات فنی در غرفه و ساعات کار بطور کامل رعایت میشود.

4-جو و فضای غرفه در طول برگزاری نمایشگاه، کاملاً دوستانه و توأم با آرامش است

5-مدیر در تمام طول نمایشگاه از وضعیت کارکنان غرفه مطلع است.

6-مذاکرات کارکنان غرفه با بازدیدکنندگان همواره یادداشت شده است و در فرصتهای مناسب موردبررسی و تحلیل قرار گرفته می شود.

نشانه های مدیریت صحیح غرفه

وظایف مدیر غرفه:

مدیریت غرفه مسئولیت اداره غرفه (از نظر بازدیدکنندگان و نیز کارکنان غرفه) را برعهده دارد. بطور کلی وظایف مدیر غرفه به شرح زیر است:

1-قبول مسئولیت غرفه قبل از شروع نمایشگاه
2- تعیین وظایف کارکنان و واگذاری مسئولیتهای کارکنان غرفه در مباحثات و مذاکرات با مشتریان غرفه

3-انتقال اطلاعات و اخبار مهم غرفه به مدیریت اداره مرکزی

4-نظارت بر روند امور برگزاری نمایشگاه

5-نظارت بر مطابق بودن غرفه با مشخصات نقشه

6-راهنمایی و توجیه کارکنان غرفه (یکروز قبل از شروع نمایشگاه)

نشانه های مدیریت صحیح غرفه

خصوصیات یک مدیر غرفه:

مدیر غرفه باید دارای مشخصات ذیل باشد:

1-تجربه برگزاری و اداره غرفه در نمایشگاههای مختلف

2-قابلیت و قدرت تصمیم گیری

3-واجد بودن خصوصیات مدیریت و رهبری

4-استعداد سازماندهی

5-حس مسئولیت پذیری

6-ظاهری آراسته

7-داشتن اعتماد به نفس 

8-قدرت خلاقیت و ابتکار 

9-داشتن توان و آمادگی رهبری و اداره مذاکرات و مباحثات

10-اطلاعات کافی در زمینه های تجاری و فنی

11حافظه قوی در خصوص شناسایی افراد

نشانه های مدیریت صحیح غرفه

اداره کنندگان غرفه:

اداره کنندگان غرفه ها، یکی از مهمترین عامل نیل به موفقیت برای رسیدن به هدفهای مشارکت در نمایشگاهها هستند. افرادی که در اداره غرفه دخالت و همکاری دارند، عبارتند از:

1-(نماینده شرکت )عضو هیأت مدیره، مدیرعامل و…

2- مدیر غرفه (مسئولیت رهبری کارکنان غرفه را دارد)

3- کارکنان فنی

4مسئول فروش (فعالیتهای مربتط با فروش، ارسال کالا و عقد قراردادهای تجاری را برعهده دارد.) 

5- کارشناس صادرات و تجارت بین 5 المللی

6- مترجم

7 – کارشناس مطبوعاتی

8- کارشناس روابط عمومی 

9- خدمه (برای پذیرایی، نظافت و نگهبانی از غرفه)