ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

10 − 9 =

بستن
بستن

طریقه درست کردن بالاتنه

طریقه درست کردن بالاتنه

اول نوار را با یک به کمر بسته تا گودی ان کاملا معلوم شود بلندی جلو از گردن

تا زیر نوار کارور جلو از چین خوردگی یک دست تا چین خوردگی دست دیگر

بلندی پشت از برجستگی ها پشت تا زیر نوار کارور پشت از چین خوردگی یک دست

تا چین خوردگی دست دیگر فاصله دو سینه از برجستگی سینه و سینه ی دیگر

بلندی سینه از گودی گردن تا نوک سینه سرشانه از ایستادگی گردن تا افتادگی استین

از همان پا تا ارنج و تا مچ را یاداشت می کنیم دور بازو و زیر ارنج و دور مچ را طوری اندازه می گیریم

که ۴ انگشت زیر متر قرار گرفته باشد اندازه کنفورماسیونرا طوری اندازه می گیریم

از  زیرنوار در طرف پهلو به طوری که از پشت گردن گذشته در طرف دیگر خط پهلو زیرنوار اندازه را

یاداشت می کنیم دور سینه را طوری اندازه می گیریم که از نوک سینه گذشته

تا وسط پشت را یاداشت می کنیم برای دور گردن متر را از یک طرف در گودی گردن قرار داده

در طرف دیگر متر را مقابل دیگر متر گذاشته اندازه را می نویسیم دور حلقه آستین را طوری اندازه می گیریم

که ۴ انگشت زیر متر قرار بگیرد برای اندازه ی باسن بزرگ متر را به طوری که از برجستگی پشت گذشته

اندازه را می نویسیم قد دامن را از زیر نوار ۲ سانتی تا زیر را زانو اندازه را یاداشت می کنیم.

 

۱-کادر بالا تنه : خط a و b را که ½ باسن بزرگ بعلاوه ۵ سانت میباشد رسم میکنیم

از دو نقطه ی c و d بلندی باسن بزرگ را که به فرض ۲۲ سانت است اندازه زده

تا ۳ و ۸ پس خط   s تا d خط کمر است از خط کمر ۹ سانتی پایین امده

تا  e  و f که می شود خط باسن کوچک بعد از خط کمر نقطه d به اندازه بلندی جلو اندازه زده

تا ۴ و خط f d را که به اندازه ½ هلالی می کشیم بطوریکه ۱/۵ سانت از نقطه dصاف کشیده شود بقیه هلالی می شود .

مطالب مرتبط


طریقه درست کردن بالاتنه و بدست اوردن زیر حلقه آستین و ساسونها 1 - کشیدن خط سرشانه

کشیدن خط سرشانه

برای کشیدن خط سرشانه از نقطه d به اندازه 1/5 سانتی متر بالا رفته تا نقطه c و خطی مستقیم به موازات خط وسط جلو می کشیم

و از نقطه e طول سینه را بر روی این خط اندازه می زنیم تا نقطه b پس خط سینه از نقطه d شروع شده .

برای خط کشیدن خط کارور :

 

در قسمت پشت از خط کمر نقطه k بلندی پشت را اندازه زده تا e و خط e-f را نصف کرده

تا نقطه fبدست اید و خط fوc و خط کارور می باشد بموازات خط سینه می کشیم

برای درست کردن حلقه پشت گردن از نقطه ½ نصف گردن بعلاوه 1/5 سانتی متری اندازه زده

تا نقطه e و از نقطه b e سانت بالا رفته تا نقطه e و حلقه پشت گردن را می کشیم.

روی خط کارور ½ کارور پشت را اندازه زده تا نقطه aاز c به اندازه خط e -e بعلاوه 2 سانت بالا رفته

تا e و و ازgخط کوچکی عمود به e-g می کشیم و از نقطه e از نیم الی 1/5 سانت اندازه می زنیم

تا نقطه e و از f به gوصل نموده خط سرشانه پشت بدست میاید.

برای پیدا کردن خط پهلوها :

روی خط باسن بزرگ ازنقطه یf تا نقطه ی  c ¼ تمام باسن بزرگ بعلاوه یک سانت اندازه زده

و روی خط سینه از نقطه a تا نقطه e ¼ تمام سینه بعلاوه یکسانت اندازه می زنیم

تا از نقطه a تا نقطه e وصل نموده و خط روی جلو بدست میاید

در قسمت پشت a ¼ تمام باسن بزرگ منهای یکسانت می باشد

و در خط سینه d ¼ سینه منهای یک سانت می باشد

از نقطه dبه نقطه c وصل نموده خط پهلوی پشت بدست میاید.

طریقه درست کردن بالاتنه و بدست اوردن زیر حلقه آستین و ساسونها 2 - طریقه بدست اوردن زیر حلقه استین و ساسون ها :

طریقه بدست اوردن زیر حلقه استین و ساسون ها :

اول ساسون های پشت و جلو را می کشیم بدین طریق :

در پشت و در خط کمر از نقطه a الی 2 سانت اندازه می گیریم

تا نقطه خط گردن را مستقیم می زنیم وصل می کنیم

و در پهلو از 2 خط کارور اندازه زده  تا نقطه d مستقیم به نقطه f وصل می شود

و در باسن به طور هلالی می کشیم فاصله خط k و h نصف می کنیم

و نقطه e حال از e خطی مستقیم به بالا و پایین کشیده و یک ساسون c سانتی متر می گیریم

که می شود دو نقطه d .eطول این ساسون را از باسن f سانتی متر می کشیم بالاتر و از کارور 4 سانتی پایین می کشیم

و برای ساسون سرشانه اندازه سرشانه را نصف کرده و از نقطه e اندازه زده تا نقطه h و از h وصل می کنیم

و نصف دیگر را از نقطه a اندازه می زنیم تا نقطه e و f عرض ساسون  وطول ان f سانتی می باشد .

طریقه بدست اوردن زیر حلقه استین و ساسون ها  در قسمت جلو :

در سرشانه خط f و g را نصف کرده تا نقطه f و از نقطه f  1/10  نصف سینه را اندازه زده

تا نقطه a واین دو نقطه g و f را به نقطه نوک سینه وصل می کنیم

بعد ساسون سرشانه را می بندیم دوباره اندازه سرشانه را با مداد خط aوf می کشیم

که می شود نقطه j و ½ کارور جلو را هم از l اندازه زده تا نقطه ی l روی خط کمر یک ساسون 3 سانتی گرفته میشود

که میشود دونقطه ی  hو j و طول این ساسون دربالا به نوک سینه در پایین 6 سانت بالاتر از باسن ختم میشود

و فاصله ی خط هشت را نصف کرده یک ساسون یک سانتی میگیریم

به طوری که در بالا به خط سینه ودر پایین به باسن کوچک ختم شود

طریقه ی کشیدن حلقه های جلو و پشت :

برای به دست اوردن زیر حلقه ها بلندی بالا تنه بالاتنه ی جلو وپشت را باهم جمع کرده

وتقسیم برجلو کرده بعد بعلاوه 2 میکنیم عدد به دست امده را از 7

و به بالا اندازه زده تا نقطه ی d و b این نقاط را به هم وصل میکنیم .

مثال :

اندازه ی بلندی از کمر تا زیر حلقه 40 -76 /4 -19 +2 -21

بلندی پشت +36 بلندی جلو

پس حلقه ی استین جلو قوس نقطه ی d و g وb میباشد و حلقه ی استین پشت قوس میشود .

اطلاعات مطلب

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب