الگوی سینه ی کوچکتر و بزگتر از حد معمول 1 -

 

گام دوم :

به اندازه ای که روی پاترون پنس گرفته اید از نقاط “52 53 54” بیرون امده

نقاط “56 57 58 59 60 01 ” به دست می اید.

نقاط “56 60” و “57 61” را با خط به یکدیگر وصل کنید . نقاط “58 59” را

به “نقطه 55” با خط وصل کنید.(شکل 5-7).

 

گام سوم :

بخش های عمودی “61 – 60 –   57 – 56 ” و افقی “59 – 58 – 55 ” را ببندید.

دقت کنید در صورت لزوم قطعات الگو را قیچی کنید سپس پنس ها را ببندید.

(شکل 6-7)

 

گام چهارم :

از سر سینه نقطه (ب) پنس های سینه و زیر سینه را مجددا اصلاح کنید .

همان طور که در شکل ملاحظه می کنید پهنای پنس ها کم شده است و

فضای کمتری برای سینه لازم است .(شکل 7-7)

الگوی سینه ی کوچکتر و بزگتر از حد معمول 2 - سینه ی بزگتر از حد معمول

 سینه ی بزگتر از حد معمول

 

گام اول :

علت:افرادی که سینه ی بزرگ و بیش از حد برجسته دارند.پاترون روی اندام این افراد

در قسمت سینه تنگ است و حلقه های آستین به طرف وسط جلو متمایل و کشیده

می شود و خط کمر در قسمت مرکزی جلو به سمت بالا کشیده می شود .

راه حل : روی بالا تنه از نقطه سرسینه پاترون به صورت افقی و عمودی (مطابق شکل)

قیچی کرده اندازه ای که بالا تنه گشاد شده یادداشت کنید .(شکل 9-7)

پنس سینه را ببندید و به سرشانه الگو منتقل کنید .

پنس سرشانه =51 – 50