الگوی سینه ی کوچکتر و بزگتر از حد معمول 1 -

 

گام دوم :

به اندازه ای که روی پاترون پنس گرفته اید از نقاط “52 53 54” بیرون امده

نقاط “56 57 58 59 60 01 ” به دست می اید.

نقاط “56 60” و “57 61” را با خط به یکدیگر وصل کنید . نقاط “58 59” را

به “نقطه 55” با خط وصل کنید.(شکل 5-7).

 

گام سوم :

بخش های عمودی “61 – 60 –   57 – 56 ” و افقی “59 – 58 – 55 ” را ببندید.

دقت کنید در صورت لزوم قطعات الگو را قیچی کنید سپس پنس ها را ببندید.

(شکل 6-7)

 

گام چهارم :

از سر سینه نقطه (ب) پنس های سینه و زیر سینه را مجددا اصلاح کنید .

همان طور که در شکل ملاحظه می کنید پهنای پنس ها کم شده است و

فضای کمتری برای سینه لازم است .(شکل 7-7)

الگوی سینه ی کوچکتر و بزگتر از حد معمول 2 - سینه ی بزگتر از حد معمول

 سینه ی بزگتر از حد معمول

 

گام اول :

علت:افرادی که سینه ی بزرگ و بیش از حد برجسته دارند.پاترون روی اندام این افراد

در قسمت سینه تنگ است و حلقه های آستین به طرف وسط جلو متمایل و کشیده

می شود و خط کمر در قسمت مرکزی جلو به سمت بالا کشیده می شود .

راه حل : روی بالا تنه از نقطه سرسینه پاترون به صورت افقی و عمودی (مطابق شکل)

قیچی کرده اندازه ای که بالا تنه گشاد شده یادداشت کنید .(شکل 9-7)

پنس سینه را ببندید و به سرشانه الگو منتقل کنید .

پنس سرشانه =51 – 50

 سینه ی بزگتر از حد معمول

 

گام دوم :

وسط پنس سرشانه “51 – 50 ” را مشخص کرده نقطه ی 52 به دست می اید.

وسط پنس زیر سینه “41 – 41 ” را مشخص کرده نقطه 53 به دست می اید.

از طرفین نقطه (ب) سر سینه خطی رسم کرده تا با خطوط مرکزی جلو و پهلو برخورد کند.

نقاط “53 – 52 ” و ” 55 – 54 ” را با خط کش به یکدیگر وصل کنید. از “نقطه 53”

از سمت پایین به بالا و “نقطه 55 ” به سمت خط پهلو قیچی کنید .(شکل 10-7 )

 سینه ی بزگتر از حد معمول

 

گام سوم :

خط مرکزی جلو “6 – 21 ” را موازی با لبهی کاغذ و کاملا روی خط مستقیم قرار دهید.

با توجه به اندازه ای که پاترون روی اندام قیچی شده تا میزان تنگی سینه برطرف شود

همان اندازه را بین نقاط “55 و 54 و 53 ” اضافه کنید .

خطوط مرکزی جلو “6 – 21 ” و پهلو ” 38 – 32 ” را اصلاح کنید (شکل 11- 7 )

 سینه ی بزگتر از حد معمول

 

گام چهارم :

طول و فاصله سینه را از نقاط “55 و 20 ” روی الگو کنترل کرده و نقطه (ب) سر سینه

را مشخص کنید.

خطوط پنس های سرشانه و زیر سینه را مجددا رسم کنید. همان طور که در شکل

ملاحظه می کنید پنس زیر سینه بزرگ تر می شود فضای بیشتری برای حجم سینه

به وجود می اید. پنس های سرشانه و زیر سینه را “تا ” کرده و خطوط لبه ی کمر و

سر شانه را مجددا زسم کنید (شکل 12- 7 )

 سینه ی بزگتر از حد معمول

 

گام پنجم :

در صورتی که مطابق شکل قبلی پهنای پنس زیر سینه زیاد باشد از پهنای پنس

زیر سینه “41 – 41” کم کرده یک پنس جدید روی خط کمر به وجود اورید .

روی خط کمر فاصله ی “41 – 38 ” را نصف کنید “نقطه 56” به دست می اید .

از “نقطه 56” به اندازه عرض “2 سانتی متر ” و “طول 15 سانتی متر ” خطی

با خط کش گونیا رسم کرده “نقطه 57” به دست می اید.

از طرفین “نقطه 56” به اندازه ای که پنس زیر سینه بزرگ شده بیرون امده

” نقاط 58 و 59 ” به دست می اید . (شکل 13-7)

توجه کنید : این الگوی رفع عیوب اندام را می توانید برای ویژه گی های دو اندام

با دو روش متفاوت اجرا کنید :

 

1-افرادی که به علت برآمدگی سینه خط کمر ( در قسمت خط مرکزی جلو ) به بالا

کشیده می شود اوازمان افقی (خط 55 – 54) به به منظور رفع عیوب اندام استفاده

می شود.

2-افرادی که سینه ی بسیار بزرگ و برامدگی دارند از ترکیب اوازمان های افقی

(خط 55 – 54 ) و عمودی (خط 53 – 52) به منظور رفع عیوب اندام استفاده می شود.

در این الگو گشادی و آزادی به پنس زیر سینه منتقل شده می توانید این آزادی

و گشادی را به پنس های سرشانه و پهلو منتقل کنید .