گام 1 - روشن کردن موتور لکوموتیو G

روشن کردن موتور لکوموتیو G

یک عدد کلید جهت به کار انداختن پمپ گازوئیل و به کار انداختن موتور

در اطاق موتورخانه قرار گرفته و بقیه فرمان های کنترل

در داخل اطاق راننده در نظر گرفته شده است . 

1 – تابلو راننده 

2 – تابلو کلید های تیغه ای و فیوز ها

3 – تابلو کلیدهای خودکار 

4 – تابلو کنترل موتور 

5 – دستگاه های کنترل بکار انداختن موتور (استارت) 

 

 

کلید بکار انداختن پمپ گازوئیل و به کار انداز موتور :

این کلید که در اطاق موتور خانه قرار گرفغته یک کلید 3 جانبه گردان بوده و جهت به کار انداختن پمپ گازوئیل و روشن کردن موتور به کار میرود .

بدین ترتیب که قبل از اقدام به روشن کردن موتور دیزل بایستی کلید 2 جانبه که در روی تابلوی راننده قرار گرفته بحالت راه انداز (استارت )  قرار داده و بعدا توسط کلید 3 جانبه در اطاق موتور خانه را در حالت بکار انداز پمپ گازوئیل قرار دهیم تا جریان گازوئیل در گلاس برگشت گازوئیل مشاهده گردد . 

بعد با گرفتن اهرم دستی تعیین مقدار سوخت ( که در جلوی موتور قرار دارد ) و قرار دادن کلید 3 جانبه در حالت بکار انداز موتور 0 حداکثر زمان قراردادن کلید 3 جانبه در حالت به کار انداز موتور نبایستی بیش از 20 ثانیه بطول انجامید ) موتور روشن خواهد شد .  

 

دستگاه های کنترل و بکار انداختن موتور :

اهرم دستی تعیین مقدار سوخت  –  این اهرم که درسمت چپ و جلوی موتور قرار گرفته با فرمانی که به محور بازوی انژکتور ها میدهد . 

گازوئیل را از طرق انژکتور ها در موقع روشن کردن موتور دیزل بلافاصله به سیلندر ها میفرستد . 

 

دکمه تنظیم حداقل میزان آب موتور :

دستگاه تنظیم حداقل آب موتور در بعضی مواقع که موتور دیزل روشن میشود عمل خواهد کرد . بخصوص موقعی که موتور سرد است یا وقتی که درب مخزن آب جهت آب گیری مخزن آب موتور باز شده است . همیشه بلافاصله پس از روشن کردن موتور بایستی دکمه تنظیم کنترل گردد و نباید فراموش کرد که این دکمه باید در مواقع در وضع عادی خود قرار گیرد .