دامن ساده و اندازه گیری بالاتنه با مانکن 1 - دامن ساده

دامن ساده

دامن ساده:

خط و f cمساویست با ½ باسن بزرگ بعلاوه یکسانت واین نقاط را را ببالاامتداد داده که می شود

نقاط k-e-a وخط کمر رامیکشیم وخط d هم بلندی باسن بزرگ میباشد .

برای اندازه گیری ساسون ها =تفاوت کمر وباسن را به دست می اوریم بدین طریق که ½ کمر فرض کنیم

33 سانت و خط e-d هم به عرض 47 سانت تفاوت این دو 14 سانت است که این مقدار تقسیم میشود به ساسون ها بدین طریق :

ساسون وسط پشت یک سانتی متر ساسون پشت 3 سانتی متر ساسون اولی جلو 2 سانتی متر ساسون دومی جلو 2 سانتی متر جمعا = 8 سانتی متر

14 -8=6 تفاوت پس این اندازه را به نسبت مساوی به پهلوها میدهیم

برای کشیدن ساسون ها –در پشت فاصله 2 ساسون پهلو و وسط پشت را نصف کرده

و ساسون 3 سانتی به طول 13 تا 15 سانت میگیری و در جلو هم از خط وسط جلو 9 سانت اندازه زده

اولین ساسون 2 سانتی را به طول 10 سانت میگیریم

و دومین ساسون را هم فاصله ساسون جلو و پهلو را نصف کرده و ساسون 2 سانتی میگیریم .

دامن ساده و اندازه گیری بالاتنه با مانکن 2 - اندازه گیری بالا تنه به ترتیب شماره مانکن :

اندازه گیری بالا تنه به ترتیب شماره مانکن :

شماره 1 :بلندی جلو

شماره 2: بلندی پشت

شماره 3:دور گردن

شماره 4:دور کمر

شماره 5:باسن بزرگ

شماره 6:دور سینه

شماره 7:خط سرشانه وپهلو

شماره 8:کارور پشت

شماره 9:کارور جلو