ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

10 − 9 =

بستن
بستن

تعبیر خواب کباب و کباب فروش

تعبیر خواب کباب و کباب فروش

تعبیر خواب کباب

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

کباب غذایی است مأکول و مطلوب و دوست داشتنی که در میان تمام اقوام و ملتها و کشورها متدوال است و در انواع مختلف تهیه و مصرف می شود.

تعبیر خواب کلی کباب

در خوابهای ما کباب رزق و روزی و اسباب و لوازم معیشت است.
  • در خواب دیدن کباب خیلی بهتر از دیدن گوشت خام است و بهتر این است که کباب نسوزد.
  • اگر کباب در خواب سوخته باشد، اثر نیک تعبیر از بین می رود.

تعبیر خواب خوردن گوشت کباب

 اگر در خواب کباب بخورید و ندانید از چه گوشتی تهیه شده، بهتر از این است که بدانید.

  • ندانستن، تعبیر خواب را کلی می کند و رزق و روزی تعبیر می شود.

تعبیر خواب خوردن گوشت کباب حیوانات مختلف

  1. خوردن کباب گوشت گوسفند مالی است که با رنج و زحمت به دست بیننده خواب می رسد.
  2. اگر در خواب ببینید کباب از گوشت گاو می خورید، روزی شما فراخ می شود. زندگتان وسعت می یابد.
  3. کباب مرغ مالی است که از یک زن به بیننده خواب می رسد.
  4. اگر در خواب ببینید جوجه کباب و یا کباب مرغ می خورید، از قبل یک زن بهره مند می شوید.
  5. چنانچه در خواب ببینید که بره را کباب کرده و می خورید، از مردی دانشمند و متفکر سود می برید؛ یا از مردی ثروتمند بهره مند می گردید و یا از یک موسسه اداری مالی به شما می رسد و نفعی عاید شما می گردد.
  6. اگر بیننده خواب ببیند ماهی را برای خوردن کباب می کند، به سفر می رود و از آن سفر سودی عایدش می شود.

تعبیر خواب کبابی شدن

اگر در خواب کبابی شده اید و کباب را می پزید که بفروشید، از جانب شما خیر و نیکی به مردم می رسد. دیگران از شما سود می برند و خشنود می شوند.

اگر در خواب کبابی یا کباب فروش را ببینید و بدانید که او فروشنده کباب است، با مردی گشاده دست و خیرخواه و نیکوکار آشنا می شوید که از جانب او سود می برید.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب