ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

17 − 10 =

بستن
بستن

تعبیر خواب چکمه

تعبیر خواب چکمه

تعبیر خواب چکمه

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

چکمه در خواب زن قدرتمند و مالداری است که می تواند شوهرش را در زندگی مشترک به پیروزیهای بزرگ برساند.
جمعی از معبران معتقدند که چکمه در خواب قدرت و هیبت مرد است و عاملی می باشد که قدرت و شوکت مرد را تاکید نموده و جلوه و نمایش می دهد.

تعبیر چکمه در خواب خانم ها

چکمه برای زن نیز شوهر و آبروست و اعتبار و ارزشی است که در خانه و خانواده و بین زنان دیگر دارد و چنانچه شاغل باشد، شغل و درآمد او نیز هست.

تعبیر خواب چکمه نو

چنانچه در خواب خود ببینید چکمه ای نو و واکس زده و براق و شکیل به پا دارید، با زنی آشنا می شوید که هم فهم و شعور دارد و هم ثروت و مکنت که می تواند شما را در زندگی خوشبخت کند.

تعبیر خواب چکمه فرسوده

اما اگر چکمه ای فرسوده و بی رنگ و رو به پا داشته باشید، تعبیر معکوس می شود. یعنی زنی سر راه شما قرار می گیرد که فاقد فهم و شعور کافی و ثروت و مکنت است. به زبان دیگر عاملی برای ایجاد تحول مطلوب نیست.

اختلاف بین همسران با خواب چکمه

اگر بیننده خواب همسر دارد و در رؤیای خویش ببیند چکمه را از پای بیرون می آورد، نشان آن است که بین او و همسرش اختلاف می افتد و احتمالا از یکدیگر جدا می شوند.
  • همین تعبیر هست اگر در خواب ببیند چکمه را لنگه به لنگه پوشیده و یا یک پای او فاقد چکمه است.

تعبیر خواب گرفتن چکمه 

اگر در خواب ببینید که کسی به شما چکمه ای می دهد و یا در پوشیدن چکمه به شما کمک می کند، نشان آن است که شخصی به شما یاری می دهد و کمکتان می کند تا موفق و پیروز شوید.

تعبیر خواب چکمه خاک آلود

اگر ببینید چکمه ای خاک آلود به پا دارید، خوابتان می گوید در کاری موفق نمی شوید و در نتیجه خستگی به تنتان می ماند؛ معهذا به آسودگی می رسید.

تعبیر خواب چکمه در خواب زن شوهردار

اگر زن شوهرداری در خواب خود ببیند که چکمه خوبی به پا دارد که آن را می پسندد و خوشش می آید، نشان آن است که شوهرش ترقی می کند.
اگر ببیند چکمه ای فرسوده و کهنه به پا دارد شوهرش تنزل مقام می یابد و چنانچه کاسب و تاجر باشد، زیان مالی می بیند.
اگر زنی شوهردار در خواب ببیند شوهرش به یک پا چکمه واکس زده دارد و چکمه پای دیگرش کثیف است، خواب میگوید شوهرش از محیط خانه و خانواده ملول و ناراضی است.
اگر زنی در خواب ببیند شوهرش دو جفت چکمه دارد که یکی را پوشیده و دیگری را گوشه ای نهاده و یا مخفی کرده، به زودی صاحب هوو می شود و خواب او میگوید شوهرش زن دیگری را مورد التفات قرار می دهد.

تعبیر خواب چکمه در خواب تازه عروس

اگر زن جوانی که تازه ازدواج کرده ببیند در خواب چکمه قشنگی به پا کرده، به زودی صاحب فرزند می شود و به احتمال قوی این فرزند پسر است.
  • ولی اگر این خواب را زنی باردار ببیند، بی تردید پسر به دنیا می آورد.
  • چنانچه پس از تولد نوزاد دختر باشد، خواب او می گوید دختری قابل و متشخص و خردمند خواهد شد.

چکمه سوراخ در خواب خوب نیست چون از غم و غصه و رنج و ملال خبر می دهد.

اگرچه چکمه سوراخ را به پا داشته باشید و چه به پا نداشته باشید، اما بدانید که آن چکمه به شما تعلق دارد، حکم یکی هست.

تعبیر خواب رنگ چکمه ها

  • چکمه سیاه در خواب شوکت و بزرگی است.
  • چکمه زرد زعفرانی از بیماری و ملال و کسالت خبر می دهد.
  • چکمه سرخ نشان از هیجان و خشم و غضب است.
  • دیدن چکمه با رنگ های غیرمتعارف در خواب خوب نیست.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب