ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

نوزده + 2 =

بستن
بستن

تعبیر خواب چوپان

تعبیر خواب چوپان

تعبیر خواب چوپان

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

چوبان در خواب دیدن بسیار نیکو است و خوابی است مبارک و میمون.
 بیشتر انبیاء الهی و پیغمبران بزرگ چوپان بوده اند و خود چوپان انسانی است پاک و آزاده که پاسدار یکی از نعمات خداوند است. 

تعبیر کلی چوپان در خواب به نیکی

دیدن چوپان در خواب بسیار خوب است و چه بسیار پیغمبران و اولیاء در رویاهای صادقانه به شکل و هیئت چوپانان ظاهر می شوند و نشر عنایات و الطاف الهی قرار می گیرند.
دیدن چوپان در خواب به هر حال و صورتی که باشد، خوب است و بهتر است اگر چوبدست در دست و گوسفندانی در پیش داشته باشد. در این صورت می تواند یکی ازکان مقرب باشد که بر بیننده خواب ظاهر شده است.

ارتقاء مقام با خواب چوپانی

اگر چوپانی به آن صورت که گفته شد در خواب خود ببینید، ارتفاء شأن و جاه می یابید و به نعمت و رفاه می رسید و اگر چوپان سخن بگوید، بشارتی به شما می رسد.
  • اگر در خواب خود ببینید چوپانی با گوسفندان به طرف شما می آید، خیلی بهتر از این است که چوپان از شما دور شود و فاصله بگیرید و در واقع پشت چوپان به طرف شما باشد.

برکت و نعمت همراه با چوپان

اگر در خواب خود ببینید چوپانی به خانه شما رسید و یا وارد خانه شما شد، رستگار می شوید. به آن خانه نعمت و برکت وارد می شود و ساکنانش منعم می شوند.

تعبیر خواب بره گرفتن از چوپان

اگر در خواب خود ببینید چوپان بره ای به شما داد و یا بره ای به خانه شما آورد، صاحب فرزندی می شوید که آن فرزند چه دختر باشد و چه پسر، منصور و مسعود خواهد بود.

زندگی درخشان با خواب چوپان

اگر چوپانی را در خواب ببینید که از طرف افق روشن می آید، خواب شما رویایی است آسمانی و عالی که نوید زندگی درخشان به بیننده خواب می دهد.
  • اگر چوپان آشنا باشد، یعنی یکی از آشنایان یا خویشان خود را در کسوت چوپان ببینید، او هر کس هست، به نعمت و رفاه می رسد. به او بشارت بدهید.
  • اگر نا آشنا و بیگانه باشد، فقط خود شما از این خواب و برکات آن بهره مند می گردید.

تعبیر همراه شدن با چوپان در خواب

اگر در خواب خود ببینید چوپانی با گوسفندان شما را با خود می برد و شما نیز همراه او می روید و راه شما به طرف دنیایی نا آشنا و ناشناخته است، رستگار می شوید؛ چون خواب می گوید به پایان راه رسیده اید.

اگر از چوپان چیزی بگیرید، خوب است و بخورید هم خوب است.

  • ولی اگر چوپان چیزی از شما گرفت و یا از شما خواست که شما نداشتید تا به او بدهید، تحقیق کنید شاید واجب ساقط شده ای دارید که انجام نداده اید.
  • تکلیفی بر گردن شما هست که باید انجام شود و شاید مدیون باشید و یا باید صله ارحام کنید.

به هر حال دیدن چوپان در خواب خوب است.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب