ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

10 − 9 =

بستن
بستن

تعبیر خواب چماق

تعبیر خواب چماق

تعبیر خواب چماق

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

چماق یا چوبدست کلفت، از آن نوع که در نزاعها و یا برای راندن حیوانات مزاحم و مخرب مزرعه به کار می برند، در خوابهایی که ما می بینیم، معرف حرف زور، استبداد رأی، خودسری و خودرایی است.

تعبیر چماق در خواب

  • چماق مردی است زورگو و بی منطق و زبان نفهم؛ 
  • یا عملی است که خلاف منطق و عقل سلیم انجام پذیرد.
  •  اما چماق از چیزهایی است که زنان در خواب نمی بینند و یا بندرت ممکن است ببینند، لذا در این قسمت مخاطب فقط مردان هستند و بیننده خواب مرد می تواند باشد.

هستند کسانی که چماق یا چوبدستی کلفت زیر تختخواب، در کمد لباس، یا پشت پرده و پشت در اطاق پنهان می کنند تا در صورت روبرو شدن با دزد یا هر مزاحم دیگر از آن استفاده کنند. 

  • چنانچه چنین چماقی در خواب خود دیدید، خواب شما می گوید این چماق کلفت و به ظاهر مفید نماینده استبداد رأی شما در خانه و خانواده است و تاکید می کند که شما مردی بی منطق هستید.
  • فرق نمیکند؛ چون زن نیز اگر چنین خوابی ببیند، خواب او می گوید از زور و خودسری برای پیشبرد کارهایش استفاده میکند که البته عملی درست نیست.

تعبیر گذاشتن چماق کنار تشک در خواب

اگر چماق را زیر تختخواب و یا کنار تشک بستر خویش ببینید، خواب شما می گوید بیش از هر کس همسرتان از خودرأیی و بی منطقی و خودخواهی و زورگویی شما رنج می برد.

تعبیر جستجوی چماق  در خواب

اگر در خواب خود دیدید به دنبال چماق می گردید و اینجا و آنجا چماق را جستجو می کنید، نشان آن است که برای تحمیل عقیده و رأی خود به دنبال وسیله میگردید تا اندیشه خود را با کمک همان وسیله به زور و جبر و عنف عملی کنید و به دیگران بقبولانید.

تعبیر زدن کسی با چماق در خواب

  • اگر در خواب با چماق کسی را زدید و یا بر سر کسی کوفتید، خواب شما می گوید با اعمال زور به شخصی آسیب می رسانید.
  • اگر دیگری با چماق به شما حمله کرد، خوابتان می گوید در معرض شنیدن حرف زور و روبرویی با استبداد رأی دیگران قرار گرفته اید.

تعبیر  چماق در دست در خواب

دیدن چماق در دست دیگران ضعف شما را در قبال زور نشان می دهد و داشتن حماق در دست خودتان بدون کاربرد بی منطقی شما را بازگو می کند.
اگر کسی که چماق را در دست دارد، آشنا باشد، از یک بیگانه بیمناک هستید و اگر بیگانه و نا آشنا چماق داشت، از اهل و دوستان خودتان می ترسید و در مقابل ایشان ضعف رأی دارید و یا ضعف شخصیت.

تهیه و تراشیدن چماق در خواب تجهیز به زور و بی منطقی است.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب