ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

1 × یک =

بستن
بستن

تعبیر خواب چلوار

تعبیر خواب چلوار

تعبیر خواب چلوار

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

پارچه در علم خواب شناسی از یک طرف غم و اندوه شناخته شده و از طرف دیگر فریب و نیرنگ و غدر و مکر.
  • اما چلوار، غمی است که با بیگناهی و پاکی اتفاق می افتد.
  • در واقع گویای این است که دارنده چلوار در خواب، طعمه و قربانی غمی می شود که در مورد آن هیچ مسئولیتی ندارد؛ هیچ گناهی مرتکب نشده و در کمال، بیگناهی پایش به معرکه کشیده شده است.
  • در این خواب چلوار هر قدر سفیدتر باشد بیگناهی و پاکی و صفای باطن بیننده خواب بیشتر است و هر قدر طولانی تر و عریض تر باشد، دامنه غم و اندوه وسیع تر.

تعبیر خواب چلوار

چنانچه در خواب خود ببینید چلوار دارید، یا یک طاقه چلوار خریده اید و یا چلواری هست که متعلق به شماست، در کمال بیگناهی به امری داخل می شوید که برایتان غم و غصه می آورد… ولی در پایان کارفرج حاصل می گردد.
  • حال اگر ببینید چلواری که دارید خیلی سفید نیست، یعنی به آن سفیدی که معمولا چلوار باید باشد نیست، خواب شما می گوید خودتان نیز در این کار غم آور مقصر هستید و چندان مبرا و بی گناه شناخته نمی شوید. بیان خواب در واقع آگاهی ضمیر خود شماست.

تعیبر چلوار به متهم شده به گناه 

اگر چلواری که در خواب دارید لکه سیاه نیز داشته باشد، در جریان حادثه مورد اتهام نیز واقع می شوید.
  • اگر در خواب خود دیدید ملافه رختخواب شما از چلوار سفید است اما لکه سیاه دارد، همسرتان برای شما غم و غصه و سرشکستگی ایجاد می کند.
  • اگر لکه سرخ رنگ باشد، خشم و غضب و مرافعه نیز پیش می آید.

تعبیر خواب لباس چلواری

اگر در خواب خود ببینید کسی لباس سراسری از چلوار پوشیده، به طوری که ذهن شما در خواب متوجه کفن بشود، خواب شما از مرگ و فرارسیدن اجل آن شخص خبر نمی دهد، بلکه نشان آن است که پوشنده لباس چلواری اقدام به دغل بازی و نیرنگ می کند و خود را بیگناه جلوه می دهد. اگر خودتان پوشیده بودید، تعبیر در مورد خود شما صدق می کند.
  • برخی از معبران نوشته اند پوشیدن لباس از چلوار احراز بیگناه اما بیشتر ابراز بیگناهی است.

 

تعبیر خواب طاق های چلواری

اگر دیدید طاقهای چلوار به شما دادند و یا از جایی گرفتید که بر آن خطوطی نوشته شده که نتوانستید بخوانید، خط تقدیر و سرنوشت است.
  • اگر دیدید اسم شما بر چلوار نوشته شده، به هیچ وجه خوب نیست؛ زیرا خواب از فرا رسیدن یک قران نامطلوب و نحس خبر می دهد. چندی مراقب خود باشید تا قران بگذرد.
  • اگر طاقهای چلوار بسته شده از دکان گرفتید، تعبیر همان است، با این تفاوت حادثه جای دیگری بسته شده و شما داوطلبانه در آن مداخله می کنید و گرفتار غم و غصه می شوید.

تعبیر خواب شلوار و پیراهن چلواری

اگر فقط شلوار یا زیر شلواری از چلوار داشته باشید، غمی پیش می آید که هسرتان در ایجاد و رفع آن مداخله دارد و یا می تواند داشته باشد.
اگر فقط پیراهن شما ازچلوار  بود، موضوعی است که با آبروی شما ارتباط پیدا می کند؛ بی آنکه مخاطره انگیز ویرانگر باشد، غم آور است.

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب