ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

سه × چهار =

بستن
بستن

تعبیر خواب چغندر

تعبیر خواب چغندر

تعبیر خواب چغندر

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

بیشتر سبزیهای غده ای تعبیر مشابه و یکسان دارند، مثل چغندر که معبران نوشته اند غم و اندوه برای بیننده خواب است. بهتر این است که خورده نشود و خواب بیننده در عالم رؤیا آن را دور بریزد و مورد مصرف قرار ندهد.
  • البته در قدیم رده بندی سبزی ها مثل امروز مشخص و معین نشده بود؛ لیکن از بررسی تعابیری که نوشته شده، این طور استنباط می گردد که سبزی های غده ای مانند سیب زمینی، چغندر، هویج، شلغم و ترب خوب شناخته نشده اند.

تعبیر کلی چغندر در خواب

چغندر در خواب غم و اندوه خفیف است، نه شدید و ویرانگر؛ معهذا بهتر این است که در خواب مصرف نشود.
  • در مورد چغندر تقسیم بندی دیگری نیز هست که توضیح می دهم.

می دانید که چغندر بر دو نوع است: چغندر قند و چغندر لبویی.

تعبیر خواب لبو

اگر در خواب خود چغندر پخته یعنی لبو ببینید، نشان آن است که مالی مفت و آسان به چنگ می آورید.

  • لبو را مال مفت و سهل الوصول تعبیر کرده اند. مثل لبو که آسان جویده و خورده می شود.
  • معبر دیگری نوشته چغندر پخته در خواب میراث است که آسان به دست می آید و آسان از دست می رود.

تعبیر خواب چغندر قند

اما چغندر قند، سود فراوانی است که با رنج و زحمت بسیار تحصیل میگردد.

  • زحمت پر رحمت است و یا صبر تلخی است که نتیجه شیرین و سودبخش دارد.

تعبیر خواب داشتن یا خریدن چغندر

اگر در خواب ببینید چغندر دارید و یا از دکان خریده اید، خوابتان می گوید نفعی به شما می رسد که در پایان کار موجب ملال و اندوه می گردد.

داشتن چغندر به صورت خام گویای آن است که مقدمات کاری را فراهم می آورید که مفید و اندوهبار است. از نظر احساس ممکن است شما را غمگین کند، ولی از نظر مالی متمتع می شوید.

اگر در خواب دیدید مقدار زیادی چغندر دارید، مالی در اختیارتان قرار می گیرد که موظف به توزیع و تقسیم آن می شوید.

  • بیرون آوردن چغندر از زیر خاک نیز همین تعبیر را دارد.

تعبیر خواب کاشتن چغندر

کاشتن چغندر سود بخشی ملال انگیز است.

معبران نوشته اند آب لبو یا آب چغندر قند پند است. پند معمولا به ذائقه شنونده خوش نمی آید و خوش پذیر نیست، اما مفید و مؤثر است.

تعبیر واب دادن چغندر به حیوانات

  • اگر در خواب دیدید که چغندر به الاغ می دهید، مردی احمق سر راهتان قرار میگیرد که در مقابل محبت شما ناسپاسی می کند و طمع و حرص و آزی فراوان دارد.
  • اگر در خواب دیدید چغندر به اسب می دهید، مال خود را با جوانمردی بخش می کنید.
  • اگر دیدید به خوک می دهید، مجبور به پرداخت نزول و ربح پول خواهید شد که البته خواب خوبی نیست.
  • اگر دیدید چغندر دارید و به گاو می خورانید، پول خود را در راهی خرج می کنید که به فراوانی روزی و فراخی نعمت می انجامد.

تعبیر رنگ چغندر در خواب

چغندر قرمز فرح و نشاط و خرمی است.

چغندر سفید ضعف و زبونی است.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب