ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

سه × چهار =

بستن
بستن

تعبیر خواب چشم

تعبیر خواب چشم

تعبیر خواب چشم

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

معبران در مورد چشم مطالب کاملا متفاوتی نوشته اند که گاه متفاقضند. به نظر من آنچه در زندگی ما عزیز و گرامی است، در خوابهایمان به صورت چشم ظاهر می شود.

 • آن که به فرزندش زیاد علاقه دارد، چشم در خواب فرزند اوست.
 • آن که مالش را بیشتر دوست می دارد، چشم در خواب مال اوست.

به طور مطلق نمی توان گفت چشم در خوابهای ما به جای چه چیز در زندگی و بیداری ما قرار می گیرد. معبران گذشته نیز به این بن بست رسیده بودند که هریک از چشم را چیز به خصوصی تعبیر کرده اند.

تعبیر کلی دیدن چشم در خواب

اما به طور کلی چشم در خواب شما هر حالتی داشته باشد، تصویر کننده زندگی و حالت و نوع زندگی شماست در بیداری.

تعبیر خواب داشتن چشم های شهلایی

اگر در خواب خود ببینید چشمان شهلا و خوش حالتی دارید که خودتان از آن خوشتان می آید و تحسین می کنید، خواب شما می گوید زندگی خوبی خواهید داشت؛ به اضافه فرزندانی صالح و همسری وفادار و مهربان.

تعبیر خواب داشتن دیدگانی کم فروغ

اگر در خواب احساس کنید دیدگانتان کم فروغ شده، بهتر است مراقب مال و فرزندان خویش باشید.

 • در بیداری نیز چنین است که فرزند را نور چشم خطاب می کنند و چون نوزادی در خانواده متولد می شود، برای مادر و پدر نوزاد چشم روشنی می برند. در این صورت رابطه ای هست بین نور چشم و فرزند.
 1.  حال اگر در خواب ببینید چشم راست شما کم فروغ شده، پسر خویش را تحت نظر داشته باشید.
 2. اگر چشم چپ شما دچار کم نوری شده بود، دخترتان را زیر مراقب قرار دهید.

تعبیر خواب نابینا شدن چشم ها

اگر در خواب دیدید اصلا چشمان شما جایی را نمی بیند، نشان گمراهی و ضلالت است. همین تعبیر هست اگر دیگری را که بیناست و چشمان سالمی دارد، در خواب خود ببینید کور شده و به کمک عصایا یاوری دیگران راه می رود.

تعبیر ابن سیرین از نابینا شدن

«ابن سیرین» نوشته اگر کسی در خواب ببینید یک چشمش کور شده، نیمی از دین و ایمان خویش را از دست می دهد و چنانچه ببیند هر دو چشمش کور است، کافر و بیدین می شود.

تعبیر خواب سرمه و ریمل کشیدن

اگر در خواب خود ببینید به چشم خویش سرمه و یا ریمل کشیده اید، نزد مردم عزیز و محترم می شوید و کاری می کنید که مقبول طبع جامعه قرار میگیرد.

غرور و خودخواهی با خواب سه چشم

اگر در خواب ببینید یک چشم اضافی دارید و به جای دو چشم سه چشم در صورت شما هست، به غرور به خودبینی و انحراف اخلاقی دچار می شوید.

از دست دادن عزیزی با خواب یک چشم

چنانچه در خواب ببینید یک چشم شما را کنده و از حدقه بیرون آورده اند، نشان آن است که چیزی عزیز و گرانمایه را از دست می دهید و آن چیزی است که خیلی به آن دلبستگی دارید.

اگر چشم خود به خود بیرون آمده و حدقه خالی شده باشد، تعبیر همین است که نوشته شد.

اما اگر در عالم خواب درک یا احساس کنید که چشم شما را کنده اند همان چیز را به زور و عنف از شما می گیرند.

تعبیر خواب یک چشم کف دست

اگر در خواب ببینید یک چشم کف دست خود دارید، چشم متعلق به هر کسی که باشد، مال و پولی به دست می آورید.

 • اگر ببینید آن چشم که کف دست شماست زنده است، می بیند و نگاه از آن برمی خیزد، حق کسی نزد شماست که باید بپردازید. حقی است که چشم صاحبش به دنبال آن آمده و نگاهش شما را دنبال می کند.

تعبیر خواب متورم شدن چشم ها

اگر در خواب ببینید چشمتان متورم شده، به طوری که نمی توانید پلکها را بگشایید خوابتان می گوید در آینده نزدیک با مردی جاهل و احمق و خودخواه و زبان نفهم برخوردی نامطلوب خواهید داشت. از آن نوع آدمها که اصطلاحا چشم دیدنشان را ندارید.

تعبیر خواب ساه شدن چشم ها

چنانچه در خواب ببینید چشمتان سیاه شده، به طوری که هیچ سفیدی ندارد و به زبان دیگر همه چشم مردمک شده، نشان از تکبر و خودخواهی است و یا چشمتان به دنبال چیزی می رود که تحصیل و تصاحب آن در مصلحت شما نیست.

 • اگر ببینید چشمتان سرخ شده و رگه های خونین دارد، غمی برای شما می رسد و مالی از دستتان می رود.

تعبیر خواب چشم های قشنگ

اگر در خواب خود ببینید چشمتان قشنگتر از زمان بیداری شده، با زنی انیس می شوید که هم زیباست و هم خردمند و با دانش و با فرهنگ است و یا صاحب فرزندی شایسته می شوید که آینده ای درخشان دارد.

 • این البته بستگی دارد به سن و سال و شرایط بیننده خواب. هرکس با توجه به شرایط موجود بهتر می تواند بفهمد چه تحولی در زندگیش پدید می آید.

تعبیر خواب کوچک شدن چشم ها

اگر در خواب ببینید چشم شما کوچکتر از حد متعارف شده، خواب می گوید خست و لئامت نشان می دهید و یا به زودی نظر تنگی و کورئانی پیدا می کنید.

 • کوچک شدن چشم اشاره به همین است که در بیداری اصطلاح کورنان” و “نظر تنگ” می نامیم.

تعبیر خواب بزرگ شدن چشم ها

اگر در خواب ببینید برعکس حالت قبلی چشمتان بزرگتر از حد معمول شده، نشان آن است که به بی بند و باری و سهل انگاری گرفتار هستید و یا گرفتار خواهید شد. این هم اشاره به چشم دریدگی است که گستاخی و بی شرمی را توأما بازگو می کند.

تعبیر خواب داشتن یک چشم و چندین در خواب

اگر در خواب ببینید فقط یک چشم دارید، سخن زشت می شنوید.

اگر دیدید چندین چشم دارید، فریب دنیا را می خورید و حرص و آز شما زیاد می شود؛ به طوری که هیچ چیز شما را سیر نمی کند . در حالیکه جایی دلگرم هستید، چشم دیگرتان به دنبال چیز دیگری می رود.

 • تعمیراتی که گفته شد، منحصرا برای بیننده خواب نیست؛ بلکه برای اشخاص دیگری که در محدوده رؤیای بیننده خواب ظاهر می شوند نیز صدق پیدا می کند.
 • مثلا اگر در خواب ببینند کسی که او را می شناسید، فقط یک چشم دارد، مردم پشت سرش بد می گویند. در غیاب دشنامش می دهند و اگر ببینید چشمش تنگ شده گرفتار خست و لئامت می گردد.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب