ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

دو × 3 =

بستن
بستن

تعبیر خواب چراغ

تعبیر خواب چراغ

تعبیر خواب چراغ

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

اگر مردی مجرد در خواب خود ببیند که چراغ افروخته و یا چراغی را می افروزد و یا فتیله چراغ روشنی را بالا می کشد، زنی در زندگیش پیدا می شود که یا عاشق می گردد و یا ازدواج می کند و یا هر دو.

افروختن چراغ در خواب نیکو است.

همین طور است چراغ افروخته در اطاق و یا خانه داشتن و دیدن.

اگر بیماری در خواب خود ببیند که چراغ روشن و پرنوری دارد و یا چراغی را روشن می کند، اعم از نفتی و برقی، از بیماری نجات می یابد و شفا حاصل می کند.

اگر مردی وامدار و مقروض این خواب را ببیند، از زیر بار سنگین وام بیرون می آید و دین خویش را ادا می کند.

اگر بیکار باشید و چنین خوابی ببینید، کار پیدا می کنید.

به هر صورت چراغ افروختن و یا چراغ افروخته داشتن و یا چراغ خریدن و روشن کردن نیکو می باشد و امید دهنده است برای آینده ای روشن با ارتباط با اینکه چه نیازی دارید؛ زیرا نیازتان کارسازی می شود.

به نوشته معبران کهن چراغ در خواب برای مرد همسر کاردان و عاقل و مدیر و مدبر است و برای زن شوهری دلسوز و دوستدار و مهربان و علاقمند به خانه و خانواده.

چنانچه دختر جوانی چراغ – به خصوص چراغ روشن درخواب ببیند، خواستگاری مناسب پیدا میکند و این خواستن به ازدواج منتهی می گردد.

اگر این خواب را مرد ببیند، کار و شغل مناسبی پیدا میکند که روشنی بخش زندگی آینده اش خواهد شد.

دیدگاه معبران

برخی از معبران نوشته و متذکر شده اند که داشتن چندین چراغ در خواب وجود چندین فرزند را در بیداری نوید می دهد.

اگر در خواب خود ببینید که کنار بستر چراغ روشن کرده اید، صاحب فرزند می شوید و آن فرزند پسر صالح است.

چراغ روغنی که معبران گذشته درباره اش نوشته اند و چراغ نفتی که از صد سال پیش رایج شده و چراغ الکتریکی و برقی که در زندگی امروز ما متداول است، در خواب فرق ندارد و کلا یک تعبیر را دارند. زیرا موضوع نفس چراغ است نه نوع آن.

روشنایی ها و امیدها و شادیها و مسائل شادی بخش در زندگی ما به صورت چراغ ظاهر می شوند.

فرزند هم برای پدر و مادر شادی می آورد، به همین علت معبران چراغ را به فرزند تعبیر کرده اند.

چنانچه در خواب خود ببینید در محلی تاریک چراغ روشن کرده اید، نیکو است و خواب شما می گوید بر تاریکی های زندگی خود چیره می شوید و مشکلات را از میان برمی دارید.

اگر هنگام روز یا جایی روشن که به چراغ احتیاجی نیست، چراغ روشن کنید، خواب شما از بیهودگی کاری که می کنید، خبر می دهد و می گوید تلاش بی ثمر انجام می دهید و در واقع آب در هاون میکوبید.

اگر در خواب خود چراغ از دست کسی بگیرید، نشان آن است که کسی به شما یاری میکند تا بر مشکلات فائق آیید.

اگر شما به کسی چراغ بدهید، عکس این تعبیر را دارد؛ یعنی شما به او یاری می دهید و کمک میکنید.

تعبیر خاموش کردن چراغ

با توجه به تأویلاتی که گفته شد، خاموش کردن چراغ کشتن نور امید است.

تعبیر خواب شکستن چراغ

شکستن چراغ ویرانی و مصیبت و بلا و چنانچه کسی در خواب ببینید چراغی را می شکند، نشان آن است که به بلا گرفتار می شود و زندگیش به تباهی می گراید؛ به خصوص اگر چراغ روشن باشد.

لامپ در خواب

لامپ بستن به چراغ برق و نفت و روغن ریختن در چراغ نفتی نیز خوب است، چون تهیه و تدبیر کاری است امیدبخش که در آینده شما را به نعمت و رفاه و آسودگی می رساند.

طبعا باز کردن لامپ چراغ خوب نیست، چون خوابتان از خراب شدن کار خبر می دهد.

اگر دیگری لامپ چراغ متعلق به شما را باز کرد، او نور امید را از شما می گیرد.

چنانچه لامپ را خودتان برداشتید، به دست خود کار مربوط به خودتان را خراب می کنید.

اگر در خواب خود ببینید چراغی در دست دارید و راه می روید، نشان آن است که به سفری پر سود می روید و یا مأموریتی به شما می

دهند که برای شما پیروزی می آورد و چنانچه تاجر و کاسب باشید، کسبی پرسود خواهید داشت.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب