ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

5 + 4 =

بستن
بستن

تعبیر خواب چتر

تعبیر خواب چتر

تعبیر خواب چتر

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

باران در جایی نعمت و خیر و برکت است و در جایی غم و اندوه، به خصوص اگر باران بر سر و روی بیننده خواب ریخته شود؛ لذا چتر وسیله دفاعی است در مقابل غمها و غصه هایی که پیش می آیند.

چتر برای زن، شوهر است و برای دختران و پسران جوان که هنوز در خانواده زندگی می کنند، دلخوشی است و نقطه اتکاء.

چتر در خواب مرد، هم می تواند خوب باشد و هم بد و مضر. البته بستگی دارد به برداشت بیننده خواب و رابطه رؤیایی که دیده با زندگی روزانه اش.

«ابن سیرین» می گوید؛

اگر بر سر کسی چتر بگیرند، حرمت و احترام و عزت می یابد. چتر گرفتن بر سر کسی ابراز محبت و تقدم حمایت است. حال اگر شما هم بر سر کسی چتر بگیرید، او را مورد تأیید قرار می دهید و در احراز بزرگی یاریش میکنید.

اگر در خواب خود ببینید در میان جمعی که چتر ندارند، باران هم نمی بارد، چتر بارانی گرفته اید، نشان آن است که عملی خلاف انجام می دهید که بی اعتبار می شوید و مردم پشت سرتان بد میگویند.

اگر در خواب ببینید در میان جمعی که چتر بر سر دارند و باران هم میبارد، شما یک نفر چتر ندارید، احساس تنهایی و بی کسی می کنید. اگر باران ببارد و چتر هم داشته باشید، اما باز نکنید، خوابتان می گوید باران غم و اندوه بر سرتان می ریزد و شما در بیداری از امکاناتی که دارید سود نمی برید.

گفتم اگر باران نم نم و ملایم باشد، نعمت است؛ در این صورت داشتن و گشودن چتر نفی نعمت و دفع برکت خداوند تعبیر می شود.

اگر باران تند و سیل آسا و مهیب باشد غم و اندوه است در این صورت چتر وسیله دفاعی است که شما را از گزند غم و غصه در امان نگه می دارد؛ به خصوص اگر در عالم خواب از باران بترسید.

بقول “موریس مترلینگ”

خواب دنیایی است که در آن همه مجالات امکان وقوع می یابند، لذا در عالم خواب این امکان هست که از چتر در شرایط نامتعارف استفاده کنید. مثلا چتر را باز کنید و روی آب دریا بیندازید و مثل قایق در آن بنشینید، یا از چتر به جای شمشیر و نیزه استفاده کنید. اگر چنین چیزهایی در خواب ببینید، خواب شما می گوید کارهایی میکنید که شما را سر زبانها می افکند و مورد استهزاء و سخره قرار می دهد و در نتیجه مستوجب سرزنش و شماتت می شوید.

اگر زنی در خواب خود ببیند چتر بارانی رنگین و قشنگی دارد، شوهرش به پول و مال می رسد و دست و بالش باز می شود.

اگر مردی در خواب خود ببیند چتری بزرگ و گسترده دارد، به قدر همان چتر امنیت حاصل می کند.

چتر سوراخ برای بیننده خواب گویای شکست است. اگر باران ببارد و از سوراخ چتر بر سر بیننده خواب بریزد، گرفتار شکستی می شود که به غم و غصه می انجامد.

چتر بارانی، برای مرد باید سیاه باشد، در این صورت دیدن چتر نیکو است ولی چتر سفید از ضعف و از خودباختگی در مقابل مشکلات خبر می دهد.

چتر سبز، خرمی و نشاط و چتر زرد، غم و بیماری است.

چتر پاره و از هم در رفته، پریشانی است و چنانچه زنی در خواب ببیند چتری پاره و در رفته دارد، شوهرش بیکار می شود.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب