ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

2 × چهار =

بستن
بستن

تعبیر خواب چاه

تعبیر خواب چاه

تعبیر خواب چاه

براساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

به تشخیص معبران سنتی و کهن، چاه در خوابها مکر و حیله است. چون به طور سنتی و عرفی مکر و حیله به زن برمی گردد و زن را منشاء نیرنگ و دورویی و ریاکاری دانسته اند. چاه را نیز در خواب زن تعبیر کرده اند.
 
«ابن سیرین» نوشته است “چاه در اصل زن است و اگر در خواب خود ببینید جایی چاه میکنید، زن میگیرید”.
 
معبر دیگری می گوید چاه زن است و عمق و ژرفای آن در خواب ما میزان مکر و حیله و نیرنگ و فریب او را نشان می دهد.
هرچه چاه عمیق تر باشد، آن زن مکارتر است.”
 
اما خانم آتیانوس” میگفت: “چاه در خوابهای ما جهل و نادانی است و همه کارهایی که از جهل و نادانی ریشه می گیرند، به شکل چاه ظاهر می شوند. اما چاه آب منبع فیض و خیر و برکت و نعمت است.”
 
مرحوم «مجلسی» از «دانیال نبی» نقل کرده که چاه منبع علم است و هرکس در خواب خود چاه آب ببیند، عالم می شود و روزی حلال کسب می کند و می خورد.
 

در “نفایس الفنون” چاه آب «مال مجموع» تشخیص داده شده است.

اما به نظر من (منوچهر مطیعی) هر چاهی، چاه آب نیست و هر جایی که چاه کنده شود، لاجرم به آب نمی رسد. بسیاری از چاه ها
هستند که در راه خلق الله حفر می شوند و هدف حفار رسیدن به آب نیست، بلکه یافتن نان است. این نوع چاه ها همان مکر و حیله و فریب و نیرنگ می باشند که به عقیده معبران قدیمی به زن نسبت داده می شود.
 
چاه خشک، چاه بیهوده همان جهل و نادانی و مکر و فریب است.
چاه آب، چاهی که آب شیرین و زلال و گوارا از آن خارج می گردد، علم و دانش و خیر و برکت و نعمت و فراوانی رزق است.
 
چنانچه در عالم خواب خویشتن را در بیابان، در راه، در حال سفر مشاهده کنید و ناگهان چاهی در مسیر خود بیابید، اگر تشنه نباشید و
عطش آزارتان ندهد، آن چاه گرفتاری و بلا و مصیبت است که گرفتار آن خواهید شد.
 
اگر در همان حال و در بیابان، در راه سفر چاهی بیابید و تشنه باشید، عطش شدید هم داشته باشید، آن چاه نعمت و روزی و خیر و برکت است که شامل حال شما می شود. در این صورت خواب می گوید از غم و رنج فراغت می یابید و به راحتی و آرامش می رسید.

کندن چاه در خواب

اگر در خواب ببینیم چاه می کنیم  و یا دیگری آمده و در ملک ما، در خانه ما، در محدوده ما برای ما چاه حفر می کند، چنانچه در عالم خواب بدانیم آن چاه برای بیرون آوردن آب حفر می شود، خوب است و نشانی از نعمت و راحت و آرامش است.

ولی اگر چاه برای امر دیگری باشد، مثلا چاه فاضلاب باشد، گرفتاری و رنج و بلا و مصیبت است.
 
اگر در عالم خواب مشاهده کنیم در خانه ما چاهی به وجود آمده، چنانچه بدانیم آن چاه آب دارد، نشان آن است که مالی اندوخته و مجموع به ما می رسد.
چاه اگر کهنه و قدیمی باشد و سر آن را باز کنیم و در عالم خواب ببینیم و بفهمیم آن چاه آب دارد، میراث به ما می رسد. میزان میراث به مقدار آب و شفافیت آن بستگی دارد. اگر چاه کثیف و پر از گل و لای و متعفن باشد، باز هم وارث خواهیم شد … اما وارث بدبختی و گرفتاری و بلا و مصیبت.
 
اگر در خواب خود ببینید چاه آبی هست و شما از آن چاه با دلو آب میکشید و می نوشید، برکت می یابید. سودی به شما می رسد که اهمیت آن به میزان آب و مقدار عطش شما بستگی دارد.
 
«ابن سیرین» نوشته آب چاه مال زن است. کندن چاه زن گرفتن است و یا خریدن کنیزی که به او دل بسته می شوید و بیننده خواب پای بندش می گردد.

مرحوم «مجلسی» نوشته آب چاه روزی حلال است.

معبران معتقدند که آب اگر از چاه بیرون کشیده شود و روشن و زلال و شیرین باشد، هم مال حلال است و هم مال و دارایی زن. ولی اگر کدر و تیره و شور باشد، غمی است از جانب زن که به بیننده خواب می رسد.
 
اگر بیننده خواب، از چاه آب بکشد و دست و روی خود را در آن آب بشوید، از غم و رنج فراغت می یابد.
 
اگر بیننده خواب ببیند در زمین متعلق به دیگری چاه حفر کرد، آن شخص هرکس هست، از بیننده خواب یا از خود یا از خانواده و یا از تبارش زن میگیرد.
 
نوشته اند اگر در خواب خود ببینید چاه حفر کرده اید، اما دیدید آن چاه آب ندارد، خواب شما می گوید زنی فقیر و نادان در زندگی شما نقش می گیرد. اگر آن چاه پر از آب بود، زنی مالدار خواهید گرفت.
 
اگر در خواب خود دیدید از چاه آب کشیدید و نوشیدید، اما آب چاه بدطعم و بدبو و بد مزه بود، معبران قدیمی نوشته اند “مال زن به کراهت بستانید و برعکس اگر آب چاه زود بیرون آمد و خوش طعم و مزه بود، مال زن را با رغبت و به آسانی می خورید.
 
اگر آب چاه کثیف و متعفن باشد، گرفتاری و غم و بیماری است.
 
اگر دلو به چاه بیفکنید، از زنی صاحب فرزند می شوید.
 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

 

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب