ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

4 × 2 =

بستن
بستن

تعبیر خواب چاقو

تعبیر خواب چاقو

تعبیر خواب چاقو

براساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

توجه بفرمایید که چاقو، با کارد و خنجر و دشنه و چیزهای دیگر از این قبیل فرق دارد. تعبیرش نیز در خواب کاملا متفاوت است.

چاقو وسیله تدافعی یا تهاجمی نیست و بیشتر برای رفع نیاز شخصی از آن استفاده می کنند.

چاقو بسته می شود، یعنی در جلد خودش جای می گیرد. در حالیکه خنجر و کارد و دشنه بسته نمی شوند.

به همین علت در خوابهای ما چاقو را به زبان بدگویان و یاوه سرایان تشبیه کرده اند.

معبران نوشته اند چاقو زبان بدگویان نسبت به بیننده خواب نیز است.

اگر در خواب ببینید چاقو در دست یا در جیب خود دارید، خوابتان می گوید احساس عدم امنیت می کنید و از سعایت و بددلی بدخواهان بیمناکید.

اگر در خواب ببینید چاقو از دیگری می گیرید و یا کسی به شما چاقو هدیه می کند، گویای این است که کسی به شما کمک می کند. و یا خودتان از دیگران کمک می گیرید و این کمک مالی و یا جسمی نیست، بلکه حمایت زبانی است.

چنانچه چاقویی در جیب و یا در کشوی میز خود داشته باشید و در خواب بدانید چاقویی همراه دارید که به وسیله آن در صورت لزوم می توانید از خود دفاع کنید، نشان آن است که کسی از شما بد میگوید و بدخواه شماست و آن شخص به شما نزدیک است.

چاقو کشیدن در خواب

اگر در خواب ببینید کسی برای شما چاقو کشید و یا به شما با چاقو حمله کرد، در آینده امنیت می یابید. این خواب ناشی از بیم و هراسی است که در بیداری دارید و خوابتان به شما امنیت و آسایش روحی نوید می دهد. نوعا این نوع تهدیدها در خواب امنیت است و نباید در بیننده خواب نگرانی ایجاد کند.

اگر در خواب خود ببینید که چاقوی بسته دارید، یا چاقوی خودتان را می بندید، خواب می گوید به نعمت می رسید، زیرا چاقوی بسته نعمت است و اندازه این نعمت به اندازه چاقو بستگی دارد. اگر بزرگ بود، به نعمت بزرگی می رسید و اگر کوچک بود، نعمت مختصری به شما می رسد.

چاقوی آشپزخانه خدمتکار و کدبانوی خانه است.

چاقوی نو زنی است خانه دار که نصیب بیننده خواب می شود.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب